НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на март 2024 г. са 38.6 хил. души, като се увеличават с 0,6% спрямо края на декември 2023 г. В сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2023 г. увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Култура, спорт и развлечения“.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

 1. Лечебни заведения и леглови фонд

Заведенията за болнична помощ в област Велико Търново към 31.12.2023 г. са 13 с 1 541 легла, като 10 от тях са болници с 1 265 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 67 с 49 легла. Другите лечебни и здравни заведения са 5 с 25 легла (табл.1).

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови стради в област Ловеч през първото тримесечие на 2024 година

През първото тримесечие на 2024 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 25 жилищни сгради с 27 жилища в тях и с 3 555 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 18 други сгради с 3 778 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намалява с 19.4%, броят на жилищата в тях – с 20.6%, както и общата им застроена площ – с 28.6%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 10.0%, както и разгънатата им застроена площ – с 5.1%.

Брой, структура и основни характеристики на населението в област Монтана през 2023 година

Населението на област Монтана към 31.12.2023 година е 114 526 души, което представлява 1.8% от населението на страната. В сравнение с 2022 г. населението на областта намалява с 1 646 души, или с 1.4%.
В област Монтана мъжете са 55 426 (48.4%), а жените – 59 100 (51.6%), или на 1000 мъже се падат 1 066 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите от 1 до 59 години. С нарастването на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.Брой, структура и основни характеристики на населението в област Видин през 2023 година

Населението на област Видин към 31.12.2023 година е 71 773 души, което представлява 1.1% от населението на страната. По брой на население, областта се нарежда на последно място в Република България. В сравнение с 2022 г. населението на областта намалява с 981 души, или с 1.3%.
В област Видин мъжете са 34 399 (47.9%), а жените – 37 374 (52.1%), или на 1000 мъже се падат 1 086 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите от 1 до 59 години. С нарастването на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Кюстендил през 2023 година

 1. Лечебни заведения и леглови фонд

В края на 2023 г. в област Кюстендил функционират 5 заведения за болнична помощ с 988 легла, заведенията за извънболнична помощ са 32 с 12 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 3 с 22 легла (табл. 1)

В сравнение с 2022 г. в област Кюстендил броят на заведенията за болнична помощ и на леглата в тях остава без промяна.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2023 г. на територията на областта функционират 3 многопрофилни болници за активно лечение с 632 легла и 2 специализирани болници за рехабилитация с 356 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2023 г. е 917.6 на 100 000 души от населението, при средно за страната – 864.5. Най-високи са стойностите на показателя в областите Плевен (1 297.0 на 100 000 души от населението), Смолян (1 150.8) и Пловдив (1 092.0), а най-ниски са в областите Перник (402.6), Ямбол (425.1) и Видин (431.9).

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Перник през 2023 година

 1. Лечебни заведения и леглови фонд

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2023 г. са 4 с 447 легла, заведенията за извънболнична помощ са 26 с 5 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 4 със 17 легла (Таблица 1).

В област Перник броят на заведенията за болнична помощ и леглата в тях остават без промяна спрямо 2022 година.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2023 г. на територията на област Перник функционират 2 многопрофилни болници с 322 легла и 2 специализирани болници със 125 легла. Разпределението на специализираните болници по видове е следното:

 • За активно лечение – 1 с 65 легла;
 • За продължително лечение и рехабилитация – 1 с 60 легла.

Осигуреността на населението на област Перник с болнични легла в края на 2023 г. е една от най-ниските в страната – 403.0 на 100 000 души от населението, при средно за страната – 864.5. Най-високи са стойностите на показателя в областите Плевен (1 297.0 на 100 000 души от населението), Смолян (1 150.8) и Пловдив (1 092.0).

Места за настаняване в Софийска област през април 2024 година

През април 2024 г. в Софийска област са функционирали 86 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 6 939 легла в тях. В сравнение с април 2023 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 4.4%, но броят на леглата в тях се увеличава с 13.5%. 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през април 2024 г. е 36 272, или с 28.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

През април 2024 г. са функционирали 16 хотела от категория 4 и 5 звезди, 23 места за настаняване с 3 звезди и 47 места за настаняване с 1 и 2 звезди. В сравнение с април 2023 г. е отчетено увеличение на легладенонощията в хотелите с 4 и 5 звезди с 26.8% и в местата за настаняване с 3 звезди – с 3.1%. В местата за настаняване с 1 и 2 звезди е отчетено намаление на легладенонощията с 6.0%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в Софийска област през април 2024 г. е 17 873, като в сравнение със същия месец на 2023 г. се увеличава с 28.1%. Увеличение е отчетено както за българските граждани, така и за чуждите – съответно с 29.1 и 19.5%

Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица в Софийска област през 2023 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2023 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи в Софийска област са водени 332 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2022 г. броят им се увеличава с 8, или с 2.5%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС са следните:

 • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 71.7%;
 • малолетни (8 – 13 години) – 28.3%;
 • момчета – 257 (77.4%);
 • момичета – 75 (22.6%);
 • учащи – 212 (63.9%);
 • в криминогенна среда живеят 113 малолетни и непълнолетни (34.0%).

[1]Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните лица се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

Култура – кина, радио- и телевизионна програмна дейност, сценични изкуства и музеи в Софийска област през 2023 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио – телевизионната програмна дейност и производството на филми.

1. Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите, музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

Музеи

Към 31.12.2023 г. в Софийска област функционират 6 самостоятелни музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, в които се съхраняват 92 751 експонати.

В сравнение с предходната година музеите са с 2 по-малко, но музейните експонати са се увеличили с 3.5%.

Посещенията в музеите в областта са 232 036 и съпоставени с 2022 г. те са намалели със 7.3%. От тях 4.0% са осъществени в дните със свободен вход.

През 2023 г. музеите в областта са били и място за провеждане на различни културни мероприятия. В тях са организирани 10 концерта, 8 обсъждания на книги, 137 видеопрожекции и 4 конкурса.