Дейност на местата за настаняване в област Добрич през юни 2021 година

През юни 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Добрич са функционирали 121 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 7.8 хил., а на леглата – 16.7 хиляди. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2021 г., е 139.1 хиляди. Чуждите граждани са реализирали 96.9 хил. нощувки, а българските – 42.2 хиляди.

Жилищен фонд в област София (столица) през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област София (столица) са регистрирани 615 197 жилища, което представлява 15.4% от жилищата в страната.

Повече от половината жилища в София (столица) са с две и три стаи, съответно 41.0 и 34.2%, следвани от тези с една стая (13.5%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (1.8%). Жилищата, състоящи се от четири стаи са 7.8% от всички жилища в областта.

Жилищен фонд в Софийска област през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в Софийска област са регистрирани 179 370 жилища, което представлява 4.5% от жилищата в страната и 16.0% от жилищата в Югозападен район. По този показател тя се нарежда на пето място в страната след областите София (столица), Пловдив, Бургас и Варна, и на второ място в Югозападен район след област София (столица).

Повече от половината жилища в Софийска област са с две и три стаи, съответно 33.3% и 31.0%, следвани от тези с четири стаи (15.2%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (5.1%). Жилищата, състоящи се само от една стая, са 9.5% от всички жилища в областта.

През периода 2011 – 2020 г. общият брой на жилищата в Софийска област се е увеличил с 1.3%. През този 10 годишен период се запазва тенденцията на преобладаващия дял на жилищата с две стаи от общия брой на жилищата в областта, който е 33.6% през 2011 г. и 33.3% през 2020 година.

Към 31.12.2020 г. общата полезна площ на жилищата в Софийска област е 12 334 хил. кв. м., което е с 0.4% повече в сравнение с 2019 година. По този показател Софийска област е на шесто място в страната, като с по-големи стойности са само областите София (столица), Пловдив, Бургас, Варна и Стара Загора.

През периода 2011 – 2020 г. общата полезна площ на жилищата в Софийска област се е увеличила с 2.5%.

Детски ясли в Софийска област през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в Софийска област функционират 37 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 007 места в тях.

В края на 2020 г. в детските ясли в Софийска област се отглеждат и възпитават 965 деца, от които момчетата са 508, а момичетата – 457 (табл. 2).

Издателска дейност в област София (столица) през 2020 година

През 2020 г. в област София (столица) са издадени:

  • 5 792 книги с годишен тираж 3 734 хиляди;
  • 1 000 брошури с годишен тираж 1 025 хиляди;
  • 99 вестници с годишен тираж 110 529 хиляди.

            В сравнение с предходната година през 2020 г. броят на издадените книги и брошури нараства с 368 (5.7%), но средния тираж намалява от 1 052 през 2019г., на 701 през 2020 г. или с 33.4%.

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУЛТУРАТА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през второто тримесечие на 2021 година

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 73.3 хил., от които 41.6 хил. са мъже, а 31.7 хил. са жени.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през юни 2021 година

През юни 2021 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 264, а на леглата – 545. Общият брой на нощувките, регистрирани през юни 2021 г. е 3 483. С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за настаняване в областта е Турция – 57.7%, следват Белгия – 8.2% и Италия – 6.6%.

Детски ясли в област Добрич през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Добрич функционират 11 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 667 места в тях. В страната има 838 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 32 575 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта се запазва.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през второто тримесечие на 2021 година

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Варна е 236.8 хил., от които 128.6 хил. са мъже, а 108.1 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2021 г. е 59.6% (при 52.1% за страната), съответно 67.5% за мъжете и 52.4% за жените.