Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Добрич през 2018 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2018 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Добрич са водени 214 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления, което е с 16.1% по-малко в сравнение с 2017 г. (255 лица).

Демографски процеси в област Варна през 2018 година

Демографската ситуация в област Варна през 2018 г. се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, намаляваща раждаемост и задържащо се високо равнище на общата смъртност. Като положителни тенденции през 2018 г. могат да се отчетат намаляващата детска смъртност и продължаващия положителен механичен прираст на населението.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Сливен през 2018 година

През 2018 г. броят на водените на отчет в Детските педагогически стаи (ДПС) малолетни и непълнолетни лица в област Сливен е 311.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Демографска ситуация в областта през 2018 година:

 • Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;
 • Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението;
 • Броят на живородените деца бележи леко увеличение в сравнение с нивото си от 2017 година;

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област София (столица) през 2018 година

• През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 697.0 хил., или 77.2% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 0.5 процентни пункта.

• Общият брой на заетите лица e 701.5 хил., или 62.0% от населението на 15 и повече навършени години. Най-висок коефициент на заетост имат висшистите – 75.4 %, следвани от лицата със средно образование – 57.1%, и от лицата с основно и по-ниско образование -23.0%.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 682.6 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 75.6%, съответно 77.5% за мъжете и 73.8% за жените. В сравнение с 2017 г. коефициентът на заетост (15 – 64 навършени години) се увеличава с 1.0 процентен пункт.

Безработните лица в област София (столица) са 14.5 хиляди. В сравнение с 2017 г. броят на безработните лица намалява с 26.4%.

Коефициентът на безработица намалява с 0.8 процентни пункта (при 1.0 процентен пункта намаление за страната) в сравнение с 2017 г. и достига 2.0%.

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 205.6 хил., от които 92.5 хил. са мъже и 113.1 хил. – жени. В сравнение с 2017 г. икономически неактивните лица в същата възрастова група намаляват с 2.6%, съответно с 1.1% за мъжете и с 3.8% за жените.

Население и демографски процеси в област Кюстендил през 2018 година

Текущата демографска ситуация в областта през 2018 г. се характеризира с:

 • Продължаващо намаляване и застаряване на населението;
 • Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението;
 • Нараства общият коефициент на възрастова зависимост. Населението в трудоспособна възраст намалява, а това над трудоспособна възраст се увеличава. Нисък коефициент на демографско заместване.;
 • Намаляване абсолютният брой на живороденитe и коефициентът на обща раждаемост, който остава под средния за страната;
 • Продължава да намалява броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 навършени години) в областта;
 • Трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните живородени деца;
 • Намалява броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност, който е над средния за страната. През 2018 г. областта е сред областите в страната с най-висока смъртност.
 • Намалява детската смъртност;
 • Броят на сключените граждански бракове намалява, а броят на бракоразводите нараства;

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Към 31.12.2018 г. населението на област Разград е 112 229 души, което представлява 1.6% от населението на страната и нарежда областта на 23-то място по брой на населението – непосредствено след област Ямбол (118.9 хил. души) и пред област Търговище (111.6 хил. души). В сравнение с предходната година населението на областта намалява с 1 485 души, или 1.3%.

В общия брой на населението жените са повече (51.2%), или на 1 000 мъже се падат 1 051 жени.

(още…)

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2018 година

През 2018 г. в област Бургас, броят на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица за извършените от тях противообществени прояви и престъпления е 291 и спрямо 2017 г. се увеличава с 9.8%.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Варна през 2018 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2018 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Варна са водени 641 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2017 г. броят им се увеличава с 45, или със 7.6%.

Брутен вътрешен продукт за област София (столица) през 2017 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт[1] (БВП) за област София (столица)  през 2017 година е 40 127 млн. лв. Това нарежда област София (столица) на 1 място в страната. В сравнение с 2016 г. обемът му в номинално изражение се е увеличил със 6.7%. Произведеният в областта БВП е 39.7% от общия за страната. На човек от населението се падат  30 295 лв. от стойностния обем на БВП  за областта, при 14 280 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) – 30 295 лв.


[1] Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

а) БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите (които не са разпределени по сектори и отрасли). БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика.

б) БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентите институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.

в) БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода” (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход).