Жилищен фонд в област Добрич към 31.12.2017 година

Пълен текст в PDF файл

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2017 г. жилищният фонд в област Добрич се състои от 60.4 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 23.1 хил. жилищни сгради, а в селата – 37.3 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 2.9% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради с гредоред – 34.0 хил. или 56.3% от всички жилищни сгради, следвани от тухлените сгради с бетонна плоча – 13.6 хил. или 22.5% и сградите с „Друга“ конструкция – 10.4 хил. или 17.2%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 2.9%, а панелните – 1.0%. В градовете 45.7% са тухлени с гредоред, а 37.0% от тухлените сгради са с бетонна плоча.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през май 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През май 2018 г. в област Търговище са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 332, а на леглата – 660.

Общият брой на нощувките, регистрирани през май 2018 г. е 4 149, или с 24.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи се увеличават с 44.0%, а от български граждани намаляват с 32.2%.

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през май 2018 година

PDF файл

През май 2018 г. в област Кюстендил са функционирали 78 места за настаняване с над 10 легла, от които 36 са хотели и 42 – други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е бил 1 218, а на леглата 2 874. В сравнение с май 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 25.8%, а на леглата в тях – с 11.3%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2018 г., е 11 563, или с 14.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Над 79% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през май 2018 г. в област Кюстендил се увеличават с 22.6% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 7 628. От всички пренощували лица над 80% са български граждани. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през май 2018 г., са реализирали средно по 1.5 нощувки, а пренощувалите чужденци – средно по 1.6 нощувки. През този месец от всички пренощували лица 75.7% са предпочели да отседнат в хотели в областта.
Най-много чужденци посетили област Кюстендил през май 2018 г. са граждани на бившата югославска република Македония – 18.1%, Китай – 9.9%, Нидерландия – 7.0%, Тайван – 6.7%, Германия – 6.5%, Италия – 5.9%, Гърция – 5.6%, и Испания – 4.5%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Сливен през 2017 година

PDF файл

През 2017 година по данни на НСИ в област Сливен са приключили делата за 1 269 извършени престъпления.
През 2017 г. броят на осъдените мъже е 909, или 92.8% от общия брой на осъдените лица, а осъдените жени са 70 (7.2%).

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Смолян през 2017 година

PDF_файл

През 2017 г. в област Смолян с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата на 318 извършени престъпления. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 306 (фиг. 1).

Обвиняемите лица в област Смолян през 2017 г. са 451. От тях с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 114 лица или 25.3% от общия брой на обвиняемите, на 192 лица – с условно осъждане (42.6%), 139 лица са освободени от наказание (30.8%), а 5 лица са оправдани (1.1%). Делото на едно лице е  прекратено.

Осъдените лица в съдилищата на територията на област Смолян през 2017 г. са 306. От тях 7 лица са непълнолетни.

 

През 2017 г. коефициентът на криминална активност за областта е 316 на 100 хил. души от средногодишното наказателноотговорно население в област Смолян и е по-малък от коефициента на криминална активност за страната (421) с 24.9%.

Детски градини в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През учебната 2017/2018 година броят на детските градини в област Шумен намалява спрямо предходната учебна година с 3.0% и е 98. Броят на децата, настанени в детските градини, е 5 147 (2 659 момчета и 2 488 момичета), което е със 176 деца (3.3%) по-малко в сравнение с предходната учебна година. Броят на местата в детските градини е 7 284, като на 100 деца се падат 142 места.

В градовете от областта броят на детските градини е 29, с 3 829 места, като в тях са настанени 3 501 деца, или на 100 деца се падат 109 места. В селата на областта броят на детските градини е 69, с 3 455 места, а настанените деца са 1 646, като на 100 деца се падат 210 места.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 1 731 извършени престъпления, което е с 27.3% по-малко в сравнение с 2016 г., когато те са били 2 382.
През 2017 г. най-големи са броят и делът на лицата, осъдени на „лишаване от свобода“ (1 512 или 87.4% от общия брой на осъдените лица).

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Ямбол през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Ямбол функционират 4 болници, с 435 легла. От тях многопрофилните болници са 3, с 397 легла, като в сравнение с 2016 г. легловият фонд на многопрофилните болници не се променя.
Осигуреността с лекари в края на 2017 г. е 29.8 на 10 000 души от населението, с лекари по дентална медицина – 9.3, а с медицински специалисти по здравни грижи – 55.4.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Варна през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в съдилищата на територията на област Варна са приключили делата за       1 475 извършени престъпления. С осъдителни присъди са делата за 1 122 извършени престъпления – от тях за 568 престъпления делата са завършили с ефективно осъждане, а за 554 – с условно осъждане. Делата за 35 престъпления са завършили с прекратяване, за 48 – с оправдаване, а за 270 – с освобождаване от наказание.

През 2017 г. в област Варна обвиняеми са били 1 426 лица, от които:

  • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 531 лица, или 37.2% от общия брой на обвиняемите;
  • условно осъдени са 543 (38.1%) лица;
  • освободени от наказателна отговорност са 271 (19.0%) лица;
  • оправдани са 45 обвиняеми лица (3.2%);
  • на 36 лица делата са прекратени (2.5%).

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ МАЙ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През май 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 49 места за настаняване с общ капацитет 2 001 легла, от които 20 хотели с 1 071 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през май 2018 г., е 16 449, като от тях 10 350 са от български граждани, а 6 099 – от чужденци. Спрямо май 2017 г. нощувките бележат увеличение с 31.2%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 82.0%, а при гостите от страната с 12.6%. През май 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 54.4% от всички нощувки на български граждани и 15.3% от тези на чужденци.