Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 74.8 хил., от които 42.0 хил. са мъже, а 32.8 хил. са жени.
В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на възраст 15-64 навършени години в областта се увеличава с 3.1%, а спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. броят на заетите лица в тази възрастова група нараства с 2.8%.

Статистика на околната среда в област София (столица) – годишни данни за 2016 година

PDF файл
 
1.Води

През 2016 г. в област София (столица) потреблението на вода в домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване остава относително устойчиво. Използваната питейна вода средно на човек от населението e 127 л/ден/човек през 2016 г. и 2015 година (фиг.1). Домакинствата в област София (столица) са с най-голямо потребление, следвани от домакинствата в област Бургас (112 л/ден/човек). Най-ниска е консумацията на вода в област Търговище (69 л/ден/човек).
През 2016 г. в област София (столица), на режим на водоподаване е 0.0% от населението (0.0% през 2015г.), при 2.1% за страната. В 14 области водоснабдяването не е ограничавано. Най-засегнати от режим на водоподаване са областите Габрово (28.5%), Ловеч (28.3%) и Търговище (12.0%).
В областта 96.1% от населението е свързано с обществена канализация. С обществена канализационна мрежа, но без наличие на пречистване е свързано 0.2% от населението (12.6% за страната).

2. Разходи за опазване на околната среда и дълготрайни материални активи за околната среда

Опазването на околната среда включва всички дейности, които са пряко ориентирани към предотвратяване, намаляване и премахване на замърсяването, което е резултат от производствени или други процеси.
Отстраняването на уврежданията на околната среда изисква допълнителни средства. Размерът на средствата е основен показател за мерките, които обществото и държавата предприемат, за да се намали отрицателното въздействие на социално-икономическите процеси в околната среда.
Разходите за околната среда включват два компонента: разходи за поддържане и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи. В края на 2016 г. наличността на дълготрайните материални активи с екологично предназначение в област София (столица) е 808.1 млн. лв. (809.8 млн. лв. през 2015 година).

Дейност на местата за настаняване в област Смолян през декември 2017 година

PDF_файл

През декември 2017 г. в област Смолян са функционирали 273 места за настаняване с над 10 легла, от които 138 са хотели и 135 – други места за краткосрочно настаняване (хижи, квартири, почивни станции, бунгала и ваканционни селища). Броят на стаите в тях е 5 455, а на леглата – 11 276. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 40.7%, а леглата в тях – с 48.7%. Спрямо декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличават със 7.5%, а леглата в тях – с 5.6%.

Реализираните нощувки в област Смолян са 78 313, като 68 199 (87.1%) от тях са от български граждани, а 10 114 (12.9%) – от чужденци. Спрямо ноември 2017 г. нощувките се увеличават със 178.2%. В сравнение със същия месец на предходната година, през декември 2017 г. реализираните нощувки се увеличават с 21.2%, като нощувките в местата за настаняване с 3 звезди се увеличават с 34.0%, в категориите с 4 и 5 звезди – с 24.3%, а в местата с 1 и 2 звезди – с 1.0%.

През декември 2017 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 52.6% от нощувките на чужденци и  34.5% – на български граждани. В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са осъществени 41.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 40.3% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.2 и 25.2%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на декември 2017 г. намаляват с 0.5% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 104.3 хиляди.
През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 10.0% спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 37.4%, „Образование“ – с 26.9%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 20.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през декември 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През декември 2017 г. в област Добрич са функционирали 42 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.0 хил., а на леглата – 4.1 хиляди. В сравнение с декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 2.4%, а броят на леглата в тях с 28.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2017 г., е 11.0 хил., или с 26.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област София (столица) през 2016 година

PDF файл
 

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2016 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област София (столица) сочат, че средногодишният брой наетите лица по трудово служебно правоотношение е 723 290, което представлява 31.8% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2015 г. броят на наетите се увеличава с 15 991 души или с 2.3%. Увеличение се наблюдава в петнадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Добивна промишленост“ (49.0%), „Селско, горско и рибно стопанство“ (8.1%), „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (7.9%). Намаление на наетите лица е регистрирано в четири икономически дейности, като най-значимо е в „Строителство“ (3.1%).
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – съответно 20.2 и 9.7 процентни пункта.
По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение (723.3 хил.) област София (столица) заема първо място сред 28-те области в страната.
В област София (столица) средната брутна годишна работна заплата за 2016г. е 15 658 (фиг.1), при 11 379 лв. средно за страната.

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през декември 2017 година

PDF файл
 

През декември 2017 г. в област Кюстендил са функционирали 68 места за настаняване с над 10 легла, от които 35 са хотели и 33 – други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е бил 1 179, а на леглата 2 786. В сравнение с декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се запазва, а леглата в тях намаляват с 1.0%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2017 г., е 13 380, или с 10.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Над 92% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани.
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2017 г. в област Кюстендил се увеличава с 12.8% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 8 186. От всички пренощували лица над 92% са български граждани и са реализирали средно по 1.6 нощувки. Чуждите граждани имат средно по 1.8 реализирани нощувки. Както българските, така и пренощувалите чужденци са предпочели да отседнат в хотели в областта, където през декември са пренощували 71.4% от всички лица.
Най-много чужденци посетили област Кюстендил през декември 2017 г. са граждани на бившата югославска република Македония – 40.6%, Гърция – 9.9%, Италия – 9.5%, Сърбия – 6.2%, Руска федерация – 5.5% и Германия – 5.2%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Кюстендил през декември 2017 г. е 15.5%, като спрямо декември 2016 г. се увеличава с 1.6 процентни пункта. В хотелите общата заетост на леглата е 16.7%, а в другите места за краткосрочно настаняване – 13.5%.

Места за настаняване в Софийска област през декември 2017 година

PDF файл
 

През декември 2017 г. в Софийска област са функционирали 103 места за настаняване с общо 8 033 броя легла. В сравнение с декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) се е увеличил с 2.0%, като броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди се е увеличил със 7.3%, а са намалели броят на местата за настаняване от категория 3 звезди (с 3.6%) и този на местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди (с 5.6%).
Реализираните приходи от нощувки през декември 2017 г. са над 3 961 хил. лв., като 67.4% от тях са от приходи от нощувки на български граждани.
В сравнение с декември 2016 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 11.9%, като приходите от нощувки на български граждани са с 6.8% повече, а тези на чужденци – с 24.4%.
През декември 2017 г. в сравнение със същия месец от предходната година в курортен комплекс Боровец пренощувалите български граждани в местата за настаняване в него са със 17.6 % по-малко, реализираните от тях нощувки са намалели с 30.0 % и съответно и приходите от нощувки на български граждани в курортния комплекс са по-малко с 3.7%. В сравнение със същия месец на 2016 г. чуждите граждани, пренощували в местата за настаняване в курортен комплекс Боровец са с 2.7% повече, реализирали са с 1.2% по-малко нощувки, а приходите от тях са се увеличили с 24.7 %.

Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2017 година (област Благоевград)

PDF файл
 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на декември 2017 г. намаляват с 0.1% спрямо края на септември 2017 г., като достигат до 88.6 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. наетите лица в частния сектор се увеличават с 0.3% (до 69.0 хиляди), докато в обществения сектор са по-малко с 1.6% до – 19.5 хиляди.
В края на декември 2017 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 1.1%. По сектори в сравнение с края на декември 2016 г. наетите в частния сектор се увеличават с 0.7% (или с 0.5 хил.) и в обществения сектор с – 2.5% (или с 0.5 хил.).
През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна заплата за областта нараства спрямо третото тримесечие на 2017 г.с 3.5% до – 733 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 981 лв., а за частния – 658 лева.
През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 4.9% в сравнение със съответния период на предходната година.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на декември 2017 г. се увеличават с 1.0% спрямо края на септември 2017 г., като достигат до 31.9 хил. души.
През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за областта нараства спрямо третото тримесечие на 2017 г. с 6.4% (до 837 лева).