Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Добрич през третото тримесечие на 2023 година

През третото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Добрич е 59.6 хил., от които 34.3 хил. са мъже, а 25.3 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица се намалява с 10.8%.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2023 г. е 46.7% (при 53.9% за страната), съответно 56.8% за мъжете и 37.7% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. този коефициент е по-нисък с 5.3 процентни пункта, като при мъжете намалението е с 0.2 процентни пункта, а при жените – с 9.9 процентни пункта.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ловеч през трето тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на септември  2023 г. намаляват с 0.6 хил., или с 1.8% спрямо края на юни 2023 г., като достигат 30.1 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 36.6%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“- 11.7%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 9.2%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Видин през трето тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на септември 2023 г. намаляват с 0.4% спрямо края на юни 2023 г., като достигат до 15.9 хиляди.
Спрямо края на второто тримесечие на 2023 г. наетите лица в обществения сектор се запазват без промяна(7.1 хил.), а в частния сектор намаляват 0.6% (до 8.8 хиляди).
В края на септември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин са с 2.4% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор намалението е с 0.4%., а в частния сектор намаляват с 3.9%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през третото тримесечие на 2023 година

През третото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Варна е 219.0 хил., от които 119.4 хил. са мъже, а 99.6 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. броят на заетите лица се увеличава с 0.7%.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2023 г. е 59.9% (при 53.9% за страната), съответно 68.8% за мъжете и 51.9% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. този коефициент е по-висок с 0.5 процентни пункта, като и при жените, и при мъжете има увеличение съответно с 1.0 и 0.2 процентни пункта.

Домакинства към 7 септември 2021 г. в област Стара Загора

Към 7.09.2021 г. населението в област Стара Загора живее в 129 107 домакинства, като 71.8% от всички домакинства живеят в градовете.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през третото тримесечие на 2023 година

През третото тримесечие на 2023 г. в Софийска област са издадени разрешителни за строеж на 191 жилищни сгради с 401 жилища в тях и 63 343 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 84 други сгради с 42 116 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са с 32.5% по-малко, докато броят на жилищата в тях са с 10.8% повече, а общата им застроена площ се увеличава с 5.0%. Нарастват и  издадените разрешителни за строеж на други сгради – с 37.7%, както и разгънатата им застроена площ – с 12.4%.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 10.3%, докато броят на жилищата в тях и разгънатата им застроена площ се увеличават съответно с 35.5 и 35.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е същият като през 2022 г., но разгънатата им застроена площ е с 29.1% по-малка.

През третото тримесечие на 2023 г. в Софийска област е започнал строежът на 147 жилищни сгради с 227 жилища в тях и с 34 714 кв. м разгъната застроена площ, както и на 42 други сгради с
41 931 кв. м разгъната застроена площ.

Места за настаняване в Софийска област през септември 2023 година

През септември 2023 г. в Софийска област са функционирали 88 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 6 598 легла в тях. В сравнение със септември 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 1.1%, а броят на леглата в тях – с 6.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през септември 2023 г. е 41 206, или с 20.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

През септември 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 79.9% от общия брой нощувки на чужди и 49.3% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.0% от нощувките на български граждани и 11.8% – на чужди граждани. В останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) са реализирани 33.7% от нощувките на българските граждани и 8.3% от нощувките на чуждите граждани.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в Софийска област през септември 2023 г. е 20 602, като в сравнение със същия месец на 2022 г. се увеличава с 26.6%. Увеличение е отчетено както при чуждите граждани, така и при българските – съответно с 42.9 и 24.1%

Наети лица и средна брутна заплата в област Благоевград през третото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на септември 2023 г. намалява с 1.4% спрямо края на юни 2023 г., като достигат до 83.5 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2023 г. наетите лица се увеличават в обществения сектор с 1.1% (до 22.2, хиляди), докато в частния сектор намаляват с 2.3%  – до 61.3 хиляди.

В края на септември 2023 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.4%. По сектори в сравнение с края на септември 2022 г. наетите в обществения сектор се учеличават с 1.7% (или с 0.4 хил.),а в частния сектор намаляват с 1.1% (или с 0.7 хил.).

През третото тримесечие на 2023 г. средната месечна заплата за областта бележи увеличение спрямо предходното тримесечие с 3.2% – до 1 337 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 843 лв., а за частния – 1148 лева.

През третото тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 14.2% в сравнение със съответния период на предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през септември 2023 година

През септември 2023 г. в област Благоевград са функционирали 201 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 6 983 стаи и 15 937 легла в тях. В сравнение със септември 2022 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 16.9%, а на леглата в тях – с 23.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през септември 2023 г. е 125 104, или с 33.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 105 265 нощувки, а чуждите – 19 839.

Дейност на местата за настаняване в област Смолян през септември 2023 година

През септември 2023 г. в област Смолян са функционирали 209 места за настаняване с 10 и повече легла, от които 87 са хотели и 122 – други места за краткосрочно настаняване (туристически и вилни селища, хижи, частни квартири и апартаменти, почивни станции, ваканционни бунгала, къщи за гости и др. места за краткосрочно настаняване). Броят на стаите в тях е 4 107, а на леглата – 8 894. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 11.8%, а леглата в тях – с 6.8%. Спрямо септември 2022 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 1.4%, а леглата в тях – с 2.5%.

Реализираните нощувки в област Смолян са 48 953, като 46 593 (95.2%) от тях са от български граждани, а 2 360 (4.8%) – от чужди граждани. В сравнение със същия месец на предходната година, през септември 2023 г. реализираните нощувки се увеличават с 4.7%, а в сравнение с предходния месец намаляват с 50.5%.