Жилищен фонд в област Добрич към 31.12.2016 година

Пълен текст в PDF файл

По данни на Националния статистически институт, към 31.12.2016 г. жилищният фонд в област Добрич се състои от 60.3 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 23.1 хил. жилищни сгради, а в селата – 37.2 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 2.9% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават, тухлените сгради с гредоред – 34.0 хил. или 56.4% от всички жилищни сгради, следвани от тухлените сгради с бетонна плоча – 13.6 хил. или 22.5% и от сградите с „Друга“ конструкция – 10.4 хил. или 17.3%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 2.8%, а панелните – 1.0%. В градовете 45.8% са тухлени с гредоред, а 37.1% от тухлените сгради са с бетонна плоча.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ АВГУСТ 2017 ГОДИНА

През август 2017 г. в област Габрово са функционирали 63 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване с 3.4 хил. легла в тях. В сравнение с август 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 1.6%, а леглата се увеличават с 2.0%.

В област Габрово общият брой нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през август 2017 е 25.3 хил., или с 2.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. (още…)

Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени в област София (столица) през 2016 година

PDF файл
 

През 2016 г. в област София (столица) са регистрирани 16 138 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2015 г. се наблюдава намаление с 1.9%. През годината са настъпили 1 064 броя тежки произшествия, при които леко ранени са 790 души, тежко ранени са 521, а убити – 42 души. Спрямо предходната година леко ранените и убити лица намаляват съответно със 7.5 и 33.3%, докато тежко ранените се увеличават със 17.3%. По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали област София (столица) заема първо място в страната.
От участниците в движението с най-голям дял са ранените водачи на МПС (35.0%), следвани от пешеходците (33.4%) и пътниците с – 31.5%. Произшествията по вина на водачите в област София (столица) са 1 059 броя, като 60.0% от тях са извършени с личен автомобил.
Най-много пътнотранспортни произшествия са регистрирани в петък – 183 с най-много ранени лица – 235 , или 17.9% от всички ранени за областта.
През 2016 година най-много ПТП с пострадали са регистрирани през месец септември – 107, а най-малко през месец декември – 58. (фиг.2) Броят на ранените е най-голям през месец август – 133, а най-малко ранени има през месец декември- 67.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Варна през периода 2014 – 2016 година

Пълен текст в PDF файл

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Варна, изчислена за периода 2014 – 2016 г., е 75.3 години, като спрямо предходния период (2013 – 2015 г.) тя намалява с 0.1 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.6 години по-висока от средната за страната – 74.7 години.

Област Варна, заедно с областите Кърджали (76.4), София (столица) (76.3), Смолян (75.6) и Благоевград (75.6 години), е сред областите с най-висока средна продължителност на живота на населението в страната, а с най-ниска са областите Монтана (72.6) и Видин (72.6 години).

Дейност на местата за настаняване в област Перник през август 2017 година

PDF файл
 

През август 2017 г. в област Перник са функционирали 15 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 283, а на леглата – 592. В сравнение с август 2016 г. общият брой на функциониралите през периода места за настаняване се запазва, а на леглата в тях намалява с 12.8%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2017 г. е 3 622, или с 20.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година.
През август 2017 г. 84.4% от общия брой на нощувките в места за настаняване в област Перник, са реализирани от български граждани.
Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2017 г. се увеличават с 20.9% в сравнение със същия месец на предходната година и достигат 1 784. От всички пренощували лица 78.9% са българи, които са реализирали средно по 2.2 нощувки. Средният брой реализирани нощувки от чужденците във всички места за настаняване в областта през август 2017 г. е 1.5.
Общата заетост на леглата в местата за настанянане в област Перник през август 2017 г. е 19.7%, като спрямо август 2016 г. нараства с 5.5 процентни пункта.
Приходите от нощувки през август 2017 г. достигат 95.9 хил. лв., или с 49.2% повече в сравнение с август 2016 година.

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през август 2017 година

PDF файл
 

През август 2017 г. в област Благоевград са функционирали 220 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, като броят на леглата в тях е 14.4 хиляди. В сравнение с август 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) в област Благоевград намалява с 1.4%, а леглата в тях се увеличават с 2.4%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в Благоевградска област възлиза на 147.2 хил., или с 15.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 19.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.
През август 2017 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 69.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 48.8% от българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.9% от нощувките на чужденци и 31.6% – на български граждани., а в местата за настаняване с 1 и 2 звезди тези дялове са съответно 12.2% и 19.6%.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през август 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През август 2017 г. в област Търговище са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 339, а на леглата – 697.

Общият брой на нощувките, регистрирани през август 2017 г. е 5 342, или с 14.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с 20.4%, а от български граждани с 9.5%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в София (столица) през 2016 година

PDF файл
 

През 2016 г. в София (столица) са приключили делата за 2 102 извършени престъпления. Делата за 901 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 920 – с условно осъждане, за 136 – с оправдаване, за 3 – с прекратяване, и за 142 – с освобождаване от наказание.
През 2016 г. обвиняеми са били 2 084 лица, от които:
• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 884 лица, или 42.4% от общия брой на обвиняемите;
• условно осъдени са 906 (43.5%) лица;
• освободени от наказателна отговорност са 144 (6.9%) лица;
• оправдани са 147 обвиняеми лица (7.1%);
• на 3 лица делата са прекратени (0.1%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2016 г. е 1 790. Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 78, или 4.4% от всички осъдени.

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица по глави от Наказателния кодекс (НК) и някои видове престъпления

Общоопасни престъпления
През 2016 г. най-голям е броят и съответно относителният дял на общоопасните престъпления – 691, или 37.9% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 656, или 36.6% от общия брой на осъдените лица.

Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени в област Кюстендил през 2016 година

PDF файл
 

През 2016 г. на територията на област Кюстендил са регистрирани 96 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с пострадали, вследствие на които са загинали 8 лица и са ранени 115 души. В сравнение с 2015 г. се наблюдава намаление на ПТП с 15.8%, а на ранените лица – с 19.6%. Регистрирано е намаление на броя на убитите лица – с 42.9%.
От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали през 2016 г. в област Кюстендил е 1.3%, а на ранените и убитите – съответно 1.2 и 1.1%.
Броят на ПТП по вина на водачите на пътни превозни средства (ППС) е 94, или 97.9% от общия брой за областта. От тях 44, или 46.8% са причинени от водачи, управлявали ППС, чиято собственост е неизвестна. Броят на пътнотранспортните произшествия по вина на водачи на лични превозни средства е отново 44.
През 2016 г. в областта всички убити лица при ПТП са по вина на водачите на ППС.
В област Кюстендил броят на пътнотранспортните произшествия е най-голям през месеците от май до септември, достигайки 13 през август, или 13.5% от общия брой ПТП. Най-малък брой ПТП има през месец януари 2016 г. – 3 броя. През месеците май и юни ранените лица са най-много – съответно 16 и 15, или 13.9 и 13.0% от общия брой за годината. По 2 убити лица има през месеците февруари, август и септември, а през месеците март и декември – по 1.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през август 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През август 2017 г. в област Добрич са функционирали 161 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.9 хил., а на леглата – 28.9 хиляди. В сравнение с август 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 3.2%, а броят на леглата в тях с 5.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2017 г., е 683.1 хил., или с 11.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.