ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

 

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

 

През 2017 г. в област Велико Търново броят на водените на отчет в ДПС[1] малолетни и непълнолетни лица е 370. В сравнение с 2016 г. (445) броят им намалява с 16.9%.

[1] Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Към 31.12.2017 г. населението на област Разград е 113 714 души, което представлява 1.6% от населението на страната и нарежда областта на 23-то място по брой на населението – непосредствено след област Ямбол (120.5 хил.души) и пред област Търговище (112.5 хил.души). В сравнение с предходната година населението на областта намалява с 1 688 души, или 1.5%.

В общия брой на населението жените са повече (51.2%), или на 1 000 мъже се падат 1 051 жени. (още…)

Брачност и бракоразводност в област София (столица) през 2017 година

PDF файл
 

Бракове

През 2017 г. в област София (столица) са регистрирани 6 053 юридически брака – с 649 повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 4.6‰. От всички регистрирани бракове 97.3% (5 890) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 163 брака.
Сключилите брак през 2017 г. във възрастова група 25-34 години са 58.7% за мъжете и 61.2% за жените.
За 85.2% от мъжете и 87.3% от жените, сключили граждански брак през 2017 г., той е бил първи.

Разводи

Броят на разводите през 2017 г. е 2 213, или със 191 повече спрямо 2016 г. От всички прекратени бракове 96.6% се отнасят за населението в градовете.
Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (64.3%), следват причините „несходство в характерите“ (29.1%) и фактическа раздяла (5.8%).
За 10.0% от жените и 11.7% от мъжете, разтрогнали своите бракове през 2017 г., разводът не е бил първи. Най-голям процент на разводите – 40.4 при мъжете и 35.4 при жените са във възрастовата група 40-49 години, следвани от групата 35-39, където разводите при мъжете представляват 19.1%, а при жените 21.1%.

Население и демографски процеси в област Кюстендил през 2017 година

PDF файл
 

Текущата демографска ситуация в областта през 2017 г. се характеризира с:
• Продължаващо намаляване и застаряване на населението;
• Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението;
• Населението в трудоспособна възраст намалява, а това над трудоспособна възраст се увеличава. Нисък коефициент на демографско заместване;
• Увеличаване абсолютният брой на живороденитe и коефициентът на обща раждаемост, който остава под средния за страната;
• Продължава да намалява броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 навършени години) в областта;
• Трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните живородени деца;
• Увеличава се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност, който е над средния за страната;
• Намалява детската смъртност;
• Броят на сключените граждански бракове се увеличава, а броят на бракоразводите намалява;
• Всички общини в областта имат отрицателен естествен и механичен прираст.

Население и демографски процеси в област Благоевград през 2017 година

PDF файл
 

Брой и структури на населението
Към 31 декември 2017 г. населението на област Благоевград е 307 882 души, което представлява 4.4% от населението на България и нарежда областта на 6-о място по брой на население. В сравнение с 2016 г. населението на областта през 2017 г. намалява с 2 439 души, или с 0.8%.
Мъжете са 150 007 (48.7%), а жените – 157 875 (51.3%), или на 1 000 мъже се падат 1 052 жени.
Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2017 г. лицата на 65 и повече навършени години в област Благоевград са 57 978, или 18.8% от населението на областта. В сравнение с 2016 г. делът на населението през 2017 г. в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта.
Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 21.4%, а на мъжете – 16.1%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.
Най-нисък е делът на възрастното население в област София (столица) – 17.2%, следвана от областите Варна – 18.6% и Благоевград -18.8%.
Към 31.12.2017 г. децата до 15 години в област Благоевград са 44 813, или 14.6% от общия брой на населението. Спрямо 2016 г. този дял нараства с 0.1 процентни пункта.
Към 31.12.2017 г. общият коефициент на възрастова зависимост е 50.1% (коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в зависимите възрасти – населението под 15 и на 65 и повече навършени години, на 100 лица от населението в независимите възрасти – от 15 до 64 години. Изчислява се в проценти). През 2017 г. в област Благоевград на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат приблизително две лица в активна възраст. За сравнение, през 2005 и 2015 г. този коефициент е бил съответно 41.1 и 47.8%. Това съотношение е най-благоприятно в областите София (столица) – 46.3%, Благоевград – 50.1%, и Варна с област Кърджали (50.8%), а най–неблагоприятно е съотношението в областите Видин (70.3%), Ловеч (66.5%) и Габрово (65.8%).

Брутен вътрешен продукт за област София (столица) през 2016 година

PDF файл
 

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област София (столица) през 2016 година е 37 622 млн. лв. Това нарежда област София (столица) на 1 място в страната. В сравнение с 2015 г. обемът му в номинално изражение е увеличил със 6.9%. Произведеният в областта БВП е 40.0% от общия за страната. На човек от населението се падат 28 465 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 13 206 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) – 28 465 лв.
Създадената през 2016 г. брутна добавена стойност (БДС) в област София (столица) възлиза на 32 461 млн.лв., което е със 6.8% повече спрямо 2015 година.
Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 27 857 млн. лв. и представлява 85.8% от общата БДС за областта. В сравнение с 2015 г. делът на сектора в добавената стойност нараства с 0.4 процентни пункта.
През 2016 г. добавената стойност реализирана от дейностите в индустриалния сектор е в размер на 4 542 млн. лв. или 14.0% , което е с 0.4 процентни пункта по-малко спрямо 2015 година.
Относителният дял на аграрния сектор представлява 0.2% от добавената стойност на областта и е в размер на 62 млн. лева, като спрямо 2015 г. остава непроменен.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Варна през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2017 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Варна са водени 596 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2016 г. броят им намалява с 33, или 5.2%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 74.7%;
  • Малолетни (8 – 13 г.) – 25.3%;
  • Момчета – 472 (79.2%);
  • Учащи – 432 лица (72.5%);
  • В криминогенна среда живеят 374 малолетни и непълнолетни, или 62.8%.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Варна през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Цени на сделките със земеделска земя в област Варна през 2017 година

През 2017 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Варна достига 1 010 лв., което е с 15.0% повече в сравнение с 2016 година. Спрямо предходната година през 2017 г. увеличение е отчетено в цената на нивите – с 14.6%.

Област Варна е на трето място в страната, заедно с област Благоевград, по цена на земеделската земя през 2017 година. Преди нея са областите Добрич и Видин със съответно 2 032 лв. и 1 229 лв. на декар.

Население в област Търговище през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2017 г. населението на област Търговище е 112 474 души, което представлява 1.6% от населението на България и нарежда областта на 24 място по брой на населението. В сравнение с 2016 г. населението на областта през 2017 г. намалява с 1 220 души, или с 1.1%.

Мъжете са 54 942 (48.8%), а жените – 57 532 (51.2%). С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Бургас през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Бургас достига 641 лв., което е с 8.9% повече в сравнение с 2016 година.
През 2017 г. в област Бургас средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 33 лв., което е с 3.1% повече спрямо 2016 година.