Дейност на местата за настаняване в област Търговище през декември 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През декември 2017 г. в област Търговище са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 318, а на леглата – 612.

Общият брой на нощувките, регистрирани през декември 2017 г. е 3 369, или с 10.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с  13.9%, а от български граждани с 9.9%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за настаняване в областта е Турция – с 54.4%, следват Германия – с 9.8% и Румъния – с 8.3%.

Дейност на нефинансовите предприятия в Софийска област през 2016 година

PDF файл
 

По данни на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили общо 9 722 нефинансови предприятия от Софийска област, в които е произведена продукция за 8 122 млн. лв., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 1 923 млн. лв. и са заети 57 093 лица.
Предприятията от преработващата промишленост формират най-голям дял от реализираните приходи от дейността – 62.2%, като заетите в тях са 38.1% от заетите в областта.
В Софийска област микропредприятията (до 9 заети) са 92.3%, малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.3%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 1.2% и големите предприятия ( с 250 и повече заети) са 0.2%. Въпреки, че са с най-малък относителен дял, големите предприятия реализират 66.8% от приходите от дейността и в тях работят 29.0% от заетите лица в областта.
С най-много предприятия в областта е община Самоков 1 932, а с най-малко – общините Чавдар и Челопеч – по 30.
През 2016 г. в Софийска област 66.0% от предприятията са приключили годината с печалба, 19.6% със загуба и 14.4% с нулев резултат. Общината с най-голям дял на предприятията с положителен финансов резултат е Челопеч – 73.4%, а с най-голям дял на предприятията на загуба е община Антон – 35.9%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през четвъртото тримесечие на 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 203.9 хил., от които 110.3 хил. са мъже, а 93.6 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 1.1%.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 50.9% (при 52.3% за страната), съответно 57.1% за мъжете и 45.2% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. този коефициент е по-висок с 0.6 процентни пункта, като увеличението при жените е с 1.3 процентни пункта, а при мъжете е без промяна.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Кюстендил през 2016 година

PDF файл
 

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2016 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Кюстендил сочат, че средногодишният брой наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 30 241, което представлява 1.3% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2015 г. броят на наетите намаляват с 659 души или с 2.1%. Намаление на наетите лица е регистрирано в четиринадесет икономически дейности – най-значимо в „Административни и спомагателни дейности” (8.2%) и „Добивна промишленост” (7.3%). Увеличение се наблюдава в пет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (10.9%), „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (10.4%) и „Транспорт, складиране и пощи” (9.8%).
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 32.5 и 11.6%.
По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2016 г. областта заема 22 място сред 28-те области в страната. Най-голям е средногодишният брой на наетите в областите София (столица) – 723.3 хил., Пловдив – 214.9 хил., Варна – 150.7 хил., Бургас – 123.3 хил. и Стара Загора – 104.4 хил., а най-малък в област Видин – 16.5 хиляди.
В област Кюстендил средната брутна годишна работна заплата за 2016 г. е 7 942 лв. (фиг. 1), при 11 379 лв. средно за страната.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 146.9 хил., от които 82.2 хил. са мъже и 64.8 хил. са жени.
През четвъртото тримесечие на 2017 г. във възрастовата група 15 – 64 навършени години заетите лица са 144.2 хиляди.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на септември 2017 намалява с 1.7% и към края на декември 2017 г. техният брой е 36.5 хиляди.
В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2017 г. област Сливен е на 20-то място по показателя „средна работна заплата”.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Добрич през четвърто тримесечие на 2017 година

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на декември  2017г. намаляват с 9.2% спрямо края на септември 2017 г., като достигат до 37.1 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. броят на наетите лица намалява съответно в обществения сектор с 2.1% (до 10.1 хил.), а в частния сектор с 11.6% (до 27.0 хиляди).

В края на декември 2017 г. общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич намаляват с 1.2% в сравнение със същия период на предходната година. В частния сектор броя на наетите по трудово и служебно правоотношение бележи спад от 1.5%., а в обществения сектор намалението е с 0.3%.

Наети лица и средна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2017 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на декември 2017 г. намаляват с 1 249, или с 2.9% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 41 867. Намаление на наетите лица е регистрирано в шестнадесет икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 23.3%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 11.9%, „Добивна промишленост“ – с 9.1% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 8.5%. Увеличение се наблюдава в три от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 2.0%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

През декември 2017 г. в област Велико Търново са функционирали 104 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 234, а на леглата – 4 598 . В сравнение с декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода намалява с 2.8%, а на леглата в тях – с 4.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през декември 2017 г. е 24 180, или с 2.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Това намаление се дължи на по-малкото нощувки (с 10.6%) в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. Реализираните нощувки от български граждани спрямо декември 2016 г. намаляват с 5.1% и са 20 609, а тези, реализирани от чужденци нарастват – със 17.0% и са 3 571.

Пълен текст в PDF файл

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

 

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на декември 2017 г. намаляват с 13.3% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 20.1 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. в обществения сектор има намаление на наетите лица с 0.7%, а в частния сектор има намаление с 18.7%.

В края на декември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 3.0%, или с 0.6 хил. по-малко в сравнение с края на декември 2016 г., като в обществения сектор има намаление с 3.9%, а в частния има намаление с 2.5%.

(още…)