ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА ПРЕЗ 2018 Г. В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2018 г. в област Габрово показват, че 70.6% от домакинствата в областта имат достъп до интернет в домовете си, при средно 72.1% за страната. За областта е отбелязан растеж от 3.7 процентни пункта спрямо предходната година, който е по- нисък от регистрирания за страната – 4.8 пункта. По този показател област Габрово се нарежда на второ място в рамките на Северен централен район.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през октомври 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През октомври 2018 г. в област Търговище са функционирали 15 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 303, а на леглата – 570.

Общият брой на нощувките, регистрирани през октомври 2018 г. е 3 367, или с 4.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от български граждани намаляват с 6.0%, а от чуждестранни туристи са с 3.5% повече.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за настаняване в областта е Турция – с 44.0%, следват Румъния – с 18.0% и Германия – с 5.5%.

Използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Стара Загора през 2018 година

PDF файл

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2018 г. показват, че 71.4% от домакинствата в област Стара Загора, при 72.1% средно за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 4.6 процентни пункта спрямо предходната година.
Резултатите показват, че през 2018 г. относителният дял на лицата от областта, използващи услугите на електронното правителство в България през последните 12 месеца, е 22.4% при средно 22.2% за страната.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през третото тримесечие на 2018 г. е 53.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 3.1 процентни пункта. През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 106.5 хил., от които 61.5 хил. са мъже и 45.1 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 4.8%, като с 7.1% нараства броят на мъжете и с 2.0% – този на жените.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години през третото тримесечие на 2018 г. е 72.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. нараства с 4.3 процентни пункта. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през третото тримесечие на 2018 г. в Софийска област са 105.3 хил., като 60.8 хил. от тях са мъже и 44.5 хил. – жени. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. броят на заетите в Софийска област в тази възрастова група нараства с 4.4%, като броят на заетите мъже нараства с 6.7%, а този на жените – с 1.4%.

Наблюдение на работната сила в област София(столица) през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област София (столица) е 703.2 хил., от които 355.3 хил. са мъже, а 347.9 хил. са жени.
Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 62.2%, при мъжете този дял е 66.4%, а при жените – 58.4%. В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години се увеличава с 0.2 процентни пункта.
През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 – 64 навършени години в област София (столица) е 684.8 хил., от които 346.1 хил. са мъже и 338.7 хил. са жени.
Коефициентът на заетост на населението в същата възрастова група (15 – 64) е 76.0% (77.6% за мъжете и 74.4% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. този коефициент се увеличава с 0.8 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване през октомври 2018 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През октомври 2018 г. в област Шумен са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 697, а на леглата – 1 423. В сравнение с октомври 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява със 7.0%, а броят на леглата в тях – с 11.2%.

През месец октомври 2018 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в девет от десетте общини в област Шумен.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през октомври 2018 година

PDF файл

През октомври 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през октомври 2018 г. достигат 1 321 914 лв., или с 1.6% повече в сравнение с октомври 2017 година, като приходите от нощувки на български граждани нарастват с 5.1%, докато тези от нощувки на чужди граждани намаляват с 6.5%.

Основни резултати от изследването за използването на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата през 2018 г. в област Благоевград

PDF файл

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 71.4% от домакинствата в област Благоевград имат достъп до интернет в домовете си при средно 72.1% за страната. За областта е регистрирано увеличение от 8.1 процентни пункта спрямо предходната година.
За осемгодишен период използването на ИКТ в област Благоевград става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил с 29.1 процентни пункта.
През 2018 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е област Кърджали (84.4%), а с най-нисък – София (51.3%). По този показател област Благоевград заема десето място заедно със Стара Загора сред 28-те области.
Относителният дял на лицата на възраст между 16 и 74 години в област Благоевград, които регулярно използват интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) през 2018 г. е 61.2%, като спрямо предходната година е отбелязано намаление от 0.1 проценти пункта.
В област Благоевград мъжете са по-активни при регулярното използване на интернет като техният относителен дял е 65.6%, докато за жените той е 56.8%. При мъжете този дял е по-висок от средния за страната по пол с 0.7 процентни пункта, докато при жените той е по-нисък с 5.6 процентни пункта.
Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Благоевград по степени на завършено образование – докато 93.2% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 35.3% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. Редовно използващите интернет със средно образование са 63.7%.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област София (столица) през 2017 година

PDF файл

Доходи на домакинствата

През 2017 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област София (столица) е 7 603 лв. и нараства с 3.5% спрямо 2016 година. За периода 2013-2017 г. общият доход средно на лице от домакинство нараства с 2.2%.
През периода 2013 – 2017 г. са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинството:
. Доходът от работна заплата се увеличава с 3.1% спрямо 2016 г. и нараства 1.1 пъти в сравнение с 2013 година;
. Доходите от пенсии нарастват с 1.4% спрямо 2016 г., или с 25.2% в сравнение с 2013 година;
. Доходът от трудова дейност извън работна заплата намалява спрямо 2016 г. с 9.3%, а в сравнение с 2013 година с 55.4%.
. Доходите от самостоятелна заетост нараства с 14.4% спрямо 2016 г., а спрямо 2013 г. нарастват с 2.7%.
. Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) се увеличават с 3.6% спрямо 2017 г. и нарастват 1.5 пъти спрямо 2013 година.
В област София (столица) доходът от работната заплата през 2017 г. е 4 856 лв. средно на лице от домакинство. Относителният дял на работната заплата в общия доход е 63.9%, което е с 0.2 процентни пункта по-малко в сравнение с 2016 г., а спрямо 2013 г. нараства с 4.9 процентни пункта.

Наети лица и средна брутна заплата в Софийска област през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на септември 2018 г. са 58.5 хил. или с 0.8% по-малко спрямо края на юни 2018 г. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на септември 2018 г. обхваща 6.1% от наетите лица в него.
Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за юли 2018 г. е 1 116 лв., за август – 1 057 лв. и за септември – 1 153 лв. За третото тримесечие на тази година тя е 1 109 лв., което нарежда Софийска област на второ място в страната след област София (столица) по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. Въпреки това през трето тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната (1 117 лв.).
През последните 10 години средната месечна работна заплата в Софийска област е нараснала почти от два пъти – от 549 лв. за първо тримесечие на 2009 г. до 1 109 лв. за трето тримесечие на 2018 г. В този период средната месечна работна заплата в областта най-съществено е надвишавала тази за страната през трето тримесечие на 2011 г. – с 5.5%, а най-голямо отклонение спрямо стойността за страната в отрицателна посока е в четвърто тримесечие на 2010 г. – с 11.1%.