Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2022 година в област Бургас

В област Бургас ще бъдат анкетирани 288 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършени години. В област Бургас изследването ще се проведе в градовете: Айтос, Бургас, Карнобат, Несебър, Поморие, Приморско, Созопол, Средец, Сунгурларе, както и в селата: Баня, Зайчар, Каменар, Климаш, Трояново, Орлинци, Сини рид, Съдиево, Череша, Ясна поляна.

Изследване на наблюдението на домакинските бюджети в нови домакинства

В област Бургас изследването ще се проведе в градовете: Айтос, , Бургас, Карнобат, Поморие, Свети Влас, Средец, Сунгурларe и Черноморец, както и в селата: Атия, Гълъбец,  Ливада, Просеник, Раклиново и Ясеново.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Варна през 2020 година

По окончателни данни на Националния статистически институт в област Варна годишен отчет за дейността през 2020 г. са представили общо 32 494 нефинансови предприятия, в които са заети 139 447 лица. Произведената продукция по текущи цени е на стойност 10 059 млн. лв., а нетните приходи от продажби достигат 17 616 млн. лева.

Брутен вътрешен продукт за област София (столица) през 2020 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт[1] (БВП) за област София (столица) през 2020 година е 51 281 млн. лв. Това нарежда област София (столица) на 1 място в страната. В сравнение с 2019 г. обемът му в номинално изражение се намалява  с 0.5%. Произведеният в областта БВП е 42.8% от общия за страната. На човек от населението се падат 38 891 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 17 299 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) – 38 891 лв.


[1] Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

а) БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите (които не са разпределени по сектори и отрасли). БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика.

б) БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентите институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.

в) БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода” (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход).

Наблюдение на работната сила в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2021 година

През четвъртото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 115.7 хил., от които 64.5 хил. са мъже и 51.2 хил. са жени.

Коефициентът на заетост е 57.0%, съответно 65.0% при мъжете и 49.3% при жените.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2021 г. са 113.1 хил., като 62.8 хил. от тях са мъже и 50.2 хил. – жени

Коефициентът на заетост за населението в тази възрастова група е 76.3%, съответно 81.8% при мъжете и 70.4% при жените.

Изследване на доходите и условията на живот в област Сливен през 2022 година

В област Сливен изследването ще се проведе в градовете: Котел, Нова Загора, Сливен, Шивачево и Твърдица, както и в селата: Самуилово, Бинкос, Градец, Пъдарево, Съдиево, Камен, Бяла, Трапоклово, Събрано, Медвен, Сотиря, Горно Александрово, Езеро, Малко село, Скобелево, Загорци, Орлово, Кортен и Червенаково.

Хармонизирано европейско изследване „Бюджет на времето на населението“

В област Сливен изследването ще се проведе в 6 населени места: гр. Сливен, гр. Нова Загора, гр. Котел и селата Жълт бряг, Калояново и Караново.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

От началото на 2021 г. наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила. Тези регламенти налагат промени в методологията на наблюдението, свързани преди всичко с дефинициите за заетост и безработица, поради което резултатите от наблюдението на работната сила за 2021 г. не са напълно съпоставими с тези за предишни периоди.

(още…)

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД

През 2021 г. икономически активните лица в област Разград на възраст 15 – 64 навършени години са 43.2 хиляди. Коефициентът на икономическа активност е 61.9%

Общият брой на заетите лица е 39.0 хил., или 41.4% от населението на 15 и повече навършени години в областта.

(още…)

Изследване на доходите и условията на живот в област Бургас през 2022 година

В област Бургас изследването ще се проведе в градовете: Айтос, Бургас, Българово, Каблешково, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Обзор, Поморие, Приморско, Свети Влас, Средец, Царево и Черноморец, както и в селата: Атия, Белодол, Варвара, Вратица, Вресово, Вършило, Гюльовца, Дебелт, Драчево, Зайчар, Зидарово, Извор, Карагеоргиево, Листец, Лозарево, Маринка, Мъглен, Оризаре, Планиница Пирне, Полски извор, Просеник, Прилеп, Равда, Равнец, Руен, Соколец, Страцин, Съдиево, Тънково и Чубра.