Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през третото тримесечие на 2016 година

Пълен текст в PDF файл

През третото тримесечие на 2016 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 37 жилищни сгради с 47 жилища в тях и с 6 765 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 41 други сгради с 38 529 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради, застроената им площ и жилищата в тях нарастват съответно с  27.6, 59.5 и 6.8%.  Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 4.7%, но разгънатата им застроена площ нараства с 30.1%.

Изследване на образованието и обучението на населението на възраст 18-69 години в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

Националният статистически институт, чрез статистическите отдели към ТСБ, започва провеждането на наблюдение „Изследване на образованието и обучението на населението на възраст 18-69 години“. Анкетирането ще се проведе до средата на месец януари 2017 г., като специално обучени анкетьори ще посетят 4 812 обикновени домакинства, разпределени във всички области на страната.

В област Шумен наблюдението ще обхване 114 домакинства от 10 населени места – 4 града (Шумен, Нови пазар, Велики Преслав и Каолиново) и 6 села (Кочово, Ловец, Браничево, Климент, Веселиново и Хитрино). Анкетьорите, които ще посетят домакинствата от областта са служители на статистическия отдел в гр. Шумен и ще се идентифицират със служебна карта. Данните от проучването ще бъдат използвани само за статистически цели, като тайната на индивидуалните сведения е гарантирана от разпоредбите на Закона за статистиката.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през третото тримесечие на 2016 година

PDF

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен се увеличават с 0.3% спрямо края на юни 2016 и към края на септември 2016 г. достигат 38.4 хиляди.
През третото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за област Сливен нараства със 7.6% в сравнение с третото тримесечие на 2015 година.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през третото тримесечие на 2016 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на септември 2016 г. се увеличават с 2.0% спрямо края на юни 2016 г. и достигат 31.9 хил., като увеличението на наетите в частния сектор е с 3.4%, а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 2.5%.

Спрямо края на второто тримесечие на 2016 г. увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, „Финансови и застрахователни дейности” и „Строителство“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности”, „Транспорт, складиране и пощи” и „Хотелиерство и ресторантьорство”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 37.7 и 13.1%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кюстендил през третото тримесечие на 2016 година

PDF файл
 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на септември 2016 г. намаляват с 2.1% спрямо края на юни 2016 г., като достигат 30.0 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 30.8 и 14.9%.
Спрямо края на второто тримесечие на 2016 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.6% (до 7.3 хил.), а в частния сектор – с 2.6% (до 22.7 хиляди).
В края на септември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са със 777, или с 2.5% по-малко в сравнение с края на септември 2015 година. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти”, „Финансови и застрахователни дейности” и „Строителство”. Най-голямо процентно увеличение на наетите лица в края на септември 2016 г. спрямо същия период на предходната година има в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” и „Професионални дейности и научни изследвания”.
През третото тримесечие на 2016 г. средната брутна месечна работна заплата за областта намалява спрямо второто тримесечие на 2016 г. с 0.4%, като достига 667 лева. Най-голямо намаление има в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 10.3% и „Култура,спорт и развлечения“ – с 9.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 15.6% и „Финансови и застрахователни дейности”- с 10.4%.
Средната брутна месечна работна заплата през третото тримесечие на 2016 г. за обществения сектор е 786 лв., а за частния – 630 лева.
В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата за Кюстендилска област нараства със 7.4%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Финансови и застрахователни дейности” и „Хотелиерство и ресторантьорство”.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 14.1%, а в частния сектор – с 5.4%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през третото тримесечие на 2016 година

Пълен текст в PDF файл

През третото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 217.8 хил., от които 117.8 хил. са мъже, а 100.0 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица намалява с 1.2%, а спрямо третото тримесечие на 2015 г. – с 6.7%.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2016 г. е 54.2% (при 49.9% за страната), съответно 60.8% за мъжете и 48.1% за жените. По брой на заетите лица област Варна е на трето място след област София (столица) и област Пловдив, а по коефициент на заетост – на второ място (след област София (столица)).

Дейност на местата за настаняване в Софийска област през септември 2016 година

PDF файл
 

През септември 2016 г. в Софийска област са функционирали 97 места за настаняване с общо 7 363 броя легла. В сравнение със септември 2015 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е нараснал с 31.1%, като най-много се е увеличил броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди (с 47.5%), следван от местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди (с 23.1%) и местата за настаняване от категория 3 звезди (с 4.8%).
Реализираните приходи от нощувки през септември 2016 г. са над 1 512 хил. лв., като 84.5% от тях са от приходи от нощувки на български граждани.
В сравнение със септември 2015 г. приходите от нощувки в Софийска област са нараснали с 36.2%, като приходите от нощувки на български граждани в тях са нараснали с 38.4%, а тези на чужденци – с 25.6%.
През септември 2016 г. в сравнение със същия месец от предходната година в курортен комплекс Боровец пренощувалите български граждани в местата за настаняване в него са с 60.9% повече и съответно реализираните от тях нощувки са се увеличили с 69.2%. Приходите от нощувки на български граждани в курортния комплекс също нарастват – в сравнение със същия период от миналата година те се с 46.0% повече. В сравнение със същия месец на 2015 година чуждите граждани, пренощували в местата за настаняване в курортен комплекс Боровец, са се увеличили с 92.1%, реализирали са с 82.3% повече нощувки и съответно приходите от тях са с 103.1% повече.

Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени в област Враца през 2016 година.

 

ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, УБИТИ И РАНЕНИ В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл.

 

През 2015 г. на територията на област Враца са регистрирани 197 пътнотранстпортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 239, а на убитите – 18 души. В сравнение с 2014 г. се наблюдава увеличение както на ранените лица – с 35.0%, така и на произшествията – с 40.7%, докато при убитите лица е регистрирано намаление от 37.9%.

 

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през третото тримесечие на 2016 година

PDF

По предварителни данни на Националния статистически институт, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на септември 2016 г. се увеличават с 1.3% спрямо края на юни 2016 г., като достигат до 32.8 хил. души.
През третото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за областта намалява спрямо второто тримесечие на 2016 г. с 1.7%.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през септември 2016 година

PDF файл

През септември 2016 г. в област Бургас са функционирали 544 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2016 г. се увеличават с 35.9% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 229.2 хиляди.