ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

 1. Основни резултати за възрастовата група 15 и повече навършени години

 

През 2015 г. в област Велико Търново икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години са 114.9 хил. и в сравнение с 2014 г. коефициентът на икономическа активност нараства с 0.7 процентни пункта, като достига 53.4%, като при мъжете е 60.4%, а при жените – 47.1%.

Общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години през 2015 г. в област Велико Търново е 107.1 хиляди. От всички заети лица 61.6% са със средно образование, 29.2% – с висше образование, и 9.2% са с основно и по-ниско образование.

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2015 година в област Шумен

PDF файл

През 2015 г. в област Шумен икономически активните лица (заети и безработни) на възраст 15 – 64 навършени години са 85.1 хил., или 73.0% от населението на същата възраст. Коефициентът на икономическа активност  се понижава с 1.7 процентни пункта в сравнение с 2014 година.

Общият брой на заетите лица достига 69.9 хил., или 46.2% от населението на 15 и повече навършени години.

 

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през 2015 година

PDF

През 2015 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Бургас са 191.2хил., или 69.4% от населението на същата възраст в областта.
Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години в област Бургас през 2015 г. е 50.5%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Кюстендил през 2015 година

PDF файл

• През 2015 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 55.0 хил., или 69.2% от населението на същата възраст. В сравнение с 2014 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) нараства с 2.3 процентни пункта.
• Общият брой на заетите лица e 48.3 хил., или 43.1% от населението на 15 и повече навършени години.
• Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 47.8 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 60.2%, съответно 60.4% за мъжете и 59.9% за жените. В сравнение с 2014 г. коефициентът на заетост (15 – 64 навършени години) се увеличава с 2.8 процентни пункта.
• Коефициентът на заетост за възрастовата група 25 – 34 навършени години е 71.3%, или с 9.6 процентни пункта повече спрямо 2014 година (фиг.1).
• Наблюдава се намаление на коефициента на заетост за възрастовата група 35 – 44 навършени години с 2.1 процентни пункта в сравнение с 2014 г. – от 85.4 на 83.3%.
• Увеличение с 4.0 процентни пункта спрямо 2014 г. се отчита при коефициента на заетост за възрастовата група 45 – 54 навършени години – от 68.2 на 72.2%.
• Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години е 43.2%. В сравнение с 2014 г. той отбелязва увеличение със 7.2 процентни пункта.
• Безработните лица са 7.3 хиляди.
• Коефициентът на безработица намалява с 1.1 процентни пункта в сравнение с 2014 г. и достига 13.1%.
• Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 24.4 хил., от които 12.1 хил. са мъже и 12.4 хил. – жени.
• По степен на образование коефициентът на заетост е най-висок при лицата с висше образование – 67.8%. При лицата със средно образование относителният дял на заетите е 50.5%. От заетите лица със средно образование, които са 30.8 хил., 19.6 хил. са с придобита степен на професионална квалификация.

Дейност на местата за настаняване в област Смолян през януари 2016 година

PDF файл

През януари 2016 г. в област Смолян са функционирали 252 места за настаняване с над 10 легла, от които 139 са хотели и 113 – други места за краткосрочно настаняване (хижи, квартири, почивни станции, бунгала и ваканционни селища). Броят на стаите в тях е 5 209, а на леглата – 10 864. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 1.2%, а на леглата в тях – с 2.8%. Спрямо януари 2015 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 6.3%, а леглата в тях – с 0.1%.

Реализираните нощувки в област Смолян са 102 482, като 61 825 (60.3%) от тях са от български граждани, а 40 657 (39.7%) – от чужденци. Спрямо декември 2015 г. нощувките се увеличават с 60.3%. В сравнение със същия месец на предходната година през януари 2016 г. реализираните нощувки се увеличават със 7.7%, като най-голямо увеличение  на нощувките (с 37.6%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Дейност на местата за настаняване в област Плевен през януари 2016 година

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ПРЕЗ ЯНУАРИ 2016 ГОДИНА

През януари 2016 г. на територията на област Плевен са функционирали 24 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 654, а на леглата – 1.3 хиляди. В сравнение с януари 2015 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода)намалява със 7.7% (2 броя), а леглата в тях се увеличават с 1.0%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2016 г., е 5.2 хил., или с 26.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година.
Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Плевен през януари 2016 г. са 2.7 хиляди, като относителният дял на българите е 80.6% от всички пренощували лица.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2016 г. е 13.5%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 2.7 процентни пункта

Приходите от нощувки в област Плевен през януари 2016 г. достигат 199.8 хил. лв., или с 4.4% по-малко в сравнение с януари 2015 година. Регистрирано е намаление на приходите както от български граждани – с 3.3%, така и от чужди граждани – с 6.3%

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.
В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.
В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.
Леглоденонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.
В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Основни резултати от наблюдението на работна сила в област Сливен през 2015 година

PDF

През 2015 г. икономически активните лица в област Сливен са 77.4 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години – 49.3% (при 54.1% общо за страната).
Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 67.9 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 55.9%, съответно 58.8% за мъжете и 53.0% за жените.
Коефициентът на безработица се понижава с 2.7 процентни пункта в сравнение с 2014 г. и достига 10.9% при 9.1% за страната.

Наблюдение на работната сила в област Търговище през 2015 година

PDF файл

 • През 2015 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Търговище са 42.9 хил. В сравнение с 2014 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 1.1 процентни пункта.
 • Общият брой на заетите лица e 39.9 хил., от които мъже 21.0 хил. и жени 18.9 хил.
 • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 39.0 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 51.6%, съответно 52.9% за мъжете и 50.2% за жените.
 • Коефицентите на заетост във възрастовите групи са: 15 – 24 години – 15.9%, 25 – 34 години – 52.5%, 35 – 44 години – 67.4%, 45 – 54 години – 67.3% и 55 – 64 години – 43.3%.
 • Заетите лица по степени на образование са: висше образование – 7.9 хил., средно – 23.0 хил., основно и по-ниско – 9.0 хил.
 • Безработните лица са 3.9 хил. Коефициентът на безработица намалява с 2.6 процентни пункта в сравнение с 2014 г. и достига 8.8%. Коефициентът на безработица на населението във възрастовата група 15 – 64 години е 9.0%.
 • Лицата извън работната сила във възрастовата група 15 – 64 години са 32.8, от които мъже 15.6 хил. и жени 17.1 хил. В сравнение с 2014 г. лицата извън работната сила се увеличават с 0.4 хил.

Основни резултати от наблюдението работна сила в област Стара Загора през 2015 година

PDF

 • През 2015 г. икономически активните лица в област Стара Загора на възраст 15 – 64 навършени години са 139.4 хил., или 66.9% от населението на същата възраст. В сравнение с 2014 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) нараства с 1.7 процентни пункта.
 • Общият брой на заетите лица е 127.5 хил., или 46.0% от населението на 15 и повече навършени години.
 • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 125.7 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 60.3%, съответно 64.6% за мъжете и 56.0% за жените.
 • Безработните лица в област Стара Загора са 13.7 хил., от които 7.6 хил. са мъже и 6.1 хил. – жени.
 • Коефициентът на безработица намалява с 1.3 процентни пункта в сравнение с 2014 г. и достига 9.7%. При мъжете коефициентът на безработица нараства с 0.1 процентни пункта, а при жените намалява с 2.9 процентни пункта, като достига съответно 9.9 и 9.4%.
 • Икономически неактивните лица (лица извън работнта сила) на възраст 15 – 64 навършени години са 69.0 хил., от които 29.6 хил. са мъже и 39.4 хил. – жени.
 • От заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора 25.7% са с висше и 64.6% – със средно образование.

ПРЕЗ ПЕРИОДА МАРТ – МАЙ 2016 Г. НСИ ЩЕ ПРОВЕДЕ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ „СТАТИСТИКА НА ДОХОДИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ 2016”

През март 2016 г. Националният статистически институт започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2016”.

В методологията на изследването са включени следните тематични области:

(още…)