ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

Към 31.12.2023 г. в област Велико Търново функционират 21 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 071 места в тях (табл.1). Всички те се намират в градовете на областта. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2023 не се променя. В самостоятелните детски ясли местата са 838, а в яслените групи към детските градини – 233.

Пълен текст в PDF файл

Oсновни резултати от наблюдението на работната сила в област Пазарджик през 2023 година

Наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила.

Детски ясли в област Варна през 2023 година

Към 31.12.2023 г. в област Варна функционират 47 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 2 313 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се увеличава със 108, или с 4.9% (табл. 1).

В градовете детските ясли са 44 с 2 249 места, а в селата – 3 с 64 места. В сравнение с предходната година местата в детски ясли в градовете се увеличават с 5.4%, а тези в селата намаляват с 9.9%

Основните резултати от наблюдението на работна сила в област Ловеч през 2023 година

  • През 2023 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Ловеч са 43.1 хил., или 65.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2022 г. коефицентът на икономическа активност намалява с 6.1 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица в областта е 42.6 хил., от които 23.4 хил., или 54.9%, са мъже и 19.2 хил., или 45.1%, са жени. Коефицентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години е 43.9% (50.5% за мъжете и 37.9% за жените).
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 41.8 хиляди. Коефициентът  на заетост за населението  в същата възрастова група е 63.7% (68.4% за мъжете и 58.8% за жените). В сравнение с 2022 г. коефицентът намалява с 5.9 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област София (столица) през февруари 2024 година

През февруари 2024 г. в област София (столица) са функционирали 145 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 8.5 хил., а на леглата – 14.8 хиляди. Общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода остава непроменен, както през февруари 2023 г., но броят на леглата в тях е намалял с 0.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в област София (столица), регистрирани през февруари 2024 г. е 159.7 хил., или с 3.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 96.5 хил. нощувки, а българските – 63.2 хиляди.

През февруари 2024 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 79.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 51.3% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 16.1% от нощувките на чужди граждани и 28.9% – на български, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 4.7 и 19.8%.

Места за настаняване в Софийска област през февруари 2024 година

През февруари 2024 г. в Софийска област са функционирали 98 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 7 444 легла в тях. В сравнение с февруари 2023 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.2%, а броят на леглата в тях – с 9.4%.  

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през февруари 2024 г. е 115 351, или с 2.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

През февруари 2024 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 84.7% от общия брой нощувки на чужди и 36.0% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 34.3% от нощувките на български граждани и 14.7% – на чужди граждани. В останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) са реализирани 29.7% от нощувките на българските граждани и 0.6% от нощувките на чуждите граждани.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в Софийска област през февруари 2024 г. е 32 858, като в сравнение със същия месец на 2023 г. се увеличава с 8.4%. Увеличение е отчетено както за българските граждани, така и за чуждите – съответно с 10.1 и 6.6%

Приходите от нощувки през февруари 2024 г. са 12 393.8 хил. лв. и в сравнение с февруари 2023 г. са с 22.0% повече. Приходите от нощувки на български граждани се увеличават с 34.2%, а тези на чужди граждани – с 16.9%.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в Софийска област към 31.12.2022 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в Софийска област към 31.12.2022 г. възлизат на 1 887.5 млн. евро, което е с 9.7% повече в сравнение с 2021 година.

По размер на направените чуждестранни инвестиции Софийска област е на четвърто място в страната след областите София (столица), Пловдив и Бургас, като техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 6.4%.

През 2022 г. в Софийска област най-много са чуждестранните инвестиции в сектор добивна, преработваща  и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване – 65.0% от общия размер на направените чуждестранни инвестиции в областта.

От общините в Софийска област с най-големи чуждестранни преки инвестиции през 2022 г. са общините Пирдоп и Елин Пелин – съответно 26.7% и 25.9% от общия размер на направените чуждестранни инвестиции в областта.

Дейност на местата за настаняване в област Видин през февруари 2024 година

През февруари 2024 г. в област Видин са функционирали 24 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 490, а на леглата – 914. В сравнение с февруари 2023 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) е с 2 по-малко.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през февруари 2024 г., е 3 867 или със 7.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. В сравнение с месец януари 2024 г. се наблюдава увеличение на реализираните нощувки с 37.1%, като тези от чужди граждани се увеличават с 6.0%, а тези от български граждани се увеличават – с 42.8%.

Дейност на местата за настаняване в област Монтана през февруари 2024 година

През февруари 2024 г. в област Монтана са функционирали 28 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят
на леглата в тях е 1 413. В сравнение с февруари 2023 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се е увеличил с 16.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през февруари 2024 г., е 6 314 или с 6.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Кюстендил през четвъртото тримесечие на 2023 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Кюстендил през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 10,
с 12 новопостроени жилища в тях. Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. сградите се увеличават с 3, а жилищата в тях се увеличават с 1, или с 9.1% (фиг. 1).

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Кюстендил през четвъртото тримесечие на 2023 г. със стоманобетонна конструкция са 100%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 267 сгради с 1 823 жилища, Пловдив – 230 сгради с 636 жилища, и Варна – 174 сгради с 1 390 жилища в тях.