Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Ловеч през 2022 година

През 2022 г. в съдилищата на територията на област Ловеч са приключили дела за 752 извършени престъпления. Делата за 274 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 362 – с условно осъждане, за 17 престъпления – с оправдаване, за 7 – с прекратяване, а за 92 – с освобождаване от наказание.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Плевен през 2022 година

През 2022 г. в област Плевен са приключили делата за 1 254 извършени престъпления. Делата за 596 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 523 – с условно осъждане, за 127 – с освобождаване от наказание, за 6 – с оправдаване, а за 2 – с прекратяване.
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 119 извършени престъпления.

Основни данни за културата в област Перник през 2022 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност, производството на филми и читалищната дейност. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите препоръки на ЮНЕСКО.

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

1. Музеи

Към 31.12.2022 г. в област Перник функционират 4 самостоятелни музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

През 2022 г. движимите културни ценности, формиращи Националния музеен фонд, са 63 хил. фондови единици и в сравнение с 2021 г. техният брой се увеличава с 2206 (3.6%). Цифровизирани са 2 534 фондови единици, като броя им се запазва същия спрямо предходната година. Общата полезна площ, на която са разположени експозициите на музеите в област Перник е 10 538 квадратни метра.

Посещенията в музеите през 2022 г. са 45 хил. и в сравнение с 2021 г. се увеличават с 44.6% (фиг. 1). В дните със свободен вход са осъществени 38.9% от посещенията (17.5 хиляди). Регистрирано е и увеличение на посещенията на чужденци в музеите – 1.4 хил., или с 352.2% спрямо предходната година.

Наети лица и средна работна заплата в Софийска област през второто тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на юни 2023 г. са 58 870. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на юни 2023 г. обхваща 5.9% от наетите лица в него.

Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за април 2023 г. е 1 855 лв., за май – 1 813 лв. и за юни – 1 777 лв. За второто тримесечие на тази година тя е 1 815 лв., което нарежда Софийска област на второ място в страната след област София (столица) по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. Въпреки това през второ тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната (1 957 лв.).

През последните 10 години средната месечна работна заплата в Софийска област е нараснала със 121.1% – от 821 лв. за първо тримесечие на 2014 г. до 1 815  лв. за второ тримесечие на 2023 г. В този период средната месечна работна заплата в областта най-съществено е надвишавала тази за страната през първо тримесечие на 2014 г. – с 3.0%, а най-голямо отклонение спрямо стойността за страната в отрицателна посока е в трето тримесечие на 2021 г. – с 9.1%.

Места за настаняване в Софийска област през юли 2023 година

През юли 2023 г. в Софийска област са функционирали 95 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 6 749 легла в тях. В сравнение с юли 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 5.0%, но броят на леглата се увеличава с 0.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юли 2023 г. е 56 989, или с 6.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

През юли 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 79.1% от общия брой нощувки на чужди и 45.1% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 20.1% от нощувките на български граждани и 14.1% – на чужди граждани. В останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) са реализирани 34.8% от нощувките на българските граждани и 6.8% от нощувките на чуждите граждани.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в Софийска област през юли 2023 г. е 24 408, като в сравнение със същия месец на 2022 г. се увеличава с 21.7%. Увеличение е отчетено както при чуждите, така и при българските граждани – съответно със 111.6% и с 9.1%.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област София (столица) през 2022 година

Доходи на домакинствата

През 2022 г. в област София (столица) годишният общ доход средно на лице от домакинство е 11 237 лв. и нараства със 17.7% спрямо 2021 година. За последните 6 години общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1.48 пъти (табл. 1.)

През периода 2017 – 2022 г. са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство:

  • Доходът от работна заплата през 2022 г. е 7 390 лв. и се увеличава със 18.1% спрямо 2021 г., а нарастването му в сравнение с 2017 г. е 1.5 пъти;
  • Доходите от пенсии за последната година са 2 826 лева. Те нарастват с 31.1% спрямо 2021 г. и с 2.0 пъти в сравнение с 2017 година;
  • Доходите от самостоятелна заетост през 2022 г. са 273 лв. и намаляват с 45.2% спрямо 2021 г., а спрямо 2017 г.  – с 2.2 пъти.
  • Доходът от трудова дейност извън работната заплата за последната година е 36 лв. и се увеличава 1.6 пъти спрямо 2021 г., а спрямо 2017 г. намалява 4.9 пъти.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Варна през 2022 година

През 2022 г. в област Варна са приключили делата за 1 509 извършени престъпления. От тях 598 са завършили с ефективно осъждане, 703 – с условно осъждане, 45 – с оправдаване, 13 – с прекратяване и 150 – с освобождаване от наказание.

С ефективни и условни присъди са приключили делата за 1 301 извършени престъпления.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през юли 2023 година

През юли 2023 г. в област Добрич са функционирали 184 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.9 хил., а на леглата – 27.9 хиляди. В сравнение с юли 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 2.2 %, а броят на леглата в тях намалява с 2.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2023 г., е 452.9 хиляди. Българските граждани са реализирали 127.7 хил. нощувки, а чуждите – 325.2 хиляди.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни в област Плевен през 2022 година

През 2022 г. в област Плевен на отчет в детските педагогически стаи са водени 329 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:
72.6% са непълнолетни (14 – 17 години);
27.4% са малолетни (8 -13 години);
момчета – 249 (75.7%);
момичета – 80 (24.3%);
учащи – 164 (49.8%);
в криминогенна среда живеят 217 (66.0%).

Дейност на местата за настаняване в област Перник през юли 2023 година

През юли 2023 г. в област Перник са функционирали 12 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 261 стаи и 549 легла в тях. В сравнение с юли 2022 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода намалява със 7.7%, а на леглата в тях се увеличава с 5.6%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юли 2023 г. е 5 475. Българските граждани са реализирали 4 068 нощувки, а чуждите – 1407.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2023 г. е 2 428. Българските граждани, нощували в местата за настаняване в област Перник през юли 2023 г. са 1 815 и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Чуждите граждани са 613 и са реализирали средно по 2.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Перник през юли 2023 г. е 32.2%, като спрямо юли 2022 г. нараства с 4.4 процентни пункта.

Приходите от нощувки през юли 2023 г. достигат 246.8 хил. лв., като от български граждани те са 164.3 хил. лв., а от чужди – 82.5 хил. лева.