ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЮНИ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През юни 2016 г. в област Велико Търново са функционирали 112 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 415, а на леглата – 5 133 . В сравнение с юни 2015 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 3.4%, а на леглата в тях – с 1.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юни 2016 г. е 31 954, или с 6.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди – с 23. 4% и в тези с 1 и 2 звезди – с 8.7%, докато в тези с 4 и 5 звезди е регистрирано намаление на реализираните нощувки с 6.2%. Реализираните нощувки от български граждани спрямо юни 2015 г. нарастват с 3.7% и са 23 302, а тези реализирани от чужденци се увеличават с 12.8% и са 8 652.

Наети лица и средна работна заплата в Софийска област през второто тримесечие на 2016 година

PDF файл
 

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на юни 2016 г. са 58 978 или с 0.9% повече спрямо края на март 2016 г. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на юни 2016 г. обхваща 6.2% от наетите лица в него.
Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за април 2016 г. е 903 лв., за май – 920 лв. и за юни – 872 лв. За второто тримесечие на тази година тя е 898 лв. и е най-високата в Югозападен район след тази на област София (столица). В сравнение с останалите 27 области в страната Софийска област е на пето място по размер на средната брутна месечна работна заплата за това тримесечие, като преди нея са областите София (столица) (1 279 лв.), Стара Загора (938 лв.), Враца (907 лв.) и Варна (901 лв.). Въпреки това през второто тримесечие на 2016 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област е под размера на тази за страната (946 лв.).
През последните три години средната месечна работна заплата в Софийска област се е движила между 750 лв. за август 2013 г. и 924 лв. за декември 2015 г. В този период средната месечна работна заплата в областта най-съществено е надвишавала тази за страната през януари 2014 г. – с 7.3%, а най-голямо отклонение спрямо стойността за страната в отрицателна посока е през март 2016 г. – с 9.4%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Благоевград през 2015 година

PDF файл
 

През 2015 година в област Благоевград са приключили делата за 2 228 извършени престъпления. Делата за 1 065 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 832 – с условно осъждане, за 44 – с оправдаване, за 4 – с прекратяване, и за 283 – с с освобождаване от наказание.
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 897 извършени престъпления, което е повече с 14.6% в сравнение с 2014 година.
Броят на обвиняемите лица в областта през 2015 г. е 2 122, от които:
• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 974 лица (45.9% от общия брой на обвиняемите);
• условно осъдени са 802 лица, или 37.8 % от общия брой на обвиняемите;
• освободени от наказателна отговорност са 285 лица, или 13.4% от общия брой на обвиняемите;
• оправдателна присъда са получили 47 обвиняеми лица (2.2%);
• на 14 лица (0.7%) делата са прекратени.
През 2015 г. броят на осъдените лица с влезли в сила присъди в област Благоевград е 1 776. В сравнение с 2014 г. се наблюдава увеличение със 7.4%.
Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) съставляват 3.3% от всички осъдени лица и достигат 59.
През 2015 година коефициентът на криминална активност 1 за област Благоевград е 653 на 100 хил. души от средногодишното наказателноотговорно население.

Дейност на местата за настаняване в област Шумен през юни 2016 година

Пълен текст в PDF файл

През юни 2016 г. в област Шумен са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 756, а на леглата – 1 596. В сравнение с юни 2015 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 3.8%, а броят на леглата в тях – с 6.2%.

През юни 2016 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в седем от десетте общини в областта. Водеща е община Шумен с 27 или 50.0% от действащите места за настаняване в областта, в които са разкрити 1 066 легла и са реализирани 5 298 нощувки от 3 631 пренощували лица.

Дейност на местата за настаняване в Софийска област през юни 2016 година

PDF файл
 

През юни 2016 г. в Софийска област са функционирали 98 места за настаняване с общо 7 238 броя легла. В сравнение с юни 2015 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е нараснал с 28.9%, като най-много се е увеличил броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди (с 36.4%), следван от местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди (с 23.1%) и местата за настаняване от категория 3 звезди (с 15.8%).
Реализираните приходи от нощувки през юни 2016 г. са над 2 1 182.4 хил. лв., като 86.0% от тях са от приходи от нощувки на български граждани.
В сравнение с юни 2015 г. приходите от нощувки в Софийска област са нараснали с 16.0%, като приходите от нощувки на български граждани в тях са нараснали с 41.2%, а тези на чужденци са с 44.6% по-малко. За същия период Софийска област се нарежда на трето място в Югозападен район след областите София (столица) и Благоевград по брой реализирани нощувки (36 529 броя) и приходи от тях.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Хасково към 31.12.2015 година

PDF_файл

Към 31.12.2015 г. в област Хасково функционират 10 заведения за болнична помощ с 1 066 легла в тях (Таблица 1).

Заведенията за извънболнична помощ са 60 с 43 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 5 с 64 легла.

Заведенията за болнична помощ включват: болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2015 г. многопрофилните болници в областта са 5 с 781 легла. Те представляват 50.0% от болниците и в тях е съсредоточен 73.3% от легловия фонд в областта. В сравнение с 2014 г. легловият фонд на болниците се запазва същият.

В областта има 4 специализирани болница с 185 легла.

В края на 2015 г. броят на заведенията за извънболнична помощ са 60 с 43 легла за краткосрочно лечение. В сравнение с 2014 г. броят на тези заведенията намаля с едно, а броят на леглата в тях се увеличава с 8.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ловеч през второто тримесечие на 2016 година.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на юни 2016 г. намаляват с 29 спрямо края на март 2016 г.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобилии мотоциклети – съответно 41.5 и 13.3%

Наетите лица в обществения сектор са 26.3%.

В края на юни 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч са с 1365 или с 4% по-малко в сравнение с края на юни 2015 година

През второто тримесечие на 2016 г. средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо първото тримесечие на 2016 г. с 2.8%  като достига 736 лева

В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. средната брутна месечна работна заплата за Ловешка област нараства с 11.7%

В област Ловеч средната брутна месечна работна заплата за април 2016 г. е 731 лв., за май – 736 лв., а за юни – 741 лева

Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през второто тримесечие на 2016 година

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на юни 2016 г. се увеличават с 21.6 хил., или с 14.3% спрямо края на март 2016 г., като достигат 172.3 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2016 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – със 126.9%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 37.0% и „Култура, спорт и развлечения” – с 26.3%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 5.2% е регистрирано в дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област София (столица) през 2015 година

PDF файл

През 2015 г. в област София (столица) са приключили делата за 1 064 извършени престъпления. Делата за 453 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 397 – с условно осъждане, за 125 – с оправдаване, за 6 – с прекратяване, и за 83 – с освобождаване от наказание.
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 850 извършени престъпления, което е с 20.7% по-малко в сравнение с 2014 година.
През 2015 г. обвиняеми са били 1 023 лица, от които:
• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 432 лица, или 42.2% от общия брой на обвиняемите;
• условно осъдени са 376 (36.8%) лица;
• освободени от наказателна отговорност са 85 (8.3%) лица;
• оправдани са 124 обвиняеми лица (12.1%);
• на 6 лица делата са прекратени (0.6%).

Детски ясли в област Добрич през 2015 година

Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2015 г. в област Добрич функционират 12 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединените детски заведения (ОДЗ) с общо 630 места в тях. В страната има 812 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединените детски заведения (ОДЗ) с общо 32 040 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта се намаляват с 6, или с 0.9%.