ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Основните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Габрово са:

  • През учебната 2016/2017 година в детски градини са записани 3 073 деца или с 2.5% по-малко от броя им през предходната година.
  • В началното образование (І – ІV) клас се обучават 3 516 ученици, а в прогимназиалното (V – VІІІ) – 2 882.
  • Завършилите средно образование през 2016 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 336 и 392 ученици.

Изследване на доходите и условията на живот в област Варна

Пълен текст в PDF файл

През март 2018 г. Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра, започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2018”.

Изследването се провежда върху шестгодишен ротационен панел от обикновени домакинства. Домакинства, участвали за първи път през 2017 г. в изследването сега ще участват за втори път, а тези, които са участвали за втори път през 2017 г. ще участват за трети път през 2018 г. и т.н. до 6-ти пореден път.

В област Варна изследването ще се проведе в градовете: Варна, Аксаково, Игнатиево, Бяла, Белослав, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово, както и в селата: Аврен, Бенковски, Блъсково, Брестак, Булаир, Венелин, Генерал Кантарджиево, Генерал Киселово, Генерал Колево, Гроздьово, Доброплодно, Дръндар, Дъбравино, Езерово, Житница, Здравец, Лопушна, Момчилово, Нова Шипка, Партизани, Петров дол, Приселци, Разделна, Рудник, Снежина, Стефан Караджа, Тръстиково и Цонево.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област София столица през 2017 година

PDF файл
 

• През 2017 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 696.0 хил., или 76.7% от населението на същата възраст. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 1.3 процентни пункта.
• Общият брой на заетите лица e 694.8 хил., или 61.3% от населението на 15 и повече навършени години.
• Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 676.6 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 74.6%, съответно 77.0% за мъжете и 72.3% за жените. В сравнение с 2016 г. коефициент на заетост се увеличава с 2.1 процентни пункта.
• Безработните лица в област София столица са 19.7 хил., като броят на мъжете и жените е почти еднакъв. В сравнение с 2016 г. броят на безработните лица намалява с 27.0%.
• Коефициентът на безработица намалява с 1.0 процентни пункта (при 1.4 процентни пункта намаление за страната) в сравнение с 2016 г. и достига 2.8%. За същия период коефициентът на безработица при мъжете е 2.7%, а при жените 2.8%.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

  1. Основни резултати за възрастовата група 15 и повече навършени години

 През 2017 г. в област Велико Търново икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години са 110.6 хил. и в сравнение с 2016 г. намаляват с 2.8 хиляди. Коефициентът на икономическа активност е 52.8%, като при мъжете е 58.9%, а при жените – 47.2%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през 2017 година

PDF файл

Коефициентът на икономическа активност е съответно 59.7% за мъжете и 44.0% за жените.
Безработните лица са 8.1 хил. и в сравнение с 2016 г. намаляват с 1.0 хил. души.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област София (столица) през 2016 година

PDF файл
 

По окончателни данни през 2016 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област София (столица) са 5 276.5 млн. лв., като спрямо 2015 г. намаляват с 38.7%.
Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 4 770.0 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 43.1% , а при нежилищните сгради – намаление с 36.0% спрямо предходната година.
Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 506.5 млн. лв., като спрямо 2015 г. намаляват с 10.0%. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищни сгради е 59.8%, а на жилищни сгради – 40.2%.
През 2016 г. приходите от сградно строителство са 2 458.7 млн. лв., като спрямо 2015 г. намаляват с 12.2%. При жилищното строителство е регистрирано увеличение с 37.6%, а при нежилищното строителство – намаление с 33.3%. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 46.6%, а от строителство на нежилищни сгради – 53.4% от общите приходи от сградно строителство.
В област София (столица) приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции са 2 817.8 млн. лв., като намаляват с 51.5% спрямо предходната година. Относителният дял на гражданското строителство е 53.4% от общите приходи на строителните предприятия. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура – пътища, самолетни писти, тунели, мостове“ – 56.7%.

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през януари 2018 година

PDF файл
 

През януари 2018 г. в област Благоевград са функционирали 221 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, като броят на леглата в тях е 26.8 хиляди. В сравнение с януари 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) в област Благоевград намалява с 2.2%, докато леглата в тях се увеличават с 4.4%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в Благоевградска област възлиза на 239.3 хил., или с 18.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нарастване на нощувките (с 38.4%) се наблюдава само в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. В останалите места за настаняване реализираните нощувки бележат намаление.
През януари 2018 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 77.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 53.6% от българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 16.5% от нощувките на чужденци и 30.9% – на български граждани., а в местата за настаняване с 1 и 2 звезди тези дялове са съответно 5.6% и 15.5%.

ТСБ – Юг, отдел „Статистически изследвания – Пловдив“ стартира наблюдението на домакинските бюджети в нови домакинства

PDF_файл

От началото на април 2018 г. Националният статистически институт (НСИ), чрез териториалните статистически бюра (ТСБ) в страната, започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.

Изследването е ежегодно и е включено в Националната статистическа програма за 2018 година. В него ще вземат участие 3 060 домакинства от цялата страна, избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 1 020 домакинства. В периода април – юни 2018 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.

ТСБ – Юг, отдел „Статистически изследвания – Смолян“ стартира наблюдението на домакинските бюджети в нови домакинства

PDF_файл

От началото на м. април 2018 г. Националният статистически институт (НСИ), чрез териториалните статистически бюра (ТСБ) в страната, започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.

Изследването е ежегодно и е включено в Националната статистическа програма за 2018 година. В него ще вземат участие 72 домакинства от област Смолян, избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 24 домакинства. В периода април – юни 2018 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Перник през 2017 година

PDF файл
 

• Икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 55.7 хил., или 71.4% от населението на същата възраст. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 0.7 процентни пункта.
• Общият брой на заетите лица e 52.8 хил., или 48.7% от населението на 15 и повече навършени години.
• Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 51.9 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 66.5%, съответно 68.6% за мъжете и 64.3% за жените. В сравнение с 2016 г. този коефициент се увеличава с 4.6 процентни пункта, като увеличение се наблюдава във възрастовата група 25 – 34 години с 13.8 процентни пункта и във възрастовата група 45 – 54 години с 3.6 процентни пункта.
• Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 22.4 хил., от които 10.5 хил. са мъже. и 11.9 хил. – жени. В сравнение с 2016 г. икономически неактивните лица в същата възрастова група намаляват с 3.9%. При мъжете икономически активните лица са по-малко с 10.3% , а при жените с 1.7% повече.
• Заетите лица с висше образование в област Перник са 12.4 хил., като коефициентът на заетост е 75.0%. В сравнение с 2016 г. този коефициент се увеличава с 4.2 процентни пункта.