Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Ямбол през 2021 година

През 2021 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Ямбол са водени 163 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Сливен през 2021 година

През 2021 г. на отчет в детските педагогически стаи са водени 339 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2021 година

През 2021 г. в област Бургас на отчет в ДПС са водени  407 малолетни и непълнолетни лица за извършените от тях противообществени прояви и престъпления.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2021 година

През четвъртото тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 170 жилищни сгради с 292 жилища в тях и 40 247 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 58 други сгради с 51 579 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 11.0%, като броят на жилищата в тях е намалял с 0.3%, а общата им застроена площ – със 7.9%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 10.8%, а тяхната РЗП намалява със 17.9%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 година броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 38.2%, жилищата в тях – със 107.1%, а общата им застроена площ – с 67.9%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 6.5%, а тяхната РЗП – с 39.6%.

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност за област Благоевград през 2020 година

Произведеният брутен вътрешен продукт[1] (БВП) в област Благоевград през 2020 г. е 3 134 милиона лева. В сравнение с 2019 г. обемът му в номинално изражение намалява с 0.7%. Произведеният в областта БВП е 2.6% от общия за страната. На човек от населението се падат 10 381 лв. от стойностния обем на показателя за област Благоевград, при 17 299 лв. за страната.


[1] Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

а) БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите (които не са разпределени по сектори и отрасли). БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика.

б) БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентите институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.

в) БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода” (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Перник през 2021 година

• През 2021 г. Икономически активните лица в област Перник на възраст 15 – 64 навършени години са 57.3 хил., или 76.9% от населението на същата възраст.

• Общият брой на заетите лица e 55.4 хил., или 52.9% от населението на 15 и повече навършени години. От тях 28.4 хил. са мъже и 27.0 хил. са жени. Коефициентите на заетост са съответно 56.4% за мъжете и 49.6% за жените.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 53.0 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 71.2%, съответно 71.8% за мъжете и 70.5% за жените

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 17.2 хиляди.

• Заетите лицана възраст 15 – 64 навършени години с висше образование в област Перникса 10.8 хил., като коефициентът на заетост е 86.8%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област София (столица) през 2021 година

  • През 2021 г. в област София (столица) икономически активните лица са 692.2 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години е 62.5% при 55.3% общо за страната. Коефициентът на икономическа активност е съответно 67.7% за мъжете и 57.7% за жените.
  • През 2021 г. икономически активните лица на възраст 15-64 навършени години са 675.4 хил., или 76.9% от населението на същата възраст, съответно  79.2% за мъжете и 74.7% за жените.
  • Общият брой на заетите лица достига 673.7 хил., или 60.8% от населението на 15 и повече навършени години (над средното ниво за страната, което е 52.3%). Коефициентът на заетост е съответно 65.7% за мъжете и 56.4% за жените.
  • Заетите лица на възраст 15-64 навършени години са 657.3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 74.8%, съответно 76.8% за мъжете и 72.9% за жените.
  • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години е 72.4%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през февруари 2022 година

През февруари 2022 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Добрич са функционирали 30 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 0.9 хил., а на леглата – 2.0 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през февруари 2022 година

През месец февруари 2022 г. в област Ямбол са функционирали 19 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване през февруари 2022 г. в област Търговище

През февруари 2022 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 255, а на леглата – 491. С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за настаняване в областта е Турция – 58.5%, следват  Израел – 19.4% и Германия – 5.4%.