Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през второто тримесечие на 2021 година

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Стара Загора е 138.6 хил., от които 73.5 хил. са мъже и 65.1 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през второто тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на март 2021 се увеличава с 0.7% и към края на юни 2021 г. техният брой е 37.8 хиляди.

Наети лица и средна брутна заплата в област Перник през второто тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на юни 2021 г. се увеличават спрямо края на март2021 г. с 0.8% и достигат 28.5 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 23.8 и 16.4%.

Спрямо края на първото тримесечие на 2021 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.2% (до 6.7 хил.), докато в частния сектор се увеличават с 1.5% (до 21.7 хиляди).

В края на юни 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са с 1.3% повече в сравнение с края на юни 2020 година.

 През второто тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата за областта нараства спрямо първото тримесечие на 2021 г. със 7.6%, като достига 1 192 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 376 лв., а за частния – 1 133  лева (Фиг. 1).

В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за Пернишка област се увеличава с 23.8%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства със 17.8%, а в частния сектор – с 26.5%.

Наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2021 г. в област Шумен

По предварителни данни наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на юни 2021 г. нарастват с 409, или с 0.9% спрямо края на март 2021 г., като достигат 43 573. Увеличение се наблюдава в петнадесет от общо 19 икономически дейности, като то е най-голямо в „Култура, спорт и развлечения“ – с 12.7%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 11.9%, и „Строителство“ – с 10.2%. Намаление на наетите лица е регистрирано в четири отрасъла, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Други дейности“ – с 5.4%, и „Преработваща промишленост“ – с 2.0%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през второто тримесечие на 2021 година

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Ямбол е 45.1 хил., от които 25.4 хил. са мъже, а 19.8 хил. са жени.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през второто тримесечие на 2021 година

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Бургас е 166.0 хил., от които 94.1 хил. са мъже и 71.8 хил. – жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през второто тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на юни 2021 г. са 28.7 хиляди.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през второто тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на юни 2021 г. намаляват с 0.1% спрямо края на юни 2021 г., като достигат 97.2 хиляди.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на юни 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 63.4 хиляди. Спрямо края на март 2021 г. наетите лица се увеличават с 0.3%, а в сравнение със същия период на предходната година (юни 2020 г.) намаляват с 0.5%. В обществения сектор на област Русе в края на юни работят 13.9 хил. души, а в частния сектор – 49.5 хил., или 78.1% от всички наети лица в областта. Спрямо края на първото тримесечие на 2021 г. броят на наетите лица в частния сектор се увеличава с 0.3%.

Наети лица и средна брутна работна заплата област Добрич през второто тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на юни 2021 г. се увеличават с 3.0 хил. или с 8.5% спрямо края на март 2021 г., като достигат 38.3 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2021 г. броят на наетите лица в обществения сектор нараства с 2.2% (до 10.4 хил.), а в частния сектор – с 11.0% (до 28.0 хиляди).