Основни резултати от изследването за използване на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата в област Перник през 2017 година

PDF файл
 

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата през 2017 г. показват, че 67.9% от домакинствата в област Перник имат достъп до интернет в домовете си, при средно страната 67.3%, като е отбелязан ръст от 10.7 процентни пункта спрямо предходната година.
За осемгодишен период използването на ИКТ в област Перник става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил над четири пъти.
По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2017 г. област Перник се нарежда на 7-мо място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Шумен – 77.9%, Пловдив – 76.2%, София-столица – 75.6%, а най-малък в област Монтана – 51.5%.
През текущата година 57.7% от населението в област Перник на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст от 3.2 процентни пункта.
През 2017 г. 60.9% от мъжете и 54.5% от жените в област Перник използват интернет ежедневно или поне веднъж седмично. Както при мъжете, така и при жените този дял е по-нисък от средния за страната по пол, съответно с – 2.1 и 6.3 процентни пункта.
Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Перник по степени на завършено образование – докато 83.0% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 14.2% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. Редовно използващите интернет със средно образование са 58.3%.

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата от област Ямбол през 2017 година

PDF файл

Данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Ямбол за 2017 г. показват, че 62.0% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, при средно 67.3% за страната.
Относителният дял на лицата, използващи услугите на електронното правителство през последните 12 месеца е 9.3% за областта, при 20.7% средно за страната.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през третото тримесечие на 2017 година (предварителни данни)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Търговище през третото тримесечие на 2017 г. е 6, а новопостроените жилища в тях са 17. Спрямо третото тримесечие на 2016 г. сградите са с 14.3% по-малко, докато жилищата в тях се увеличават с 9, или със 112.5%.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (70.6%), следван от този на жилищата с три стаи и четири стаи (по 11.8%).

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2017 г. със стоманобетонна конструкция са 100%.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през октомври 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През октомври 2017 г. в област Варна са функционирали 185 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 14.4 хил., а на леглата – 32.5 хиляди. В сравнение с октомври 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 5.7%, а на леглата в тях – с 6.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през октомври 2017 година

PDF файл

През октомври 2017 г. в област Бургас са функционирали 115 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.3 хил., а на леглата – 27.4 хиляди.
Приходите от нощувки през октомври 2017 г. са 3 853.2 хил., или със 7.8% по-малко в сравнение с октомври 2016 година.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през октомври 2017 година

PDF файл

През октомври 2017 г. в област Стара Загора са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 852, а на леглата – 3 456.
Приходите от нощувки през октомври 2017 г. достигат 1 300 633 лв., или с 5.4% по-малко в сравнение с октомври 2016 година.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Варна през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2016 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Варна показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 150 698, което представлява 6.6% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2015 г. броят на наетите намалява с 1 049 души или с 0.7%. Намаление се наблюдава в единадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Операции с недвижими имоти“ (11.3%), „Строителство“ (7.5%) и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (6.1%). Увеличение на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности – най-значително във „Финансови и застрахователни дейности“ (7.1%) и „Култура, спорт и развлечения“ (5.0%).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА И ЛИЦАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Резултатите от проведеното през 2017 г. изследване за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата показват, че 71.7% от домакинствата в област Силистра имат достъп до интернет в домовете си.

През текущата година в област Силистра 55.7% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст от 4.0 процентни пункта. (още…)

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През октомври 2017 г. на територията на област Русе са функционирали 39 места за настаняване с общ капацитет 1 691 легла, от които 15 хотели с 891 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2017 г., е 14 245, като от тях 9 698 са от български граждани, а 4 547 – от чужденци. В сравнение с деветия месец на 2017 г. се наблюдава ръст на реализираните нощувки със 7.7%, като тези от български граждани нарастват с 18.9%, а от чужденци намаляват с 10.4%. Спрямо октомври 2016 г. нощувките бележат увеличение с 12.6%, като при гостите от страната то е с 9.2%, а при чуждестранните туристи – с 20.6%. През октомври 2017 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 50.7% от всички нощувки на български граждани и 31.8% от тези на чужденци.

Използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Бургас през 2017 година

PDF файл

Данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Бургас за 2017 г. показват, че 60.0% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, при средно 67.3% за страната.
Относителният дял на лицата, използващи през последните 12 месеца услугите на електронното правителство е 14.5% за областта, при 20.7% средно за страната.