Основни резултати от изследване на информационното общество в домакинствата в област София (столица) през 2021 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2021 г. показват, че 90.3% от домакинствата в област София (столица), при средно 83.5% за страната, имат достъп до интернет в домовете си.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2021 г. област София (столица) се нарежда на второ място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Варна – 91.1%.

Относителният дял на лицата използващи редовно интернет в област София (столица) за 2021 г. е 84.4%, като се разпределят по пол съответно – мъже – 84.8% и жени – 84.0%. Делът на използващите редовно интернет бележи намаление спрямо предходната година с 2.3 процентни пункта при мъжете и увеличение с 3.2 процентни пункта при жените.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на септември 2021 г. намаляват с 0.1 хил., или с 0.4%, спрямо края на юни 2021 г., като достигат 39.6 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Строителство“ и „Операции с недвижими имоти“. Увеличение се наблюдава сред наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Други дейности“.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на март 2021 г. се увеличават с 0.2 хил., или с 0.6%, спрямо края на декември 2020 г., като достигат 39.1 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите на лица се наблюдава в икономическите дейности: „Други дейности“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“; „Операции с недвижими имоти“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Търговище през 2021 година

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че през 2021 г. 88.0% от домакинствата в област Търговище (83.5% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2011 – 2021 г. относителният дял на домакинствата с достъп до интернет от областта се е увеличил с 63.7 процентни пункта.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област София (столица) през 2020 година

През 2020 г. в област София (столица) са регистрирани 8 080 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2019 г. се наблюдава намаление с 27.3%. През годината са настъпили 622 тежки произшествия, при които леко ранени са 457 души, тежко ранени са 290, а загинали – 35 души. В сравнение с 2019 г. броят на загиналите намалява с 53.3%. Броят на леко и тежко ранените лица също намалява съответно с 14.6 и 15.7%.

По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали област София (столица) заема второ място в страната.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през октомври 2021 година

През октомври 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Добрич са функционирали 49 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.8 хил., а на леглата – 7.1 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през октомври 2021 година

През октомври 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 142 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.7 хил., а на леглата – 14.8 хиляди. В сравнение с октомври 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 4.1%, докато леглата в тях се увеличават с 22.7%.

Основни резултати от изследването за използването на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата през 2021 г. в област Перник

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2021 г. показват, че 82.8% от домакинствата в област Перник имат достъп до интернет в домовете си, при средно за страната 83.5%.

 За десетгодишен период относителният дял на домакинствата в област Перник с достъп до интернет се е увеличил близо два пъти.

 По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2021 г. област Перник се нарежда на 13-то място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Варна – 91.1%, а най-малък в област Враца – 67.9%.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Шумен през 2021 година

Изследването за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. През 2021 г. в област Шумен са анкетирани 103 обикновени домакинства и 227 лица на възраст между 16 и 74 навършени години, от 13 населени места – пет града и осем села. Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че през 2021 г. 84.6% от домакинствата в област Шумен (83.5% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2012 – 2021 г. достъпът до интернет в домакинствата от областта се увеличава с 39.9 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през октомври 2021 година

През октомври 2021 г. в област Търговище са функционирали 11 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 244, а на леглата – 479. Общият брой на нощувките, регистрирани през октомври 2021 г. е 2 116.