Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област София (столица) през първото тримесечие на 2016 година

PDF файл
 

През първото тримесечие на 2016 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 139 жилищни сгради 1 321 жилища в тях и 192 612 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 11 административни сгради/офиси с 69 362 кв.м РЗП и на 39 други сгради с 37 444 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и общата им застроена площ намалява с по 1.4%, а жилищата в тях с 28.6%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради се увеличава с 10.0%, а тяхната РЗП – със 135.5%. При другите видове сгради издадените разрешителни за строеж са по-малко с 20.4% и съответната им обща застроена площ – с 12.8%.
В сравнение с първото тримесечие на 2015 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област София (столица) намалява с 9.2%, броят на жилищата в тях – със 7.2%, но разгъната им застроена площ се увеличава с 4.9%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради се увеличава със 175.0%, а тяхната РЗП нараства с близо десет пъти. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради бележат нарастване с 8.3%, докато тяхната РЗП намалява с 49.2%.

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2016 година (област Благоевград)

PDF файл
 
По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на март 2016 г. се увеличават с 0.8% спрямо края на декември 2015 г., като достигат до 88.2 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2015 г. наетите лица в частния сектор се увеличават с 0.1% (до 69.0 хиляди), като в обществения сектор броят им също се увеличава с 3.5% до – 19.2 хиляди.
В края на март 2016 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличава с 1.3%. По сектори в сравнение с края на март 2015 г. наетите в частния сектор се увеличават с 1.1% (или с 0.7 хил.), а в обществения сектор съответно с 1.8% (или с 0.3 хил.).
През първото тримесечие на 2016 г. средната месечна заплата за областта се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. с 1.7% до 648 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 809 лв., а за частния – 603 лева.
През първото тримесечие на 2016 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 9.6% в сравнение със съответния период на предходната година.

ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Към 31.12.2015 г. в област Русе функционират 21 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединените детски заведения (ОДЗ) с общо 838 места в тях. В градовете детските ясли са 18 със 765 места, а в селата – 3 със 73 места. В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения в областта се запазва, а местата в тях се увеличават с 1.7%. В област Русе се намират 2.6% от всички детски ясли в страната с аналогичен дял на местата в тях. В края на 2015 г. самостоятелните детски ясли разполагат с 545 места, а яслените групи към ОДЗ – с 293. В община Русе се намират 14 детски ясли с общ капацитет от 640 места. В общините Иваново и Ценово няма функциониращи детски ясли. (още…)

Наети лица и средна работна заплата в обаст Видин през първото тримесечие на 2016 година

Наети лица и средна работна заплата в обаст Видин през първото тримесечие на 2016 година.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА  В ОБЛАСТ ВИДИН

 ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на март  2016 г. се увеличават с 7.9% спрямо края на декември 2015 г., като достигат до 16.7 хиляди.

Спрямо края на четвърто тримесечие на 2015 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 6.5% (до 6.6 хил.), а в частния сектор – с 8.9% (до 10.1 хиляди).

В края на март  2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин са с 2.4% или 0.4 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в частния сектор е с 0.5%., а в обществения сектор – с 5.4%.

През първо тримесечие на 2016 г. средната месечна заплата за областта се увеличава спрямо четвърто тримесечие на 2015 г. с 2.4% до 637 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 705 лв., а за частния – 593 лева.

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2016 година (област Добрич)

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на март 2016 г. се увеличават с 2.4 хил. или с 6.6% спрямо края на декември 2015 г., като достигат 39.0 хиляди.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2015 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.1% (до 10.4 хил.), а в частния сектор броят им нараства с 9.3% (до 28.6 хиляди).

В края на март 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич са с 4.2%, или с 1.6 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението в обществения сектор е с 3.6%., докато в частния сектор има увеличение на наетите е със 7.4%.

Наети лица и средна работна заплата през първото тримесечие на 2016 г. в област Шумен

PDF файл

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на март 2016 г. се увеличават с 911, или с 2.2% спрямо края на декември 2015 г., като достигат 41 693. Увеличение на наетите лица е регистрирано в четиринадесет икономически дейности. Намаление се наблюдава в пет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Професионални дейности и научни изследвания” – с 9.2%, „Строителство“ – с 5.4% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 5.3%.

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Предучилищно образование

 

През учебната 2015/2016 година самостоятелните детски градини с директор в област Русе са 37, от които 27 са в градовете. В сравнение с предходната учебна година липсва динамика както в броя, така и в разпределението им по местонамиране. Местата, които детските заведения предлагат, са общо 7151, или с 3.1% по-малко от 2014/2015 учебна година (табл. 1). Близо 80% от разполагаемия капацитет се намира в детските градини в градовете на областта. В община Русе функционират 21 детски градини, които разполагат с 5 158 места. Обхванатите в тях деца са 4895, или 76.8% от общия брой.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2016 г. се увеличават с 2.7% спрямо края на декември 2015 г., и са 71.0 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” и „Други дейности” ,а  най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Добивна промишленост” и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“  .

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 28.4 и 14.2%.

Образование в област Кюстендил през учебната 2015/2016 година

PDF файл
 
Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, са следните за област Кюстендил:
• През учебната 2015/2016 година в детските градини са записани 3.4 хил. деца, като се наблюдава намаление от 8.0% в техния брой в сравнение с предходната година.
• В началното образование (I – IV клас) се обучават 4.1 хил. ученици, а в прогимназиалното (V – VIII клас) – 3.5 хиляди.
• През 2015 г. завършилите средно образование в общообразователни и професионални училища са съответно 351 и 459 ученици.

Предучилищно образование

През учебната 2015/2016 година броят на самостоятелните детски градини с директор е 27 и се запазва същият в сравнение с 2014/2015 учебна година. От тях 20 детски градини са в градовете на областта, а 7 – в селата. Броят на децата, настанени в детските градини за учебната 2015/2016 година е 3.4 хил., което е с 354, или с 9.5% по-малко от броя им през учебната 2011/2012 година и с 8.0% по-малко в сравнение с предходната година.
Броят на местата в детските градини в област Кюстендил е 3.8 хил., като на 100 деца се падат 113 места. За страната като цяло на 100 деца се падат 105 места.
Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване , намалява от 85.7% за учебната 2014/2015 година на 84.0% за учебната 2015/2016 година.

Заетост и разходи за труд в Софийска област през първо тримесечие на 2016 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на март 2016 г. са 58 459 или с 4.7% повече спрямо края на декември 2015 г. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на март 2016 г. обхваща 6.2% от наетите лица в него.
Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за януари 2016г. е 846 лв., а за февруари и март е 854 лв. За първото тримесечие на тази година тя е 852 лв. и е най-високата в Югозападен район след тази на област София (столица). В сравнение с останалите 27 области в страната Софийска област е на пето място по размер на средната брутна месечна работна заплата за това тримесечие, като преди нея са само областите София (столица) (1 265 лв.), Стара Загора (903 лв.), Варна (899 лв.) и Враца (854 лв.). Въпреки това през първото тримесечие на 2016 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област е под размера на тази за страната (931 лв.).