Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ловеч през първото тримесечие на 2024 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на март 2024 г. нарастват с 0.8 хил., или с 2.5% спрямо края на декември 2023 г., като достигат 30.7 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 36.6%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“- 11.7%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 9.0%.

Детски ясли в област Бургас през 2023 година

Към 31.12.2023 г. в област Бургас функционират 40 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 825 места в тях. В градовете детските ясли са 38 с 1 779 места, а в селата – 2 с 46 места.

Места за настаняване в Софийска област през март 2024 година

През март 2024 г. в Софийска област са функционирали 96 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 7 429 легла в тях. В сравнение с март 2023 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 1.1%, а броят на леглата в тях – с 10.4%. 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през март 2024 г. е 79 685, или с 9.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

През март 2024 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 90.0% от общия брой нощувки на чужди и 36.4% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 35.8% от нощувките на български граждани и 9.2% – на чужди граждани. В останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) са реализирани 27.8% от нощувките на българските граждани и 0.8% от нощувките на чуждите граждани.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в Софийска област през март 2024 г. е 27 821, като в сравнение със същия месец на 2023 г. се увеличава със 17.9%. Увеличение е отчетено както за българските граждани, така и за чуждите – съответно с 19.1 и 15.8%

Население и демографски процеси в Софийска област през 2023 година

Демографска ситуация в Софийска област през 2023 година:

  • Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;
  • Увеличава се броят на живородените деца;
  • Намалява броят на умрелите лица;
  • Намалява броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите.

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2023 г. населението на Софийска област е 226 420 души, което представлява 3.5% от населението на страната. В сравнение с 2022 г. населението на областта намалява с 1 190 души, или с 0.5%.

Мъжете са 110 670 (48.9%), а жените – 115 750 (51.1%), или на 1 000 мъже се падат 1 046 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 59 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през март 2024 година

През март 2024 г. в област Добрич са функционирали 46 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.0 хил., а на леглата – 4.8 хиляди. В сравнение с март 2023 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода се увеличават със 17.9%, а броят на леглата в тях с 22.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2024 г., е 20.4 хиляди. Българските граждани са реализирали 14.1 хил. нощувки, а чуждите – 6.3 хиляди.

Демографски процеси в област Варна през 2023 година

Към 31 декември 2023 г. населението на област Варна е 434 191 души, което представлява 6.7% от населението на България и нарежда областта на трето място по брой на населението след областите София (столица) (1 287 хил. души) и Пловдив (634 хил. души), и преди област Бургас (384 хил. души). В сравнение с 2022 г. населението на областта се увеличава с 3 344 души, или с 0.8%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Монтана през първото тримесечие на 2024 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Монтана към края на март 2024г. се увеличават с 0.7% спрямо края на декември 2023 г., като достигат до 26.4 хиляди.
Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2023 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1,9% (до 9.9 хил.), а в частния сектор се увеличават с 2.3% (до 16.6 хиляди).

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Видин през първото тримесечие на 2024 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на март 2024 г. се увеличават с 3.4% спрямо края на декември 2023 г., като достигат до 16.3 хиляди.
Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2023 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 2,7% (до 7.4 хил.), а в частния сектор увеличението е с 3.9% (до 8.9 хиляди).

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през първото тримесечие на 2024 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Плевен към края на март 2024 г. се запазват без промяна спрямо края на декември 2023 г. и са 61.1 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица в процентно изражение се наблюдава в икономическите дейности „Добивна промишленост“, „Други дейности“, „Строителство“, „Селско, горско и рибно стопанство“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Операции с недвижими имоти“, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през първото тримесечие на 2024 година

 област Сливен средната брутна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2024 г. е 1 607 лв., при 2 198 лв. средна за страната.