Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Добрич през 2021 година

Цена на сделките със земеделската земя в област Добрич през 2021 година

През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в област Добрич достига 2 068 лв. за един декар, което е с 3.3% повече в сравнение с 2020 година. Спрямо средната стойност за страната (1 192 лв./дка) през 2021 г. средната цена на нивите в област Добрич е по-висока със 73.4%. Спрямо предходната година през 2021 г. увеличение се отчита и на средната цена на земеделската земя – с 3.3% и продължава да бъде най-висока в цялата страна.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Ловеч през 2021 година

През 2021 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Ловеч са водени 167 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2020 г. броят им намалява с 42, или с 20.1%.

Основни данни за културата в област Варна през 2021 година

  1. Музеи

Към 31.12.2021 г. в област Варна функционират 8 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2021 г. движимите културни ценности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Варна, са 183 хил. фондови единици и в сравнение с 2020 г. техният брой се увеличава с 0.2%. Цифровизирани са едва 7 337 фондови единици, което е с 34 повече в сравнение с предходната година.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Сливен към 31.12.2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Сливен функционират 6 заведения за болнична помощ с 1 005 легла, като всички са болници.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Перник през 2021 година

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2021 г. са 4 с 447 легла, заведенията за извънболнична помощ са 28 с 5 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 5 с 37 легла (табл. 1)

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2021 г. на територията на област Перник функционират 1 многопрофилна болница с 294 легла и 3 специализирани болници със 153 легла. Разпределението на специализираните болници по видове е следното:

  • За активно лечение – 2 с 93 легла;
  • За продължително лечение и рехабилитация – 1 с 60 легла.

Осигуреността на населението на област Перник с болнични легла в края на 2021 г. е най-ниска в страната – 378.7 на 100 000 души от населението, при средно за страната – 796.8.

Култура – кина, телевизионна програмна дейност и музеи в Софийска област през 2021 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

1. Музеи

Към 31.12.2021 г. в Софийска област функционират 8 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2021 г. движимите културни ценности в музейния фонд на Софийска област са 88 862 фондови единици.

Посещенията в музеите през 2021 г. са 223 хил. и в сравнение с 2020 г. се увеличават с 31.1%. В дните със свободен вход са осъществени 2.9% от тях. Спрямо 2020 г. посещенията на чужденци в музеите в Софийска област са със 116.1% повече.

Общият персонал на музеите в Софийска област през 2021 г. е 69 души, като в сравнение с 2020 г. намалява с 5.5%.

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Цени на сделките със земеделската земя в област Русе през 2021 година

През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в област Русе достига 1 302 лв. за един декар, което е с 12.9% над нивото на 2020 година (табл. 1).

Регистрираната средна цена на нивите в област Русе през 2021 г. е над средната цена  за тази категория земи за страната (1 192 лв.) с 9.2%.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Стара Загора през 2021 година

През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в област Стара Загора e 898 лв. за един декар, което е с 1.4% по-малко в сравнение с 2020 година.

Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица в Софийска област през 2021 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2021 г. в Софийска област на отчет[1] в детските педагогически стаи са водени 266 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 185 лица (69.5%);
  • малолетни (8 – 13 години) – 81 лица (30.5%);
  • момчета – 218 (82.0%);
  • момичета – 48 (18.0%);
  • учащи – 249 (93.6%);
  • в криминогенна среда живеят 105 малолетни и непълнолетни (39.5%).

Броят на заведените[2] на отчет в ДПС в Софийска област през 2021 г. малолетни и непълнолетни е 74, като 29.7% от тях са малолетни.


[1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните лица се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

[2] Включват се всички малолетни и непълнолетни лица, които са били новозаведени на отчет в ДПС през календарната година.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ РУСЕ КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2021 г. в област Русе функционират 9 заведения за болнична помощ с 1 966 легла, от които 7 болници с 1 700 легла (табл. 1).

Заведенията за извънболнична помощ са 70 с 20 легла, а другите лечебни и здравни заведения  са 4 с 4 легла.