Издателска дейност в област София (столица) през 2019 година

През 2019 г. в област София (столица) са издадени:

  • 5 734 книги с годишен тираж 5 557 хиляди
  • 690 брошури с годишен тираж 1 203 хиляди
  • 108 вестници с годишен тираж 155  млн.

            В сравнение с предходната година през 2019 г. броят на издадените книги и брошури намалява с 166 (2.5%), а средния тираж намалява от 1 558 през 2018 г. на 1 052 през 2019г., или с 32.5%.

През 2019 г. в област София (столица) са издадени 108 вестника с годишен тираж 155 млн., като спрямо предходната година издадените вестници намаляват със 1 (0.9%), а тиражът намалява  с 45 256 хил. (22.7%).

Жилищен фонд в Софийска област през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в Софийска област са регистрирани 179 024 жилища, което представлява 4.5% от жилищата в страната и 16.1% от жилищата в Югозападен район. По този показател тя се нарежда на пето място в страната след областите София (столица), Пловдив, Бургас и Варна, и на второ място в Югозападен район след област София (столица).

Повече от половината жилища в Софийска област са с две и три стаи, съответно 33.4% и 31.0%, следвани от тези с четири стаи (15.2%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (5.1%). Жилищата, състоящи се само от една стая, са 9.5% от всички жилища в областта.

През периода 2010 – 2019 г. общият брой на жилищата в Софийска област е намалял с 0.7%, като най-чувствително е намалението в броя на едностайните жилища – с 30.5%. Същевременно жилищата с шест и повече стаи са се увеличили с 42.1%. През този 10 годишен период се запазва тенденцията на преобладаващия дял на жилищата с две стаи от общия брой на жилищата в областта, който е 34.7% през 2010 г. и 33.4% през 2019 година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Перник през второто тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на юни 2020 г. се увеличават спрямо края на март2020 г. с 1.1% и достигат 28.1 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 23.1 и 16.9%.

Спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.6% (до 6.6 хил.), докато в частния сектор се увеличават с 1.7% (до 21.5 хиляди).

В края на юни 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са с 0.5% по-малко в сравнение с края на юни 2019 година.

 През второто тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за областта нараства спрямо първото тримесечие на 2020 г. с 0.3%, като достига 963 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 168 лв., а за частния – 896 лева.

Детски ясли в Софийска област през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в Софийска област функционират 39 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 999 места в тях.

В края на 2019 г. в детските ясли в Софийска област се отглеждат и възпитават 983 деца, от които момчетата са 521, а момичетата – 462 (табл. 2).

В края на 2019 г. обхватът[1] на децата в Софийска област, отглеждани в детски ясли, е 16.2% и в сравнение с предходната година намалява с 0.1 процентни пункта. В Софийска област към 31.12.2019 г. общината с най-много места в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ е Ботевград (221 места) и съответно там са и най-много децата в тях (249 деца). Обхватът на децата е най-голям в общините Челопеч (54.0%), Костенец (26.1%) и Ботевград (25.6%)


Дейност на местата за настаняване в област Добрич през юни 2020 година

През юни 2020 г. в област Добрич са функционирали 93 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.5 хил., а на леглата – 11.9 хиляди. В сравнение с юни 2019 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намаляват съответно с 40.4, 53.8 и 55.6%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ямбол е 49.9 хил., от които 27.7 хил. са мъже, а 22.1 хил. са жени.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 75.5 хил., от които 39.9 хил. са мъже, а 35.6 хил. са жени.

Образование в област София (столица) през учебната 2019/2020 година

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че в област София (столица):

  • През учебната 2019/2020 година в детски градини са записани 44.4 хил. деца, или с 1.3 % по-малко в сравнение с предходната година.
  • Завършилите средно образование през 2019 година в общообразователни и професионални училища са съответно 5.9 и 3.3 хил. ученици.
  • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2019/2020 година са 98.6 хиляди.
  • Към 31.12.2019 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ се обучават 3 615 лица, от които 303 чужди граждани.

Наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2020 г. в област Пазарджик

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на юни 2020 г. намаляват с 2.8% спрямо края на март 2020 г., като достигат 58.3 хиляди.

Спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.7% (и достигат до 13.5 хиляди), а в частния сектор намаляват с 3.8% (достигат 44.8 хиляди) през второто тримесечие на 2020 година.

В края на юни 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 3.5% или с 2.1 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението на наетите в частния сектор е 4.7%., а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават съответно с 0.6.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2020 г. за област Пазарджик е 1 070 лв., за май – 1 047 лв., и за юни – 1 057 лева.

През второто тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо първото тримесечие на 2020 г. с 3.7% и достига 1 058 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 198 лв., а за частния – 1 015 лева.

През второто тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 6.3% в сравнение с второто тримесечие на 2019 година.

Дейност на местата за настаняване през юни 2020 г. в област Шумен

През юни 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Шумен са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 609, а на леглата – 1 297. В сравнение с юни 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява със 7.9%, а броят на леглата в тях – с 19.8%.