Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата на област Добрич през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в област Добрич беше проведено изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата. Изследването се провежда във всички държави – членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. В област Добрич са анкетирани 132 обикновени домакинства и 234 лица, а за страната анкетираните са 4 194 домакинства и 9 271 лица на възраст 16 – 74 навършени години.

Резултатите от проведеното през 2017 г. изследване за използването на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че 62.3% от домакинствата в област Добрич имат достъп до интернет, като е отбелязан спад от 3.3 процентни пункта спрямо предходната година. В България 67.3% от домакинствата имат интернет в домовете си.

Брутен вътрешен продукт за област Варна през 2016 година

Пълне текст в PDF файл

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Варна през 2016 година е 6 089 млн. лева. Това нарежда област Варна на трето място в страната след областите София (столица) и Пловдив. В сравнение с 2015 г. обемът му в номинално изражение се увеличава с 2.2%. Произведеният в областта БВП е 6.5% от общия за страната. На човек от населението се падат 12 879 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 13 206 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) – 28 465 лева.

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛАСТ РУСЕ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Русе към 31.12.2016 г. възлизат на 367.9 млн. евро, което е с 9.1% повече в сравнение с 2015 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.6% и съответно 37.5% от ПЧИ в рамките на Северен централен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Русе запазва деветото си място в страната.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлените предприятия в областта – 312.0 млн. евро или с 9.7% повече от 2015 година. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 31.5 млн. евро или с 12.1% под нивото на предходната година. През 2016 г. тези две дейности заедно формират 93.4% от общия обем на ПЧИ, а общият им относителен дял намалява спрямо 2015 г. с 1.7 процентни пункта.

 

Чуждестранни преки инвестиции в област София (столица) към 31.12.2016година

PDF файл
 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област София (столица) към 31.12.2016 г. възлизат на 12 211.6 млн. евро, което е с 0.8% повече в сравнение с 2015 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 51.9% и съответно 85.8% от ПЧИ в рамките на Югозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции в област София (столица) заема първо място в страната.
През 2016 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 4 304.1 млн. евро, което е с 5.1% повече в сравнение с 2015 г. В сектор „Операции с недвижими имоти“ са инвестирани 2 342.8 млн. евро или с 4.6% по-малко от предходната година. В промишлените предприятия са направени инвестиции за 1 987.9 млн. евро. Тези три дейности заедно формират 70.7% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял нараства общо с 0.2 процентни пункта спрямо предходната година. В сектор „Строителство“ преките чуждестранни инвестиции са 406.6 млн. евро, или с 15.9% по-малко в сравнение с 2015 година.

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област София (столица) през 2017 година

PDF файл
 

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2017 г. показват, че 75.6% от домакинствата в област София (столица), при средно 67.3% за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано увеличение от 6.2 процентни пункта спрямо предходната година.
По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2017 г. област София (столица) се нарежда на трето място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в областите Шумен – 77.9%, Пловдив – 76.2%.
През текущата година 75.0% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години в област София (столица) използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Спрямо предходната година е отбелязано увеличение на този показател от 3.6 процентни пункта.
Относителният дял на лицата по пол, които редовно използват интернет в област София (столица) през 2017 г. за мъжете се увеличава с 4.3, а при жените с 2.8 процентни пункта.
Значителни са различията при редовно използващите интернет в област София (столица) през 2017 г. по образование. Докато 90.5% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 50.6% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които предоставя глобалната мрежа. Редовно използващите интернет със средно образование са 67.2%.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Кюстендил през 2016 година

PDF файл
 

През 2016 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Кюстендил са 136.5 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 14.4%.
Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 75.9 млн. лв., или с 15.4% по-малко от 2015 година. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) разходите за придобиване на ДМА са 37.6 млн. лв., или със 7.6% повече в сравнение с предходната година. През 2016 г. тези сектори заедно формират 83.1% от общия размер разходи за ДМА в област Кюстендил, а общият им относителен дял се увеличава спрямо 2015 г. с 5.0 процентни пункта. В сектора държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална дейност инвестициите в ДМА са 7.1 млн. лв., или с 44.1% по-малко в сравнение с 2015 година.
През 2016 г. е регистрирана промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в областта по видове (фиг.2). Относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции намалява с 12.9 пункта в сравнение с предходната година и достига 18.5%, а делът на разходите за закупуване на машини, производствено оборудване и апаратура – с 4.7 пункта, и е 37.6%. Същевременно се увеличават вложените средства за придобиване на транспортни средства с 11.5 пункта, за закупуване на земя с 0.4 пункта, които формират съответно 26.4 и 3.9% от общия обем инвестиции в ДМА.

Места за настаняване в Софийска област през ноември 2017 година

PDF файл
 

През ноември 2017 г. в Софийска област са функционирали 92 места за настаняване с общо 7 458 броя легла. В сравнение с ноември 2016 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) се е увеличил с 1.1%, като най-много се е увеличил броят на местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди (с 13.3%), следван от местата за настаняване от категория 3 звезди (с 4.2%), докато броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди е намалял (с 3.8%).
Реализираните приходи от нощувки през ноември 2017 г. са над 1 460.4 хил. лв., като 91.7% от тях са от приходи от нощувки на български граждани.
В сравнение с ноември 2016 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 27.9%, като приходите от нощувки на чужди граждани са с 34.1% повече, а тези на български – с 27.3%.
През ноември 2017 г. в сравнение със същия месец от предходната година в курортен комплекс Боровец пренощувалите български граждани в местата за настаняване в него са с 13.9 % повече, реализираните от тях нощувки са се увеличили с 7.6%, а приходите от нощувки на български граждани в курортния комплекс – с 25.5%. В сравнение със същия месец на 2016 г. чуждите граждани, пренощували в местата за настаняване в курортен комплекс Боровец са с 27.0% по-малко, реализирали са с 38.0% по-малко нощувки, докато приходите от тях са се увеличили с 12.2 %.

Основни резултати от изследването за използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2017 г. в област Благоевград

PDF файл
 

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2017 г. показват, че 63.3% от домакинствата в област Благоевград имат достъп до интернет в домовете си при средно 67.3% за страната. За областта е регистрирано намаление от 0.7 процентни пункта спрямо предходната година.
За седемгодишен период използването на ИКТ в област Благоевград става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил с 21.0 процентни пункта.
През 2017 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е област Шумен (77.9%), а с най-нисък – Монтана (51.5%). По този показател област Благоевград заема шестнадесето място сред 28-те области.
Относителният дял на лицата на възраст между 16 и 74 години в област Благоевград, които регулярно използват интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) през 2017 г. е 61.3%, като спрямо предходната година е отбелязан растеж от 4.3 проценти пункта.
В област Благоевград мъжете са по-активни при регулярното използване на интернет като техният относителен дял е 62.5%, докато за жените той е 60.2%. Както при мъжете, така и при жените този дял е по-нисък от общия за страната по пол, съответно с 0.5 и 0.6 процентни пункта.
Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Благоевград по степени на завършено образование – докато 98.4% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 16.1% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. Редовно използващите интернет със средно образование са 75.5%.

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили общо 11 469 нефинансови предприятия от област Русе, или с 1.4% повече в сравнение с 2015 година. В тях са реализирани нетни приходи от продажби за 7 416 млн. лв. и е произведена продукция за 4 574 млн. лева.

Значителен дял от икономически активните нефинансови предприятия осъществяват дейността си в община Русе. През 2016 г. техният относителен дял достига съответно 83.8% от общия брой предприятия, 80.2% от обема на нетните приходи и 81.8% от произведената продукция за областта. (още…)

Основни резултати за използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в Софийска област през 2017 година

PDF файл
 

Резултатите от проведеното през 2017 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 52.3% от домакинствата в Софийска област имат достъп до интернет в домовете си.
През 2017 г. 46.8% от населението в Софийска област на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 50.0 и 43.5%. Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование – докато 94.3% от лицата с висше образование и 48.1% със средно образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 19.6% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.
През 2017 г. едва 17.0% от лицата в Софийска област използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация.
В сравнение с другите области в страната Софийска област е на предпоследно място както по осигурен достъп на домакинствата до интернет, така и по дял на населението на възраст между 16 и 74 навършени години, използващо интернет всеки ден или поне веднъж седмично.