Чуждестранни преки инвестиции в област София (столица) през 2020 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област София (столица) към 31.12.2020 г. възлизат на 13 983 млн. евро, което е с 10.2% повече в сравнение с 2019 година.

През 2020 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 4 177 млн. евро, което е с 2.3% по-малко в сравнение с 2019 година. Следващ по обем е отрасъл „ Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“, като ПЧИ възлизат на 2955 млн. евро, или с 68.0% повече спрямо предходната година. В сектор „Операции с недвижими имоти“ преките чуждестранни инвестиции са 2 448 млн. евро, или с 5.4% по-малко от предходната година. В промишлените предприятия са направени инвестиции за 2 023 млн. евро, което е с 3.7% повече спрямо 2019 година.

Места за настаняване в Софийска област през ноември 2021 година

През ноември 2021 г. в Софийска област са функционирали 59 места за настаняване с общо     5 864 броя легла.

В тези места за настаняване са реализирани 17 766 нощувки, приходите от които са над  923 хил. лева.

88.6% от реализираните нощувки и 87.2 % от приходите от нощувки са на български граждани.

През ноември 2021 г. в местата за настаняване в курортен комплекс Боровец са пренощували 3 661 лица. Реализираните нощувки са 6 585, а приходите от тях – над 391 хил. лева.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Сливен през 2020 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2020 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Сливен са 175.0 млн. лв., като спрямо 2019 г. се увеличават с 10.9%.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Стара Загора през 2020 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2020 година показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора е 98 735 души, което представлява 4.5% от общо наетите в страната.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Бургас през 2020 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2020 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Бургас сочат, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 108 235, което представлява 4.9% от общия брой на наетите в страната.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през ноември 2021 година

Дейност на местата за настаняване в област ЯПрез ноември 2021 г. в област Ямбол са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Основни резултати за използването на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата в Софийска област през 2021 година

Резултатите от проведеното през 2021 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 74.1% от домакинствата в Софийска област имат достъп до интернет в домовете си.

През 2021 г. 60.9% от лицата в Софийска област на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 67.7 и 53.7%. Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование – докато 93.4% от лицата с висше образование и 74.3% със средно образование използват редовно глобалната мрежа, то 34.2% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.

През 2021 г. 6.9% от лицата в Софийска област използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната и местната власт.

През 2021 г. в Софийска област делът на домакинствата с достъп до интернет, както и този на лицата, регулярно използващи интернет, са по-ниски от средните стойности за страната и за Югозападния район.

Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор в област Благоевград към 31.12.2020 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Благоевград към 31.12.2020 г. възлизат на 517.7 млн. евро по текущи цени, което е с 1.7% по-малко в сравнение с 2019 година (Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.9% и съответно 3.2% от ПЧИ в рамките на Югозападен район.

През 2020 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 251.7 млн. евро, или с 2.5% по-малко в сравнение с предходната година. В предприятията от сектор Идустрия в областта са инвестирани 142.3 млн. евро, което е с 4.1% по-малко в сравнение с 2019 година.

И през 2020 г. с най-голям размер на ПЧИ е община Петрич – 248.5 млн. евро, или 48.0% от общия обем. Спрямо 2019 г. относителният дял на инвестициите в община Петрич спрямо общия размер за областта нараства с 1.3 процентни пункта.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Стара Загора през 2020 година

През 2020 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Стара Загора са 778.6 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 12.5%.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Варна към 31.12.2020 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Варна към 31.12.2020 г. възлизат на 1 487.9 млн. евро по текущи цени. През 2020 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 770.4 млн. евро. Следват сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 258.5 млн. евро, отрасъл „Операции с недвижими имоти“ – 239.3 млн. евро и сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ – 114.9 млн. евро.