ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ГАБРОВО КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2017 г. в област Габрово функционират 6 заведения за болнична помощ с 860 легла (табл. 1). Заведенията за извънболнична помощ са 39 с 18 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 3 с 23 легла.

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през май 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През май 2018 г. в област Добрич са функционирали 103 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 8.1 хил., а на леглата – 17.0 хиляди. В сравнение с май 2017 г. общият брой на местата за настаняване и стаите в тях нараства съответно с 14.4 и 14.1%, а леглата в тях намаляват с 10.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2018 г., е 100.9 хил., или с 55.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Жилищен фонд в област София (столица) през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област София (столица) са регистрирани 609 899 жилища, което представлява 15.4% от жилищата в страната.
Повече от половината жилища в София (столица) са с две и три стаи, съответно 41.0 и 34.2%, следвани от тези с една стая 13.5%, а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи 1.8%. Жилищата, състоящи се от четири стаи са 7.8% от всички жилища в областта.

През периода 2008-2017 г. общият брой на жилищата в област София (столица) се е увеличил с 14.7%, като най-чувствително се е увеличил броя на жилищата с шест и повече стаи – 90.3%. През този 10 годишен период се запазва тенденцията на преобладаващия дял на жилищата с две стаи от общия брой на жилищата в областта, който е 40.5% през 2008 г. и 41.0% през 2017 година.
Към 31.12.2017 г. общата полезна площ на жилищата в област София (столица) е 45 228 хил. кв. м, което е с 0.03% повече в сравнение с 2016 година. В областта 74.9% от общата полезна площ е жилищна, 15.4% е спомагателна, а площта на кухните е 9.7%.
През периода 2008-2017 г. общата полезна площ на жилищата в област София (столица) се е увеличила с 30.1%, като дела на жилищната площ е нараснал с 59.1%, а спомагателната площ и площта на кухните е намаляла съответно с 21.4 и 4.7%.

Основни данни за културата в област Кюстендил през 2017 година

PDF файл

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

1. Музеи

Към 31.12.2017 г. в област Кюстендил функционират 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
Движимите културни ценности, включени в експозициите на музеите в област Кюстендил са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 150 хил. фондови единици. В сравнение с 2016 г. техният брой се увеличава с 0.3%. От тях цифровизирани са 3 036 фондови единици, което е с 48.3% повече в сравнение с предходната година. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област Кюстендил е 7 291 квадратни метра.
Посещенията в музеите през 2017 г. са 129 хил. и в сравнение с 2016 г. се увеличават с 16.0%. В дните със свободен вход са осъществени 8.2% от посещенията в музеите. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите с 40.8% в сравнение с предходната година.
Общият персонал на музеите в област Кюстендил през 2017 г. е 85 души и се увеличава с 1.2% в сравнение с 2016 година.
През 2017 г. са организирани различни прояви в музеите на областта като:
• 2 082 изнесени беседи, от които 21.2% на чужди езици;
• 67 временни изложби, в т.ч. собствени – 25;
• 18 концерти;
• 13 обсъждания на книги;
• 7 204 видео прожекции;
• 3 конкурси.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в област Шумен са приключили делата за 1 026 извършени престъпления. Делата за 376 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 404 престъпления – с условно осъждане, за 18 престъпления – с оправдаване, за 5 – с прекратяване, а за 223 – с освобождаване от наказание. В сравнение с 2016 г. броят на делата за извършени престъпления се увеличава с 11.4%.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 780 извършени престъпления, което е с 0.8% по-малко спрямо 2016 г.

Детски ясли в област София (столица) през 2017 година

PDF файл

 
Към 31.12.2017 г. в област София (столица) функционират 189 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 8 601места в тях (табл. 1). Продължава очерталата се в последните години тенденция на увеличение, както на броя заведения, така и на местата в тях, като в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли област София (столица) нараства с 686, или с 8.7%.

В градовете детските ясли са 184 с 8 464места, а в селата – 5 със 137 места.

През 2017 г. на територията на област София (столица) в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 8 146 деца, или с 537 деца повече в сравнение с предходната година. В края на годината за отглеждане и възпитание в детските ясли остават 9 449 деца (фиг. 1), от които момчетата са 4 871, а момичета – 4 578. В сравнение с 2016 г. броят на децата в детските ясли се увеличава с 3.8%.
Разпределението на децата, отглеждани в детските ясли, по възраст през 2017 г. се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 71.7%, следван от децата на 1 година – 28.1%, а най-малък е броят на децата на възраст до 1 година – 4 деца.

Издателска дейност в Софийска област през 2017 година

PDF файл

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури
През 2017 г. в Софийска област са издадени 32 книги с тираж 18 хил. бр. и 3 брошури с тираж 3 хил. броя. В сравнение с предходната година тиражът на издадените книги е двойно по-голям при еднакъв брой издадени заглавия. За последните 5 години тиражът на издадените книги и брошури е най-голям през 2017 година.
Издавани продължаващи издания (вестници и периодика)
През 2017 г. в Софийска област са издавани 6 вестника с годишен тираж 157 хил. бр., като спрямо предходната година заглавията намаляват с 14.3%, а тиражът им – с 16.9%. Годишният тираж на издадените вестници през 2017 г. е най-малък за последните 5 години (фиг. 2).

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г.  в област Велико Търново са приключили делата за 1 093 извършени престъпления. Делата за 369 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 457 – с условно осъждане, за 26 – с оправдаване, за 6 – с прекратяване и за 235 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 826 извършени престъпления, което е с 0.4% по-малко в сравнение с 2016 година.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в Софийска област през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. населението на Софийска област е обслужвано от 14 заведения за болнична помощ с 1 717 легла, 50 заведенията за извънболнична помощ с 24 легла и 2 други лечебни и здравни заведения с 20 легла.
От тях на територията на гр. София се намират 6 лечебни и здравни заведения с общо 648 легла, които обслужват населението на Софийска област. Останалите са разпределени в 15 общини от Софийска област (табл. 1).
Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Към 31.12.2017 г. в Софийска област многопрофилните болници са 9 с 1 334 легла. В сравнение с предходната година броят на многопрофилните болници остава непроменен, но легловият им фонд нараства с 47 легла. Специализираните болници са 4 със 323 легла.
Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2017 г. за областта е 741.5 на 100 000 души от населението, при 748.1 общо за страната.
Лечебните заведения за извънболнична помощ включват диагностично-консултативни центрове, медицински центрове, дентални центрове, медико-дентални центрове, самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории. В Софийска област тези заведения са 50 с 24 легла.
Други лечебни и здравни заведения в Софийска област са 2. Това са регионална здравна инспекция и хоспис.
В края на 2017 г. в лечебните и здравните заведения, обслужващи населението на Софийска област, практикуват 920 лекари, 167 лекари по дентална медицина, а медицински специалисти по здравни грижи са 1 207.
Осигуреността с лекари в края на 2017 г. общо за областта е 39.7 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 7.2. За страната тези показатели са съответно 42.7 и 11.9 на 10 000 души от населението.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Ямбол през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. в област Ямбол са приключили делата за 807 извършени престъпления.
Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2017 г. е 667, като в сравнение с 2016 г. намалява с 1.3%.