Смъртност в област Шумен през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

Обща смъртност

 През 2016 г. в област Шумен нивото на общата смъртност се задържа високо. Броят на умрелите е 2 548 души, като спрямо 2015 г. намаляват с 206 случая, или със 7.5% (фиг. 1). Броят на умрелите намалява в седем общини, увеличава се в две – Венец и Върбица, а в община Каспичан се запазва същият, като през 2015 година.

Коефициентът на обща смъртност, който се измерва с броя на умрелите лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението е 14.6‰ (15.6‰ за 2015 г.), при 15.1‰ за страната. В област Шумен, през последните десет години, коефициентът на обща смъртност е най-висок през 2015 г., а най-нисък през 2009 г. – 13.7‰.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през август 2017 година

PDF файл

През август 2017 г. в област Стара Загора са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през август 2017 г. достигат 1 265 616 лв., или с 0.3% по-малко в сравнение с август 2016 година. Регистрирано е намаление на приходите от български граждани с 1.6%, докато приходите от чужди граждани се увеличават с 3.3%.

Индикатори за бедност и социално включване в област Варна през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“. Получените данни позволяват изследване на бедността както на национално, така и на регионално ниво, като при изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в областта.

Оценка на бедността

През 2016 г. линията на бедност в област Варна e 306.92 лв. средно месечно на лице от домакинство, при 308.17 лв. за страната. Областта е на трето място, след областите Сливен (31.4%) и Пазарджик (28.2%), с най-висок относителен дял на бедните – 26.6% от населението на областта са били под прага на бедност. Относителният дял на жените, живеещи в риск от бедност, е по-голям с 4.0 процентни пункта спрямо относителния дял на мъжете, съответно 28.6 и 24.6%. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност в област Варна се намалява с 13.1%, а относителният дял на бедното население намалява с 1.2 процентни пункта.

Места за настаняване в Софийска област през август 2017 година

PDF файл
 

През август 2017 г. в Софийска област са функционирали 104 места за настаняване с общо 7 652 броя легла. В сравнение с август 2016 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) се е увеличил с 1.0%, като най-много се е увеличил броят на местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди (с 5.9%), следван от местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди (с 3.1%), докато броят на местата за настаняване от категория 3 звезди е намалял (с 8.3%).
Реализираните приходи от нощувки през август 2017 г. са над 2 261.2 хил. лв., като 76.7% от тях са от приходи от нощувки на български граждани.
В сравнение с август 2016 г. приходите от нощувки в Софийска област са намалели с 4.8%, като приходите от нощувки на български граждани са с 1.8% по-малко, а тези на чужденци са намалели с 13.6%.

Дейност на местата за настаняване през август 2017 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През август 2017 г. в област Шумен са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 779, а на леглата – 1 651. В сравнение с август 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 3.6%, а броят на леглата в тях – с 0.4%.

През месец август 2017 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в осем от десетте общини в област Шумен.

Миграция на населението в област Враца през 2016 година

МИГРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2016

Пълен текст в PDF файл

През 2016 г. лицата от област Враца, променили своето обичайно местоживеене в рамките на страната, са 3 620 души (5 311 през 2015 г.).

От всички лица от област Враца, които са променили своето обичайно местоживеене през годината вътре в страната, 45.0% са мъже и 55.0% – жени.

По отношение на възрастовата структура с най-голям относителен дял сред преселващите се са лицата във възрастовата група 20 – 29 години (18.9%), следвани от лицата във възрастовата група 10-19 години (17.1%). Значително по-малък е броя и относителния дял на мигриралите лица във възрастовите групи от 60 – 69 години (9.6%) и от 70-79 години (6.2%).

Вътрешнообластната миграция праз 2016 г. обхваща 1 620 лица, т.е. тези лица са променили обичайното си местоживеене в рамките на годината между населените места на територията на област Враца. Сред тях 721 (44.5%) са мъже и 899 (55.5%) – жени.

В границите на областта най-голямо териториално движение има по направленията „село-град“ (41.8%) и „град-село“ (29.3%). Значително по-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направленията, „село – село“ (18.4%) и „град – град“ (10.5%).

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през август 2017 година

PDF файл
 

През август 2017 г. в област Кюстендил са функционирали 74 места за настаняване с над 10 легла, от които 38 са хотели и 36 – други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е бил 1 302, а на леглата 3 092. В сравнение с август 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 3.9%, а на леглата в тях – с 4.6%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2017 г., е 26 478, или с 4.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Над 85% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани.
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2017 г. в област Кюстендил се увеличава с 13.8% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 15 741. От всички пренощували лица над 84% са български граждани и са реализирали средно по 1.7 нощувки. Чуждите граждани имат средно по 1.6 реализирани нощувки. Както българските, така и пренощувалите чужденци са предпочели да отседнат в хотели в областта, където през август са пренощували 69.6% от всички лица.
Най-много чужденци посетили област Кюстендил през август 2017 г. са граждани на Руска федерация – 15.4%, Франция – 9.2%, Израел – 9.0%, бившата югославска република Македония – 8.5%, Испания – 6.5% и Гърция – 5.6%.

Наблюдение на работната сила в Софийска област през второто тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през второто тримесечие на 2017 г. е 50.7%, като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 6.8 процентни пункта. През второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 102.5 хил., от които 56.8 хил. са мъже и 45.7 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 14.0%, като с 12.0% се увеличава броят на мъжете и с 16.6% – този на жените.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2017 г. е 67.6%, като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 8.7 процентни пункта. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2017 г. в Софийска област са 100.5 хил., като 55.6 хил. от тях са мъже и 44.9 хил. – жени. В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. броят на заетите в Софийска област в тази възрастова група нараства с 12.7%, като броят на заетите мъже се увеличава с 11.0%, а този на жените – с 15.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през август 2017 година

PDF файл

По данни на Националния статистически институт през август 2017 г. на територията на област Сливен са функционирали 63 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки в област Сливен през август 2017 г. са 353 092 лв. и са намалели със 7.6% спрямо август 2016 година.

Дейност на местата за настаняване в област Хасково през август 2017 година

PDF_файл

През август 2017 г. в областта са функционирали 32 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 0.7 хил., а на леглата – 1.4 хиляди. В сравнение с август 2016 г. общият брой на стаите намаляват с 4.2% и на леглата в тях – с 4.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 12 хил., или с 3.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е увеличение на реализираните нощувки от чужди граждани със 73.3%, докато тези от български граждани намаляват с 10.4%.

Най – много чужденци, посетили област Хасково, са граждани на Турция – 58.1% от всички пренощували чужденци в областта, следват Румъния – 6.1%, Гърция – 6.0%, Германия – 5.2%, Полша – 2.4% и Франция – 2.0%.