Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните в област Стара Загора през 2016 година

PDF

През 2016 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Стара Загора са водени 468 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.
През 2016 г. снети от отчет в ДПС са 131 малолетни и непълнолетни лица, или 28.0% от водените на отчет през годината.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните в област Бургас през 2016 година

PDF

През 2016 г. в област Бургас, броят на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица за извършените от тях противообществени прояви и престъпления е 278.
От отчет в ДПС са снети 74 малолетни и непълнолетни лица, или 26.6% от водените на отчет лица, като 51 лица (68.9%) – поради навършване на 18-годишна възраст, 21 лица (28.4% ) – поради поправяне на поведението, а 2 лица (2.7%) – на други основания.

Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица в област Перник през 2016 година

PDF файл
 

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2016 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Перник са водени 153 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2015 г. броят им намалява с 33, или 17.7%.
Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:
• Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 65.4%;
• Малолетни (8 – 13 г.) – 34.6%;
• Момчета – 87 (56.9%);
• Учащи – 150 лица (98.0%);
• В криминогенна среда живеят 105 малолетни и непълнолетни (68.6%).

Броят на заведените на отчет в ДПС в област Перник през 2016 г. малолетни и непълнолетни е 39, или 25.5% от всички водени на отчет лица, като 82.1% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2015 г. броят на новозаведените намалява с 32.8%.
През 2016 г. 71 малолетни и непълнолетни лица, или 46.4% от водените на отчет през годината са снети от отчет в ДПС.
• Поради поправяне на поведението са отпаднали 24 лица (33.8%);
• Поради навършване на 18-годишна възраст – 27 лица (38.0%);
• 20 лица (28.2%) – на други основания

Брачност и бракоразводност в област София (столица) през 2016 година

PDF файл
 

Бракове

През 2016 г. в област София (столица) са регистрирани 5 404 юридически брака – със 131 по-малко спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 4.1‰. От всички регистрирани бракове 97.2% (5 252) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 152 брака.
Сключилите брак през 2016 г. във възрастова група 25-34 години са 60.8% за мъжете и 62.7% за жените.
За 85.1% от мъжете и 88.0% от жените, сключили граждански брак през 2016 г., той е бил първи.

Разводи
Броят на разводите през 2016 г. е 2 404, или със 151 повече спрямо 2015 г. От всички прекратени бракове 96.4% се отнасят за населението в градовете.
Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (61.0%), следват причините „несходство в характерите“ (33.9%) и фактическа раздяла (3.9%).
За 9.7% от жените и 12.4% от мъжете, разтрогнали своите бракове през 2016 г., разводът не е бил първи. Най-голям процент на разводите – 37.6 при мъжете и 32.7 при жените са във възрастовата група 40-49 години, следвани от групата 35-39, където разводите при мъжете представляват 19.5%, а при жените 21.2%.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Към 31.12.2016 г. населението на област Разград е 115 402 души, което представлява 1.6% от населението на страната и нарежда областта на 23-то място по брой на населението – непосредствено след област Ямбол (122.3 хил.души) и пред област Търговище (113.7 хил.души). В сравнение с предходната година населението на областта намалява с 1 839 души, или 1.6%.

В общия брой на населението жените са повече (51.2%), или на 1 000 мъже се падат 1 047 жени. (още…)

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И РЕНТАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Цена на сделките със земеделската земя в област Русе през 2016 година

 През 2016 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Русе е 1 129 лв., което е с 34.7% над нивото на 2015 година. Спрямо предходната година през 2016 г. най-голямо е увеличението на цената на нивите – 34.8%. При лозята е регистрирано значително ценово намаление – с 28.4% (табл. 1). Регистрираните средни цени на нивите в област Русе през 2016 г. остават над средната цена  на тази категории земя за страната.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

Текуща демографска ситуация в област Габрово през 2016 година:

  • Населението на областта продължава да намалява и застарява;
  • Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението;
  • Намалява абсолютният брой на живородените и коефициентът на обща раждаемост;
  • Увеличава се броят на умрелите и коефициентът на обща смъртност;
  • Намалява детската смъртност;
  • Увеличава се броят на сключените бракове, а броят на разводите намалява.

Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица през 2016 година в област Добрич

Пълен текст в PDF файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2016 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Добрич са водени 232 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления, което е с 21.6% по-малко в сравнение с 2015 г. (296 лица).

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през 2016 година в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

Доходи на домакинствата

През 2016 г. в област Шумен годишният общ доход средно на лице от домакинство е 4 845 лв., което е с 1.5% повече спрямо 2015 г. (4 772 лева). Той е с 322 лв. по-нисък от средния за страната (5 167). Показателят включва доходите в пари и натура на всички членове на домакинството от работна заплата, пенсии, самостоятелна заетост, обезщетения за безработни, социални помощи и други. Включват се и други доходи, общи за домакинството, като регулярните или еднократните трансфери от други домакинства и продажбите на имущество.

Брой, структура и териториално разпределение на населението в област Ямбол през 2016 година

PDF

Населението на област Ямбол към 31 декември 2016 г. е 122.3 хил. души, което представлява 1.7% от населението на страната.
Към 31.12.2016 г. децата до 15 години са 18.0 хил., или 14.7% от общия брой на населението в област Ямбол, като спрямо 2015 г. относителният им дял нараства с 0.2 процентни пункта.