Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Шумен през 2015 година

Пълен текст в PDF файл

През 2015 г. в област Шумен са приключили делата за 749 извършени престъпления. Делата за 349 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 267 престъпления – с условно осъждане, за 28 престъпления – с оправдаване и за 105 – с освобождаване от наказание. Няма прекратени дела. В сравнение с 2014 г. броят на делата за извършени престъпления намалява с 18.6%.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 616 извършени престъпления, което е с 22.3% по-малко спрямо 2014 г., като намалението за страната е 8.5%.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ РУСЕ КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

Целият текст в PDF файл

Стратегически приоритет на всяка социална политика е грижата за здравето и благополучието на населението. В тази посока ефективността на здравеопазването в значителна степен зависи от неговите ресурси – адекватна на потребностите здравна мрежа и оптимален като брой и професионална подготовка медицински персонал.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

Целият текст в PDF файл

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

 Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2015 г. са  12 с 1 543 легла, като 9 от тях са болници с 1 197 легла, заведенията за извънболнична помощ са 57 с 35 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 6 със 109 легла (табл. 1).

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Целият текст в PDF файл

През 2015 г.  в област Велико Търново са приключили делата за 1 073 извършени престъпления. Делата за 524 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 352 – с условно осъждане, за 24 – с оправдаване, за 4 – с прекратяване, и за 169 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 876 извършени престъпления, което е със 17.5% по-малко в сравнение с 2014 година.

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

През 2015 г. с осъдителна присъда са приключили делата на общо 1 026 престъпления на територията на област Русе. В сравнение с 2014 г. броят на престъпленията, завършили с осъждане, нараства с 4.3%. Общо 951 от наказаните престъпления са извършени от едно лице; при 49 извършителите са двама, а 26 са с трима и повече извършители.

През 2015 г. в област Русе броят на обвиняемите лица е 1 154, или с 19.8% по-малко от предходната година. Те представляват 3.5% от общия брой на обвиняемите лица за страната. Ефективна осъдителна присъда са получили 346 лица, а условно осъдените са 684. Оправдателна присъда са получили 17 обвиняеми, а 106 лица са освободени от наказание. В сравнение с 2014 г. броят на лицата с ефективни присъди намалява с 58, а този на условно осъдените – със 186. (още…)

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Ямбол към 31.12.2015 година

PDF

Към 31.12.2015 г. в област Ямбол функционират 4 болници, – с 420 легла. От тях многопрофилните болници са 3 – с 382 легла.
Осигуреността с лекари в края на 2015 г. е 27.9 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 9.0 на 10 000 души от населението.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения към 31.12.2015 година в област Кърджали

PDF_файл

Към 31.12.2015 г. в област Кърджали функционират общо 34 лечебни и здравни заведения с 1061 легла. Лечебните заведения за болнична помощ са 6 с 918 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 23 с 12 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 5 със 131 легла. (табл. 1).

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. От 2011 г. броят на болничните заведения в област Кърджали остава непроменен (6)  и броят  на леглата в тях е относително постоянен.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2015 г.  в област Кърджали многопрофилните болници са 5 с 598 легла, или в 83,3% от болниците е съсредоточен 65,1% от легловия фонд на всички болници в областта.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения към 31.12.2015 година в област Добрич

Пълен текст в PDF файл

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2015 г. в област Добрич функционират 6 заведения за болнична помощ със 748 легла, от които 5 болници с 613 легла.

Заведенията за извънболнична помощ са 35 с 24 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 3 със 30 легла.

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с   2014 г. броят на тези заведения се запазва, а легловият им фонд намалява (с 28 легла, или 3.6%).

Дейност на местата за настаняване през май 2016 година в област Търговище

Пълен текст в PDF файл

През май 2016 г. в област Търговище са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 424, а на леглата  – 869.

Общият брой на нощувките, регистрирани през май 2016 г., е 5 408, или с 12.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от български граждани намаляват с 14.9%, а от чуждестранни туристи се увеличават с 1.0%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Сливен през 2015 година

PDF

През 2015 г. в област Сливен с осъдителна присъда са приключили делата на 985 извършени престъпления, което е с 18.0% по-малко в сравнение с 2014 година.
Общоопасните престъпления (общоопасните престъпления включват престъпленията, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства, по транспорта и съобщенията, против народното здраве и против околната среда, при използване на атомната енергия за мирни цели и други общоопасни престъпления), завършили с осъждане през 2015 г. в област Сливен са 342, или 34.7% от общия брой на престъпления, завършили с осъждане.