Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област София(столица) през 2017 година

PDF файл

През 2016 г. в област София (столица) са регистрирани 13 834 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2016 г. се наблюдава намаление с 14.3%. През годината са настъпили 975 броя тежки произшествия, при които леко ранени са 877 души, тежко ранени са 307, а загинали – 37 души. Спрямо предходната година леко ранените лица нарастват 11.0%, а загиналите и тежко ранените намаляват съответно с 11.9 и 41.1%. По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали област София (столица) заема първо място в страната.
От участниците в движението с най-голям дял са ранените водачи на МПС (36.1%), следвани от пешеходците (35.3%) и пътниците с – 28.6%. Произшествията по вина на водачите в област София (столица) са 853 броя, като 66.5% от тях са извършени с личен автомобил.
Най-много пътнотранспортни произшествия са регистрирани в сряда – 163, а най-много ранени лица има в понеделник -204 , или 17.2% от всички ранени за областта.

През 2017 година най-много ПТП с пострадали са регистрирани през месец октомври – 104 с ранени- 124 и загинали – 7. Най-малко регистрирани ПТП има през месец февруари -54, най-малко ранени лица има през месец януари- 64, а най-малко загинали – през месец май- (1).

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през август 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През август 2018 г. в област Добрич са функционирали 167 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 12.2 хил., а на леглата – 29.7 хиляди. В сравнение с август 2017 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях нараства съответно с 3.7, 2.5 и 2.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2018 г., е 701.0 хил., или с 2.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в София(столица) през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. в София (столица) са приключили делата за 2 198 извършени престъпления. Делата за 941 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 1 050 – с условно осъждане, за 84 – с оправдаване, за 24 – с прекратяване, и за 99 – с освобождаване от наказание.
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 991 извършени престъпления, което е с 9.3% повече в сравнение с 2016 година.
През 2017 г. обвиняеми са били 2 085 лица, от които:
• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 904 лица, или 43.4% от
общия брой на обвиняемите;
• условно осъдени са 983 (47.2%) лица;
• освободени от наказателна отговорност са 101 (4.8%) лица;
• оправдани са 74 обвиняеми лица (3.5%);
• на 23 лица делата са прекратени (1.1%).

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в Софийска област през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. в Софийска област са приключили делата за 1 568 извършени престъпления. Делата за 391 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 833 – с условно осъждане, за 21 – с оправдаване, за 20 – с прекратяване и за 303 – с освобождаване от наказание.
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 224 извършени престъпления. 1 176 от тях са извършени от едно лице, 32 – от две лица, а 16 – от три и повече лица.
Относителният дял на делата, приключили с осъдителни присъди (ефективни и условни), е 78.1%, а 21,9% от делата са завършили с оправдаване, прекратяване и освобождаване от наказание.
През 2017 г. в Софийска област обвиняеми са били 1 545 лица, като делата на 379 от тях (24.5%) са приключили с ефективна осъдителна присъда, на 819 лица (53.0%) – с условна присъда, 19 лица (1.2%) са оправдани, 312 лица (20.2%) са освободени от наказателна отговорност, а делата на 16 лица (1.1%) са прекратени.
Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2017 г. в Софийска област е 1 198. Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 32 (2.7%).

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Кюстендил през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. на територията на област Кюстендил са регистрирани 99 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с пострадали, вследствие на които са загинали 10 лица и са ранени 118 души. В сравнение с 2016 г. се наблюдава увеличение на ПТП с 3.1%, а на ранените лица – с 2.6%. Регистрирано е увеличение на броя на загиналите лица – с 25.0% (Фиг.1).
От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали през 2017 г. в област Кюстендил е 1.4%, а на ранените и загиналите – съответно 1.4 и 1.5%.
Броят на ПТП по вина на водачите на пътни превозни средства (ППС) е 90, или 90.9% от общия брой за областта. От тях 6, или 6.7% са причинени от водачи, управлявали ППС, чиято собственост е фирмена. Броят на пътнотранспортните произшествия по вина на водачи на лични превозни средства е 84, или 93.3%.
През 2017 г. в областта всички загинали лица при ПТП са по вина на водачите на лични ППС.
В област Кюстендил броят на пътнотранспортните произшествия е най-голям през месец август – 13, или 13.1% от общия брой ПТП. Най-малък брой ПТП има през месеците януари и февруари 2017 г. – по 5 броя. През месеците юли и декември ранените лица са най-много – съответно 15 и 14, или 12.7 и 11.9% от общия брой за годината. По 3 загинали лица има през месеците януари и април, а през месеците март и септември – по 2.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през второто тримесечие на 2018 г. е 54.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 3.8 процентни пункта. През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 108.8 хил., от които 60.4 хил. са мъже и 48.4 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 6.1 %, като с 6.3 % нараства броят на мъжете и с 5.9 % – този на жените.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2018 г. е 73.6 %, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. нараства с 6.0 процентни пункта. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2018 г. в Софийска област са 107.3 хил., като 59.4 хил. от тях са мъже и 47.9 хил. – жени. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. броят на заетите в Софийска област в тази възрастова група нараства с 6.8%, като броят на заетите мъже нараства с 6.8%, а този на жените – с 6.7 %.

Статистика на Европейските градове 2016 – Варна

Пълен текст в PDF файл

Urban Audit е проект на Европейската комисия, който се съфинансиране от държавите участнички в него. Целта на проекта е осигуряване на надеждна и сравнима в географски и времеви аспект информация за градовете и функционалните им урбанизирани зони по показатели за демографското и социално-икономическото им състояние. Urban Audit е от малкото източници на официална статистика на ниво град.

Проектът започва пилотно през 1999 година. С пълен обхват Urban Audit се провежда през 2003 г. за петнайсетте държави – членки на Европейския съюз. През 2004 г. в изследването се включват десет нови държави членки плюс България, Румъния и Турция.

От 2010 г. Националният статистически институт осигурява информация за 18 града и 17 териториални образувания, съставени от 58 общини, формиращи техния хинтерланд, а през 2016 г. започна работа по следващия цикъл от проекта, имащ за цел да събере данни за 2015 – 2016 година.

 

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през август 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През август 2018 г. в област Търговище са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 332, а на леглата – 652.

Общият брой на нощувките, регистрирани през август 2018 г. е 4 479, или с 16.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с 22.8%, а от български граждани са с 11.3% по-малко

Честване на европейски ден на статистиката в Смолян

PDF_файл

Европейският ден на статистиката (20 октомври) беше отбелязан в Смолян със среща на служители на отдел „Статистически изследвания – Смолян“ към Териториално статистическо бюро – Юг, с ученици и преподаватели от Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“.

Срещата се проведе в Актовата зала на гимназията и започна с кратка презентация за НСИ и Евростат (исторически бележки, структура, стратегия и цели), която беше представена от Н. Славов – началник на ОСИ – Смолян. Д. Дариткова и Г. Чакърова – главни експерти в отдела – запознаха присъстващите с работата на статистиците.

Учениците научиха за регламента, календара и наградите на предстоящата Европейска олимпиада по статистика за ученици 2019.

От името на Професионалната гимназия по икономика „Карл Маркс“ поднесоха подарък на отдел „Статистически изследвания – Смолян“ по случай празника, а на преподавателите и учениците бяха предоставени статистически материали – брошури, издания и други.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Добрич през периода 2015 – 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Добрич, изчислена за периода 2015 – 2017 г., е 73.2 години, като спрямо предходния период 2014 – 2016 г. тя намалява с 0.4 години. Средната продължителност на живота в областта е с 1.6 години по-ниска от средната за страната – 74.8 години.

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете е 69.4 години, докато при жените е със 7.8 години по-висока – 77.2 години. Както при жените, така и при мъжете равнището на показателя за област Добрич е по-ниско от регистрираното средно за страната, съответно с – 1.2 и 1.9 години.