Дейност на местата за настаняване в област Търговище през октомври 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През октомври 2017 г. в област Търговище са функционирали 16 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 323, а на леглата – 644.

Общият брой на нощувките, регистрирани през октомври 2017 г. е 3 515, или с 4.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с 23.3%, а от български граждани се увеличават с 1.7%.

Наблюдение на работната сила в област София (столица) през трето тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

През третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област София (столица) е 701.7 хил., от които 353.9 хил. са мъже, а 347.8 хил. са жени.
Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 62.0%, като в сравнение със същото тримесечие на 2016. се увеличава с 2.4 процентни пункта. При мъжете този дял е 66.2%, а при жените-58.2%.
През третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15-64 навършени години в област София(столица) е 681.1 хил., от които 344.0 хил. са мъже и 337.2 хил. са жени.
Коефициентът на заетост на населението в същата възрастова група (15-64) е 75.2% (76.9% за мъжете и 73.5% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 3.0 процентни пункта.
Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.

Използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Стара Загора през 2017 година

PDF файл

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2017 г. показват, че 66.8% от домакинствата в област Стара Загора, при 67.3% средно за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 0.1 процентни пункта спрямо предходната година.
Резултатите показват, че през 2017 г. относителният дял на лицата от областта, използващи услугите на електронното правителство в България през последните 12 месеца, е 18.4% при средно 20.7% за страната.

Дейност на местата за настаняване през октомври 2017 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През октомври 2017 г. в област Шумен са функционирали 57 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 755, а на леглата – 1 602. В сравнение с октомври 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 14.0%, а броят на леглата в тях се увеличава с 3.0%.

През месец октомври 2017 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в седем от десетте общини в област Шумен.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област София (столица) през 2016 година

PDF файл
 

Доходи на домакинствата

През 2016 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област София (столица) е 7 349 лв. и нараства с 4.1% спрямо 2015 година. За периода 2010-2016 г. общият доход средно на лице от домакинство нараства с близо 1.5 пъти.
През периода 2010 – 2016 г. са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинството:
. Доходът от работна заплата се увеличава с 6.9% спрямо 2015 г. и нараства 1.6 пъти в сравнение с 2010 година;
. Доходите от пенсии нарастват с 15.6% спрямо 2016 г., или с 1.1% в сравнение с 2010 година;
. Доходът от трудова дейност извън работна заплата намалява спрямо 2016 г. с 13.9%, но нараства с 2.3 пъти – в сравнение с 2010 година.
. Доходите от самостоятелна заетост намаляват с 25.6% спрямо 2016 г., но същевременно нарастват с 2.9 пъти спрямо 2010 година.
. Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) се увеличават с 24.9% спрямо 2015 г. и нарастват 2.7 пъти спрямо 2010 година.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА

През октомври 2017 г. в област Габрово са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.5 хил., а на леглата – 3.2 хиляди. В сравнение с октомври 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода)  се увеличават с 3.3%, а леглата в тях – с 4.5%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през октомври 2017 г. намаляват с 3.3% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 9.3 хил., като е регистрирано намаление при българските граждани с 4.1%, а при чуждите граждани – увеличение с 4.5%. (още…)

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Стара Загора през 2016 година

PDF файл

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2016 година показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора е 104 411 души, което представлява 4.6% от общо наетите в страната.
В сравнение с останалите области на страната, през 2016 г., област Стара Загора е на второ място по показателя средна годишна работна заплата, след област София (столица)

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през октомври 2017 година

PDF файл

През октомври 2017 г. на територията на област Сливен са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки в област Сливен през октомври 2017 г. са 261 431 лв. и са нарастнали с 6.7% спрямо октомври 2016 година.

Конкурс по статистика – съвместна инициатива на отдел „Статистически изследвания – Шумен“, Професионална гимназия по икономика и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ на тема „Икономическото неравенство във фокуса на статистиката“

Пълен текст в PDF файл

Във връзка с празника на академичната общност – 8 декември и патронния празник на Професионалната гимназия по икономика Факултетът по математика и информатика на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ беше домакин на III Регионален конкурс по статистика – Шумен, 2017, на тема „Икономическото неравенство във фокуса на статистиката“. Конкурсът, чиято цел е популяризиране на статистиката, като наука и практика, е съвместна инициатива на Шуменския университет, Професионалната гимназия по икономика и отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

Използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Кюстендил през 2017 година

PDF файл
 

Резултатите от проведеното през 2017 г. изследване за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 65.6% от домакинствата в област Кюстендил имат достъп до интернет в домовете си, при средно 67.3% за страната. Спрямо предходната година в областта се регистрира ръст от 10.2 процентни пункта на домакинствата с достъп до интернет.
За периода 2007-2017 г. използването на информационно-комуникационни технологии става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил повече от шест пъти .
През 2017 г. с най-нисък относителен дял на домакинствата с достъп до интернет са областите Ловеч, Търговище, София и Монтана, а с най-висок – Шумен, Пловдив, София (столица) и Русе (фиг. 2). По относителен дял на тези домакинства област Кюстендил се нарежда на 14-то място в страната.
През текущата година в област Кюстендил 51.8% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата е отбелязано увеличение от 8.3 процентни пункта спрямо предходната година. Жените са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете – съответно 54.9 и 48.8%.