Издателска дейност в Софийска област през 2019 година

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2019 г. в Софийска област са издадени 24 книги с тираж 5 хил. бр. и 3 брошури с тираж 2 хил. бр.. В сравнение с предходната година тиражът на издадените книги е с 50.0% по-малък при 42.9% по-малко издадени заглавия. За последните 5 години най-много заглавия на книги и брошури са издадени през 2018 година (фиг. 1).

Детски ясли в област Ловеч през 2019 година

            Към 31.12.2019 г. в област Ловеч функционират 14 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 512 места в тях (табл. 1).

В градовете в областта детските ясли са 11 с 460 места, а в селата – 3 с 52 места.

Осигуреността1 с места в детските ясли към 31.12.2019 г. в област Ловеч е 16.9% (с 1.0 процентни пункта по-ниска от средната за страната). Спрямо предходната година осигуреността с места в областта намалява с 2.5 процентни пункта.

            През 2019 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 502 деца, или с 12 по-малко в сравнение с 2018 г. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 513 деца (табл. 2), от които момчета са 275, а момичета – 238. В сравнение с 2018 г. броят на децата в детските ясли нараства с 6.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през май 2020 година

През май 2020 г. в условията на извънредно положение и последвалата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 96 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3.5 хил., а на леглата – 7.2 хиляди. В сравнение с май 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 62.9%, а на леглата в тях – с 85.4%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през май 2020 година

През май 2020 г. в област Добрич са функционирали 40 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.5 хил., а на леглата – 3.3 хиляди. В сравнение с май 2019 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намаляват съответно с 59.6, 80.9 и 79.8%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Сливен през 2019 година

През 2019 година по данни на НСИ в област Сливен са приключили делата за 1 254 извършени престъпления. Делата за 570 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 443 – с условно осъждане, за 39 – с оправдаване, за 3 – с прекратяване, и за 199 – с освобождаване от наказание.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Перник през 2019 година

През 2019 г. са приключили делата за 571 извършени пресъпления. Делата за 176 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди за 310 – с условно осъждане, за 7 – с оправдаване, за 1 – с прекратяване, а за 77 – с освобождаване от наказание.

През 2019 година с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 486 извършени престъпленияв област Перник, което е с 9.7% повече в сравнение с 2018 година.

Броят на обвиняемите лица в областтапрез 2019 г. е 554, от които:

• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 172 лица, или 31.0% от общия брой на обвиняемите;

• условно осъдени са 292 лица (52.7%);

• освободени от наказателна отговорност са 83 лица (15.0%);

• оправдани са 6 обвиняеми лица (1.1%);

• прекратено е делото на 1 лицe (0.2%).

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в Софийска област към 31.12.2019 година

Към 31.12.2019 г. населението на Софийска област е обслужвано от 14 заведения за болнична помощ с 1 707 легла, 48 заведенията за извънболнична помощ с 24 легла и 2 други лечебни и здравни заведения с 18 легла.

От тях на територията на гр. София се намират 4 лечебни и здравни заведения с общо 667 легла, които обслужват населението на Софийска област. Останалите са разпределени в 16 общини от Софийска област (табл. 1).

Жилищен фонд в област София (столица) през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област София (столица) са регистрирани 611 391 жилища, което представлява 15.4% от жилищата в страната.

Повече от половината жилища в София (столица) са с две и три стаи, съответно 40.9 и 34.2%, следвани от тези с една стая (13.5%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (1.8%). Жилищата, състоящи се от четири стаи са 7.8% от всички жилища в областта.

Фиг. 1. Жилища по брой на стаите в област София (столица) към 31.12.

През периода 2010-2019 г. общият брой на жилищата в област София (столица) се е увеличил с 13.9%, като най-чувствително се е увеличил броя на жилищата с шест и повече стаи – 89.1%. През този 10 годишен период се запазва тенденцията на преобладаващия дял на жилищата с две стаи от общия брой на жилищата в областта, който е 40.6% през 2010 г. и 40.9% през 2019 година.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Кюстендил към 31.12. 2019 година

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2019 г. са 5 с 1 004 легла, заведенията за извънболнична помощ са 31 с 18 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 3 с 22 легла (табл. 1).

В сравнение с 2018 г. в област Кюстендил броят на заведенията за болнична помощ остава без промяна, а на леглата в тях се увеличава с 4.5%.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2019 г. на територията на област Кюстендил функционират 3 многопрофилни болници за активно лечение с 648 легла и 2 специализирани болници за рехабилитация с 356 легла.

Детски ясли в област Варна през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област Варна функционират 44 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 2 317 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година заведенията се увеличават с едно, а броят на местата в тях – с 243, или с 11.7%. В градовете детските ясли са 41 с 2 250 места, а в селата – 3 с 67 места.