Дейност на местата за настаняване в област София (столица) през май 2023 година

През май 2023 г. в област София (столица) са функционирали 149 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 8.6 хил., а на леглата – 15.0 хиляди. В сравнение с май 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 2.1%, а броят на леглата в тях – с 9.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в област София (столица), регистрирани през май 2023 г. е 183.2 хил., или с 1.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 121.3 хил. нощувки, а българските – 61.9 хиляди.

През май 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 78.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 47.3% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 16.2% от нощувките на чужди граждани и 31.5% – на български, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.5 и 21.2%.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област Варна през 2022 година

Доходи на домакинствата

През 2022 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Варна е 9 561 лв. и нараства с 18.5% спрямо 2021 година. За последните десет години (2013 – 2022 г.) общият доход средно на лице от домакинство в областта се увеличава 1.9 пъти.

През периода 2013 – 2022 г. в област Варна са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство:

  • Доходът от работна заплата в област Варна през 2022 г. е 5 697 лв. и се увеличава с 12.2% спрямо 2021 г. и 1.9 пъти в сравнение с 2013 година;
  • Доходите от пенсии през последната година са 2 566 лева. Те се увеличават с 40.7% спрямо 2021 г. и 2.3 пъти в сравнение с 2013 година;

Издателска дейност в област Стара Загора през 2022 година

През 2022 година в област Стара Загора са издадени:

  • 170 книги с годишен тираж 45.0 хиляди;
  • 21 брошури с годишен тираж 30.0 хиляди;
  • 7 регионални вестника с годишен тираж 365.0 хил. и еднократен тираж 9.5 хиляди.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Смолян към 31.12.2022 година

Към 31.12.2022 г. в областта функционират осем заведения за болнична помощ с 1 060 легла в тях (табл.1). Многопрофилните болници са четири с 556 легла.

Заведенията за извънболнична помощ са 45 с 16 легла за краткосрочно лечение, а другите лечебни и здравни заведения са две и са без легла.

В сравнение с 2021 г. броят на лечебните заведения за болнична помощ и легловият фонд  се запазват.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2022 г. е една от най-високите в страната – 1135.5 на 100 000 души при средно за страната – 848.5.

Сред извънболничните заведения най-голям е броят на самостоятелните медико-технически лаборатории – 19, следват медицинските центрове – 14 и самостоятелните медико-диагностични лаборатории – 10 и един диагностично – консултативен център.

През 2022 г. в област Смолян функционират две други лечебни и здравни заведения без легла. Към тях се отнасят Център за спешна медицинска помощ и Регионалната здравна инспекция.

Издателска дейност в област София (столица) през 2022 година

През 2022 г. в област София (столица) са издадени:

  • 6 808 книги с годишен тираж 3 761 хиляди;
  • 926 брошури с годишен тираж 817 хиляди;
  • 90 вестници с годишен тираж 91 794 хиляди.

            В сравнение с предходната година през 2022 г. броят на издадените книги и брошури намалява със 179 (2.3%), а средния тираж нараства от 502 през 2021 г. на 592 през 2022 г. или със 17.9%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Сливен през 2022 година

През 2022 година по данни на НСИ в област Сливен са приключили делата за 1 180 извършени престъпления. Делата за 506 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 477 – с условно осъждане, за 31 – с оправдаване, за 5 – с прекратяване, и за 161 – с освобождаване от наказание.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Стара Загора през 2022 година

През 2022 г. средната цена на сделките с ниви в област Стара Загора e 1 108 лв. за един декар, което е с 23.2% повече в сравнение с 2021 година.

През 2022 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 55 лв., което е с 41.0% повече спрямо 2021 година.

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през май 2023 година

През май 2023 г. в област Кюстендил са функционирали 88 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 1 385 стаи и 3 262 легла в тях. В сравнение с май 2022 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 12.8%, а на леглата в тях – с 15.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през май 2023 г. е 15 629, или с 8.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 14 006 нощувки, а чуждите – 1 623.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Кюстендил през 2022 година

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

В края на 2022 г. в област Кюстендил функционират 5 заведения за болнична помощ с 988 легла, заведенията за извънболнична помощ са 30 с 18 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 3 с 22 легла (табл. 1)

В сравнение с 2021 г. в област Кюстендил броят на заведенията за болнична помощ остава без промяна, а на леглата в тях намалява с 16, или 1.6%.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2022 г. на територията на областта функционират 3 многопрофилни болници за активно лечение с 632 легла и 2 специализирани болници за рехабилитация с 356 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2022 г. е 908.9 на 100 000 души от населението, при средно за страната – 848.5. Най-високи са стойностите на показателя в областите Плевен (1 184.5 на 100 000 души от населението), Смолян (1 135.5) и Пловдив (1 069.5), а най-ниски са в областите Перник (400.0), Ямбол (420.9) и Видин (460.5).

Население и демографски процеси в област София (столица) през 2022 година

Към 31 декември 2022 г. населението на област София (столица) е 1 280 334 души, което представлява 19.9% от населението на България. В сравнение с 2021 г. населението нараства с 6 хиляди души, или с 0.5%[1]. Мъжете са 611 000 (47.7), а жените – 669 334 (52.3%), или на 1 000 мъже се падат 1 095 жени. Най-голям е броят на мъжете във възрастите 45-49 г., и на жените е 45-49 години.


[1] За всички сравнения с предходната година е използвано ревизирано население към 31.12.2021 г., което е изчислено като към броя на населението от Преброяването към 07.09.2021 г. са добавени данните за естественото и механично движение на населението до 31.12.2021 година