Наблюдение на работната сила в Софийска област през 2018 година

През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в Софийска област са 107.3 хил., или 73.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 5.6 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица e 108.0 хил., или 54.3% от населението на 15 и повече навършени години.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 106.6 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 73.3%. В Софийска област през 2018 г. най-висок е коефициентът на заетост при лицата с висше образование – 79.9%, а най-нисък на тези с основно и по-ниско образование – 17.6%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ловеч през 2018 година

  • През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 50.8 хил., или 67.5% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефицентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) нараства с 6.2 процентни пункта.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Брой и структури на населението

Различни икономически и социални събития и тенденции водят до промяна в демографското поведение на населението както в страната, така и в област Велико Търново.

Население в област Шумен през 2018 година

Към 31 декември 2018 г. населението на област Шумен е 172 355 души, което представлява 2.5% от населението на България и нарежда областта на 15-то място по брой на населението, непосредствено след Добрич (173 831 души) и преди Враца (162 549 души). В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 611 души, или с 0.4%, при намаление от 0.7 % общо за страната.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Ямбол през 2018 година

През 2018 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Ямбол са водени 171 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2017 г. броят им намалява с 24, или с 12.3%.

Население в област Бургас през 2018 година

Към 31 декември 2018 г. населението на област Бургас 410 331 души, което представлява 5.9% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място по брой на населението непосредствено след областите София(столица), Пловдив и Варна. В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 1 248 души или с 0.3%.

МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Вътрешна и външна миграция на населението

През 2018 г. в преселванията между населените места в област Силистра са участвали 1 042 лица.

Най-голямо териториално движение вътре в област Силистра има по направлението „село – град” (37.4%). По-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направление „село – село“ (34.1%) и в обратното направление „град – село“ (22.9%). Относителният дял на преселилите се от град в град (5.6%) е значително по-малък.

(още…)

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общинските администрациии на територията на Софийска област са издали  разрешителни за строеж на 104 жилищни сгради със 141 жилища в тях и 23 869 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 79 други сгради със 125 427 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 16.8%, броят на жилищата в тях – с 11.9%, а общата им застроена площ – с 11.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 25.5%, докато тяхната РЗП  бележи ръст от 283.7%.

В сравнение с четвъртото  тримесечие на 2017 година броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 62.5%,  жилищата в тях – с 83.1%, а общата им застроена площ – със 70.1%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 21.5% , а тяхната РЗП – с 492.5%.

През четвърто тримесечие на 2018 г. е започнал строежът на 85 жилищни сгради с 90 жилища в тях и с 16 409 кв. м обща застроена площ и на 41 други сгради с 93 188 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 1.2% , докато жилищата в тях намаляват с 23.1%, а общата им застроена площ – с 11.0%. Броят на започнатите други сгради са по-малко с 14.6%, но разгънатата им застроена площ  нараства с 98.7%.

Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица в област Перник през 2018 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2018 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи в област Перник са водени 162 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2017 г. броят им намалява с 16, или с 9.0%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 127 лица, или 78.4%;
  • Малолетни (8 – 13 г.) –  35 лица, или 21.6%;
  • Момчета – 126 (77.8%);
  • Учащи – 127 лица (78.4%);
  • В криминогенна среда живеят 117 малолетни и непълнолетни (72.2%).

РАЖДАЕМОСТ И СМЪРТНОСТ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Раждаемост

През 2018 г. в област Силистра са регистрирани 824 родени деца,като от тях 819 (99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 109 деца, или с 11.7%.

(още…)