Издателска дейност в област Сливен през 2015 година

PDF

През 2015 г. в област Сливен са издадени 27 книги с тираж 7 хил. и 12 брошури с тираж 4 хиляди броя.
В област Сливен относителният дял на броя на книгите е 0.3% спрямо общия брой за страната, а броят на брошурите – 1.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през август 2016 година

PDF

През август 2016 г. на територията на област Сливен са функционирали 63 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
През август 2016 г. общият брой на пренощувалите лица в област Сливен е 5 409 и се е увеличил с 0.2% спрямо август 2015 година.

Индикатори за бедност и социално включване в област София(столица) през 2015 година

PDF файл
 

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.
През 2015 г. линията на бедност общо за област София (столица) е 503.8 лв. средно месечно на лице от домакинство.
В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава с 2.1%, а относителният дял на бедното население нараства с 2.2 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2015 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 21.1 до 24.9%, или с 3.8 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 36.7%, или с 15.6 процентни пункта.

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда.

Дейност на местата за настаняване през август 2016 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През август 2016 г. в област Шумен са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 769, а на леглата – 1 644. В сравнение с август 2015 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 14.3%, а броят на леглата в тях – с 2.9%.

През месец август 2016 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в седем от десетте общини в област Шумен. Водеща е община Шумен с 29 или 51.8% от общо действащите места за настаняване, в които са разкрити 1 108 легла, реализирани са 4 605 нощувки от 3 059 пренощували лица.

Индикатори за бедност и социално включване в област Кюстендил през 2015 година

PDF файл
 

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността в регионален аспект

През 2015 г. линията на бедност общо за страната e 325.83 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 585.8 хил. лица, или 22.0% от населението на България.
Важен аспект в изследването на бедността е нейното проявление по области. При изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в областта.

РЕГИОНАЛНИ ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД

Пълен текст в PDF файл

            Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страната в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото Наблюдение на доходите и условията на живот (EU-SILC).

Дейност на местата за настаняване в Софийска област през август 2016 година

PDF файл
 

През август 2016 г. в Софийска област са функционирали 103 места за настаняване с общо 7 659 броя легла. В сравнение с август 2015 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е нараснал с 37.3%, като най-много се е увеличил броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди (с 46.5%), следван от местата за настаняване от категория 3 звезди (с 26.3%) и местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди (с 23.1%).
Реализираните приходи от нощувки през август 2016 г. са над 2 375 хил. лв., като 74.4% от тях са от приходи от нощувки на български граждани.
В сравнение с август 2015 г. приходите от нощувки в Софийска област са нараснали с 20.4%, като приходите от нощувки на български граждани в тях са нараснали с 23.3%, а тези на чужденци – с 12.8%. За същия период Софийска област се нарежда на трето място в Югозападен район след областите София (столица) и Благоевград по брой реализирани нощувки (66 742 броя) и приходи от тях.
През август 2016 г. в сравнение със същия месец от предходната година в курортен комплекс Боровец пренощувалите български граждани в местата за настаняване в него са с 16.4% повече и съответно реализираните от тях нощувки са се увеличили с 31.5%. Приходите от нощувки на български граждани в курортния комплекс също нарастват – в сравнение със същия период от миналата година те се с 49.2% повече. В сравнение със същия месец на 2015 година чуждите граждани, пренощували в местата за настаняване в курортен комплекс Боровец, са се увеличили с 74.5%, реализирали са с 15.6% повече нощувки и съответно приходите от тях са с 43.1% повече.

Индикатори за бедност и социално включване през 2015 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

В изследването, проведено през 2015 г., са анкетирани 176 домакинства от област Шумен, от 23 населени места – 6 града и 17 села.

 Оценка на бедността

През 2015 г., линията на бедност в област Шумен е 283.0 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 325.8 лв. за страната. При този размер на линията, под прага на бедност са били 54.3 хил. лица, или 30.6% от населението на областта (22.0% за страната). Област Шумен е с най-висок относителен дял на бедните сред 28-те области в страната, следвана от областите Варна (27.8%) и Пазарджик (27.5%).

Индикатори за бедност и социално включване в област Хасково през 2015 година

PDF_файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2015 г. линията на бедност за област Хасково e 266.42 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 26.1% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност намалява с 28.5%, а относителният дял на бедното население се увеличава с 7.1 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2015 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 26.1 до 30.9%, или с 4.8 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 48.7%, или с 22.6 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през август 2016 година

Пълен текст в PDF файл

През август 2016 г. в област Добрич са функционирали 156 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.4 хил., а на леглата – 27.3 хиляди. В сравнение с август 2015 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 6.1%, а броят на леглата в тях намалява с 0.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2016 г., е 612.3 хил., или с 6.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година.