НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2017 г. в  област Габрово запазват нивото си от края на март 2017 г. – 38.8 хиляди, като същевременно бележат  намаление с 1.8% спрямо края на второто тримесечие на 2016 г.

В сравнение с март 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” – с 11.6%, и „Строителство” – с 4.9%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Операции с недвижими имоти” – с 14.7% и „Образование“ – с 5.1%.

Места за настаняване в Софийска област през юли 2017 година

PDF файл
 

През юли 2017 г. в Софийска област са функционирали 101 места за настаняване с общо 7 620 броя легла. В сравнение с юли 2016 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е намалял с 5.6%, като най-много е намалял броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди (с 9.1%), следван от местата за настаняване от категория 3 звезди (с 4.0%), докато броят на местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди се е увеличил с 6.3%.
Реализираните приходи от нощувки през юли 2017 г. са над 2 008.7 хил. лв., като 78.1% от тях са от приходи от нощувки на български граждани.
В сравнение с юли 2016 г. приходите от нощувки в Софийска област са нараснали с 18.4%, като приходите от нощувки на български граждани са нараснали с 18.2%, а тези на чужденци – с 19.4%.
През юли 2017 г. в сравнение със същия месец от предходната година в курортен комплекс Боровец пренощувалите български граждани в местата за настаняване в него са с 6.8% повече, а реализираните от тях нощувки са се увеличили с 8.2% и приходите от нощувки на български граждани в курортния комплекс също нарастват с 14.2%. В сравнение със същия месец на 2016 г. чуждите граждани, пренощували в местата за настаняване в курортен комплекс Боровец са с 0.1% по-малко, реализирали са с 22.0% повече нощувки и приходите от тях са с 41.9% повече.

Основни данни за културата в София (столица) през 2016 година

PDF файл
 

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производство на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите, музикалните колективи и библиотеките.

1.Музеи
Към 31.12.2016 г. на територията на София (столица) функционират 25 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
Движимите културни ценности, които формират Националния музеен фонд, са 2 586 хил. фондови единици. Съпоставени с 2015 година техният брой намалява със 7.6%.
Посещенията в музеите през 2016 г. са 1085 хил. и в сравнение с 2015 г. се увеличават с 10.9%, като 36.7% от тях са осъществени в дните със свободен вход. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите – с 115 хил., или със 75.3%, в сравнение с предходната година. Общият персонал на музеите в област София(столица) през 2016 г. е 715 души и се увеличава с 2.7% в сравнение с 2015 година.

2. Сценични изкуства
През 2016 г. действащите театри на територия на София (столица) са 22 на брой, като те са организирали 4 810 представления, посетени от 796 695 зрители. В сравнение с 2015 г. представленията се увеличават с 13.4%, а посещенията – с 10.5%.

Демографски процеси в област Търговище през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

Раждаемост

През 2016 г. в област Търговище са регистрирани 977 родени деца, като от тях 971 (99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 110 деца, или с 11.3%.

Коефициентът на обща раждаемост в област Търговище през 2016 г. е 8.5‰, а през предходната 2015 г. той е бил 9.3‰.

Броят на живородените момчета (493) е с 15 повече от този на живородените момичета (478), или на 1 000 родени момичета се падат 1 031 момчета.

Естествен и механичен прираст на населението в област Шумен през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 90-те години на миналия век демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението, което е характерно и за област Шумен.

Коефициентът на естествен прираст се измерва чрез разликата между броя на живородените и броя на умрелите на 1 000 души от средногодишния брой на населението. За област Шумен стойността на посочения показател от 1991 г. насам е най-ниска през 1997 г. и през 2015 г. – минус 6.5 промила. За 2016 г. коефициентът на естественият прираст е минус 5.6‰, като в градовете е минус 4.0‰ , а в селата минус 8.1‰.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Добрич през периода 2014 – 2016 година

Пълен текст в PDF файл

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Добрич, изчислена за периода 2014 – 2016 г., е 73.6 години, като спрямо предходния период 2013 – 2015 г. тя нараства с 0.3 години. Средната продължителност на живота в областта е с 1.1 години по-ниска от средната за страната – 74.7 години.

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете е 70.0 години, докато при жените е със 7.4 години по-висока – 77.4 години. Както при жените, така и при мъжете равнището на показателя за област Добрич е по-ниско от регистрираното средно за страната, съответно с – 1.2 и 0.8 години.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през юли 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През юли 2017 г. в област Търговище са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 339, а на леглата – 697.

Общият брой на нощувките, регистрирани през юли 2017 г. е 5 020, или с 26.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от български граждани се увеличават с 37.9%, а от чуждестранни туристи намаляват с 20.5%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в Софийска област през 2016 година

PDF файл
 

През 2016 г. в Софийска област са приключили делата за 1 667 извършени престъпления. Делата за 436 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 1 021 – с условно осъждане, за 42 – с оправдаване и за 168 – с освобождаване от наказание. По брой приключили дела за извършени престъпления през 2016 г. Софийска област е на шесто място в страната след областите Пловдив, Бургас, Благоевград, София (столица) и Стара Загора.
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 457 извършени престъпления. 1 398 от тях са извършени от едно лице, 42 – от две лица, а 17 – от три и повече лица.
Относителният дял на делата, приключили с осъдителни присъди (ефективни и условни), е 87.4%, а 12.6% от делата са завършили с оправдаване и освобождаване от наказание.
В сравнение с 2015 г. в Софийска област приключените с осъдителни присъди дела (ефективни и условни), са намалели с 12.8%.
През 2016 г. в Софийска област обвиняеми са били 1 659 лица, като делата на 427 от тях (25.7%) са приключили с ефективна осъдителна присъда, на 1 021 лица (61.5%) – с условна присъда, 31 лица (1.9%) са оправдани, а 10.8% (180 лица) са освободени от наказателна отговорност.
Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2016 г. в Софийска област е 1 448.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област София(столица) към 31.12.2016 година

PDF файл
 

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2016 г. в област София (столица) функционират 68 заведения за болнична помощ с 9 872 легла, от които 67 болници с 9 827 легла (табл. 1).
Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с 2015 г. броят на заведенията в областта остава без промяна, а легловият им фонд намалява със 173 легла, или с 1.7%.
Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2016 г. многопрофилните болници са 25 с 6 363 легла, или в 37.3% от тези заведения е съсредоточен 64.8% от легловия фонд на всички болници. Към 31.12.2016 г. специализираните болници са 42 с 3 464 легла.
Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2016 г. е 745.8 на 100 000 души от населението, като бележи намаление спрямо 2015 г. с 15.3.

Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени в област Благоевград през 2016 година

PDF файл
 

През 2016 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 364 пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 433, а на убитите – 39 души. В сравнение с 2015 г. се наблюдава увеличение както на убитите лица – с 14.7%, така и на произшествията и ранените лица съответно – с 20.1%, и 13.9%.
Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 352, или 96.7% от общия брой за областта. От тях с най- голям брой са ПТП на водачите, управлявали лични МПС – 192 или 54.5%.
През 2016 г. най-голям брой произшествия са регистрирани през месец юли – 41, а най–малък през месеците януари и март – по 20. През месеците юли и август ранените лица са най-много – по 46, а най-малко са през месец януари – 18. Най-голям е броят на загиналите лица през месец юли – 7, а най–малък през месеците април,октомври и декември – по 2.
По дни от седмицата, най-голям брой ПТП са настъпили в събота – 57, с 6 загинали и 74 ранени лица и в понеделник – 57, съответно с 6 загинали и 64 ранени лица.
Разпределението на относителните дялове на ранените лица при ПТП, според тяхната възраст е следното:
• Деца и младежи под 15 години – 11.5%;
• От 15 до 24 навършени години – 22.2%;
• От 25 до 64 навършени години – 53.1%;
• Над 65 навършени години – 13.2%.
От общия брой на ранените участници в движението с най–висок дял са водачите на МПС – 51.5%, следвани от пътниците – 29.3% и пешеходците – 19.2%. Загиналите водачи при ПТП са 69.2%, а убитите пътници и пешеходци, съответно – 17.9.% и 12.8%.
През 2016 г. на територията на област Благоевград 45.0% от пътнотранспортните произшествия са регистрирани в населените места – със 176 ранени и 7 убити. Извън населените места са регистрирани 200 произшествия, съответно с 257 ранени и 32 убити.
По общини най-голям брой произшествия е регистриран в община Благоевград – 107, съответно със 119 ранени и 4 загинали, следвана от община Сандански, където са регистрирани 47 ПТП, с 59 ранени и 3 убити лица. Най–малко произшествия са регистрирани в община Белица – 3 на брой, със 7 ранени лица.