Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Стара Загора към 31.12.2022 година

Към 31.12.2022 г. в област Стара Загора функционират 13 заведения за болнична помощ с 2 421 легла, от които 11 болници с 2241 легла.

Издателска дейност в Софийска област през 2022 година

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2022 г. в Софийска област са издадени 41 книги с тираж 5.6 хил. бр. и 4 брошури с тираж 0.4 хил. броя. В сравнение с предходната година броят на издадените заглавия на книги и брошури не се променя, но тиражът намалява с 31.9% (фиг. 1).

Места за настаняване в Софийска област през май 2023 година

През май 2023 г. в Софийска област са функционирали 88 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 6 151 легла в тях. В сравнение с май 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.1%, а броят на леглата – с 5.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през май 2023 г. е 22 387.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в Софийска област през май 2023 г. е 10 467, като в сравнение със същия месец на 2022 г. намалява с 10.5%. Увеличение е отчетено при чуждите граждани – с 61.2%, докато пренощувалите български граждани намаляват с 16.6%.

Приходите от нощувки през май 2023 г. са 1 383.9 хил. лв. и в сравнение с май 2022 г. са с 12.9% повече.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Перник през 2022 година

            През 2022 г. са приключили делата за 474 извършени престъпления. От тях 161 са завършили с ефективно осъждане, 240 – с условно осъждане, 20 – с оправдаване, 2 – с прекратяване, и 51 – с освобождаване от наказание.

С ефективни и условни присъди са приключили делата за 401 извършени престъпленияв област Перник, което е с 10.5% по-малко в сравнение с 2021 година.

Броят на обвиняемите лица в областтапрез 2022 г. е 452, от които:

• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 156 лица, или 34.5% от общия брой на обвиняемите;

• условно осъдени са 228 лица (50.5%);

• освободени от наказателна отговорност са 51 лица (11.3%);

• оправдани са 16 обвиняеми лица (3.5%);

• прекратено е делото на 1 лице (0.2%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2022 г. е 384, като в сравнение с 2021 г. намалява с 8.6%.

Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 11, или 2.9% от всички осъдени.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през май 2023 година

През май 2023 г. в област Варна са функционирали 216 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 17.6 хил. стаи и 40.9 хил. легла в тях. В сравнение с май 2022 г. местата за настаняване се увеличават със 7.5%, а броят на леглата в тях – с 19.9%.

Общият брой на нощувките в областта е 193.6 хил., или със 7.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 53.6 хил. нощувки, а чуждите – 140.0 хиляди.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни в област Ловеч през 2022 година

През 2022 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Ловеч са водени 147 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2021 г. броят им намалява с 20, или с 12.0%.

            Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 79.6%;
  • малолетни (8 – 13 години) – 20.4%;
  • момчетата – 116 (78.9%);
  • момичетата – 31 (21.1%);
  • учащи – 113 (76.9%);
  • в криминогенна среда живеят 63 малолетни и непълнолетни (42.9%).

Цени на земеделската земя и рента в селското стопанство в област Плевен през 2022 година

През 2022 г. средната цена на сделките с ниви в област Плевен достига 1 543 лева/дка. В сравнение с 2021 г. средната цена на сделките с ниви в областта се увеличава с 10.5% ( фиг.1.).

Спрямо средната стойност за страната (1 428 лв./дка) през 2022 г. средната цена на нивите в област Плевен е по-висока с 8.1 %.

По този показател областта се нарежда на трето място в Северозападния район.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в Софийска област през 2022 година

Към 31.12.2022 г. населението на Софийска област се обслужва от 14 заведения за болнична помощ с 1 723 легла, 46 заведенията за извънболнична помощ със 14 легла и 1 друго здравно заведение.

От тях на територията на гр. София се намират 4 лечебни заведения за болнична помощ с общо 695 легла, и по едно в извънболничната помощ и други лечебни и здравни заведения. Останалите са разпределени в 15 общини в Софийска област (табл. 1).

Детски градини в област Търговище през 2022 година

През учебната 2022/2023 година в област Търговище функционират 21 детски градини. Броят на децата, настанени в детските градини, е 2 925 (1 485 момчета и 1 440 момичета), което е с 33 деца (1.1%) по-малко в сравнение с предходната учебна година. Броят на местата в детските градини е 3 946, като на 100 деца се падат 135 места.

В градовете от областта броят на детските градини е 17, с 2 734 места, като в тях са настанени 2 181 деца, или на 100 деца се падат 125 места. В селата на областта броят на детските градини е 4, с 1 212 места, а настанените деца са 744, като на 100 деца се падат 163 места.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през май 2023 година

През май 2023 г. в област Добрич са функционирали 81 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.5 хил., а на леглата – 12.6 хиляди. В сравнение с май 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода намалява с 13.8 %, а броят на леглата в тях – с 12.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2023 г., е 49.5 хиляди. Българските граждани са реализирали 19.9 хил. нощувки, а чуждите – 29.5 хиляди.