НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на септември 2016 г. са 38.5 хил., като броят им спрямо края на юни 2016 г. намалява с 2.6%.

Най-голямо намаление е отбелязано в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 26.2%, „Образование“-– с 25.5% и „Култура и развлечение“ – с 23.6%. Спрямо юни 2016 г. се увеличават наетите в дейностите: „Транспорт, складиране и пощи“ – с 5.8%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 2.7%,  „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 1.9% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 1.6%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА

През септември 2016 г. в област Габрово са функционирали 64 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.6 хил., а на леглата –  3.4 хиляди. В сравнение със септември 2015 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) и леглата в тях се увеличават съответно с 4.9% и 8.1%.

В областта общият брой нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2016 г. е 20.2 хил., или с 16.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение на нощувките с 23.8% се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди, в които са осъществени 61.3% от нощувките на чужди граждани и 49.6% – на българи. (още…)

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през третото тримесечие на 2016 година

PDF

През третото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 72.1 хил., от които 40.1 хил. са мъже, а 32.0 хил. са жени.
През третото тримесечие на 2016 г. заетите лица на възраст 15-64 навършени години са 70.5 хил., като 39.0 хил. от тях са мъже, а 31.5 хил. са жени.

Наети лица и средна работна заплата през третото тримесечие на 2016 г. в област Шумен

пълен текст в PDF файл

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на септември 2016 г. намаляват с 929, или с 2.1% спрямо края на юни 2016 г., като достигат 42 583. Намалението на наетите лица е регистрирано в дванадесет икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Административни и спомагателни дейности” – с 23.8%. Увеличение се наблюдава в седем от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Строителство“ с 8.1%, „Професионални дейности и научни изследвания” – с 5.6% и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2016 г. намаляват с 0.6% спрямо края на юни 2016 г., и са 71.9 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с 20.0% и „Административни и спомагателни дейности ” – със  7.8%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Строителство” – с 8.9%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 27.2 и 14.7%.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през септември 2016 година

PDF

През септември 2016 г. в област Стара Загора са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през септември 2016 г. са 12 016, или с 12.0% повече в сравнение със същия месец на 2015 година.

Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени в област София (столица) през 2015 година

PDF файл
 

През 2015 г. в област София (столица) са регистрирани 16 454 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2014 г. се наблюдава намаление с 1,4%. През годината са настъпили 1058 броя тежки произшествията, при които леко ранени са 854 души, тежко ранени са 444, а убити – 63 души. Спрямо предходната година е регистриран спад при тежките ПТП от 18,6%. Леко ранените лица намаляват с 18,8%, докато тежко ранените и убитите се увеличават, съответно с 1,1 и 10,5%. По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали област София (столица) заема второ място в страната.
От участниците в движението с най-голям дял са ранените пешеходци (37,6%), следвани от водачите на МПС (32,4%) и пътниците с – 30,0%. Произшествията по вина на водачите в област София (столица) са 1 038 броя, като 46,2% от тях са извършени с личен автомобил.
Най-много пътнотранспортни произшествия са регистрирани във вторник – 184, в сряда са регистрирани най-много ранени лица – 214, или 16,5% от всички ранени за областта.
През 2015 година най-много ПТП с пострадали са регистрирани през месеците ноември – 102, септември и май – с по 94. (фиг.2) Броят на ранените е най-голям през месеците ноември – 144 и януари – 140.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през третото тримесечие на 2016 година

PDF

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на септември 2016 г. намаляват с 11.4% спрямо края на юни 2016 г., като достигат до 126.0 хиляди.
В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие, област Бургас е на 12 – то място по показателя средна работна заплата.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през септември 2016 година

Пълен текст в PDF файл

През септември 2016 г. в област Търговище са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 424, а на леглата – 869.

Общият брой на нощувките, регистрирани през септември 2016 г. е 3 851, или с 29.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от български граждани намаляват с 35.5%, а от чуждестранни туристи се увеличават с 5.5%.

Наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2016 година в област Монтана.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА

ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

 В ОБЛАСТ МОНТАНА

Пълен текст в PDF формат.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Монтана към края на  септември  2016 г.   се увеличават с 0.2% спрямо края на юни 2016 г., като достигат до 28.7 хиляди.

Спрямо края на второ тримесечие на 2016 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 3.9% (до 9.4 хил.), а в частния сектор увеличението е с 2.3% (до 19.2 хиляди).

В края на септември  2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Монтана са с 3.7 % или 1.0 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор те намаляват с 4.6%, а в частния сектор се увеличават с 8.3%.

През трето тримесечие на 2016 г. средната месечна заплата за областта се увеличава спрямо предходното тримесечие на 2016 г. с 2.4% и е 761 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 790 лв., а за частния – 746 лева.

През трето тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за област Монтана  нараства с 14.8% в сравнение с трето тримесечие на 2015 година.