Население и демографски процеси в Софийска област през 2019 година

Към 31 декември 2019 г. населението на Софийска област е 226 671 души, което представлява 10.8% от населението на Югозападен район и 3.3% от населението на страната. В сравнение с 2018 г. населението на Софийска област намалява с 2 370 души, или с 1.0%.

Мъжете са 111 249 (49.1%), а жените – 115 422 (50.9%), което означава, че на 1 000 мъже се падат 1 038 жени. Броят на мъжете е по-голям от този на жените във възрастите до 59 години. С нарастването на възрастта се увеличава относителният дял на жените от общото население на Софийска област. В Софийска област 61.6% от населението живее в градове, а 38.4% – в села.

И през 2019 г. продължава процесът на застаряване на населението. Към 31 декември лицата на 65 и повече навършени години са 53 481, или 23.6% от населението на областта. В сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.1 процентни пункта.

В Софийска област хората в трудоспособна възраст са 132 072 души като 53.8% от тях са мъже, а 46.2% са жени. В под трудоспособна възраст са 33 589 души, а 61 010 души са в над трудоспособна възраст.

Брачност и бракоразводност в област София (столица) през 2019 година

Бракове

През 2019 г. в област София (столица) са регистрирани 6 292 юридически брака – с 228 повече спрямо предходната година. Коефициентът на брачност[1] се повишава и възлиза на 4.7‰. От всички регистрирани бракове 96.9% (6 096) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 196 брака.


Сключилите брак през 2019 г. във възрастова група 25-34 години са 55.4% за мъжете и 60.2% за жените.

            За 84.2% от мъжете и 86.3% от жените, сключили граждански брак през 2019 г., той е бил първи.

Разводи

            Броят на разводите през 2019 г. е 2 308, или със 32 по-малко спрямо 2018 г. От всички прекратени бракове  96% се отнасят за населението в градовете.

            Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (67.6%), следват причините „несходство в характерите“ (26.5%) и фактическа раздяла (5.2%).

Изследване на доходите и условията на живот през 2020 година в област Сливен

През периода април – юни 2020 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания – Сливен“, провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот“. С Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за системно изготвяне на статистически данни на Европейската общност за доходите и условията на живот (ЕU-SILC), които да включват съпоставима и своевременна информация за моментното състояние и динамиката на доходите.

Изследване на доходите и условията на живот през 2020 година в област Ямбол

През периода април – юни 2020 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания – Ямбол“, провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот“. С Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за системно изготвяне на статистически данни на Европейската общност за доходите и условията на живот (ЕU-SILC), които да включват съпоставима и своевременна информация за моментното състояние и динамиката на доходите.

Изследване на доходите и условията на живот през 2020 година в област Стара Загора

През периода април – юни 2020 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“, провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2020”. С Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за системно изготвяне на статистически данни на Европейската общност за доходите и условията на живот (ЕU-SILC), които да включват съпоставима и своевременна информация за моментното състояние и динамиката на доходите.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Добрич през първото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на март 2020 г. намаляват с 0.8 хил. или със 2.1% спрямо края на декември 2019 г., като достигат 35.4 хиляди.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ямбол е 48.8 хил., от които 26.3 хил. са мъже, а 22.5 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 3.2%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 151.3 хил., от които 78.4 хил. са мъже и 72.9 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 57.2% (при 52.4% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 2.6 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 62.2%, а при жените – 52.6%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 75.4 хил., от които 40.3 хил. са мъже, а 35.1 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта през първото тримесечие на 2020 г. е 50.5% (при 52.4% за страната). Той е съответно 56.2% за мъжете и 45.3% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на дванадесето място в страната.

Образование в Софийска област през учебната 2019/2020 година

Основните резултати за Софийска област от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

• През учебната 2019/2020 година в детски градини са записани 7 652 деца, или с 1.4% повече в сравнение с предходната година.

• През 2019 г. равен брой ученици са завършили средното си образование в общообразователни и професионални училища – по 729 ученици.

• Записаните в степени „бакалавър“ и „магистър“ на висшето образование за академичната 2019/2020 година са 1 770.