Село Хитрино

пълен текст в PDF файл

Село Хитрино е център на едноименната община в състава на област Шумен. Към 31 декември 2015 г. населението на с. Хитрино е 738 души, или 11.3% от населението на общината и 0.4% от населението на областта. В област Шумен има 143 села, като по брой на населението село Хитрино заема 25-то място. За периода 2012 – 2015 г. населението на селото се увеличава с 2.1%.

Към 31.12.2015 г. в с. Хитрино мъжете са 372, а жените – 366.

Децата до 15 навършени години са 105, или 14.2% от общия брой на населението (15.3% за област Шумен). За периода 2012 – 2015 г. техният относителен дял от общото население нараства с 0.4 процентни пункта. Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2015 г. е 410, или 55.6% (61.0% за областта), а в над трудоспособна възраст – 223, или 30.2% (23.8% за областта).

Дейност на нефинансовите предприятия в област Плевен през 2015 година

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЗА 2015 ГОДИНА

 

Пълен текст в PDF файл

  1. Брой предприятия

 

По окончателни данни за 2015 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Плевен са 9 674. Броят им нараства с 1.4% в сравнение с 2014 г., като най-голямо е увеличението в сектор „Транспорт, складиране и пощи” – 14.5%, сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 10.1%,  и сектор „Строителство” – 8.8%.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2015 г. в област Плевен е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети – 40.1% от общия брой на отчетените предприятия. Следва сектор „Селско, горско и рибно стопанство – 9.4%, „Преработваща промишленост”- 8.7%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – 6.8%, и „Професионални дейности и научни изследвания” – 5.7%.

Статистика на околната среда в област Шумен – годишни данни за 2015 година

Пълен текст в PDF файл

  1. Води

През 2015 г. в област Шумен потреблението на вода в домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване остава относително устойчиво. Използваната питейна вода средно на човек от населението се увеличава от 79 л/ден през 2014 г. на 81 л/ден през 2015 година (фиг.1).

Средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 99 литра. И през 2015 г. с най-голямо потребление са областите София – столица (127 л/ден/чов.) и Бургас (111 л/ден/чов.), а с най-ниско – област Търговище (67 л/ден/човек).

 

Използване на информационни-комуникационни технологии от домакинствата и лицата в област Ловеч през 2016 година

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА И ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ  ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Резултатите от проведеното през 2016 г. изследване за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата показват, че 51.0% от домакинствата в област Ловеч имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано увеличение от 0.2 процентни пункта спрямо предходната година.

Средната стойност за страната по този показател е 63.5%. С най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е област Варна  – 73.8%.

През текущата година в област Ловеч 48.9% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст от 7.2 процентни пункта.

 

Основни резултати от изследването за използване на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата в област Плевен през 2016 година

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА И ЛИЦАТА В  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

 

Резултатите от проведеното през 2016 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 63.5% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 4.4 процентни пункта спрямо предходната година. 62.8% от домакинствата са с осигурена бърза и надеждна широколентова връзка, която освен фиксирана кабелна връзка включва и интернет връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори.

 

Дейност на местата за настаняване в област Плевен през октомври 2016 година

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

През октомври 2016 г. на територията на област Плевен са функционирали 24 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, от които 15 с една и две звезди, 7 броя с три звезди и 2 броя с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 666, а на леглата – 1.2 хиляди. В сравнение с октомври 2015 г. общия брой на местата за настаняване (функционирали през периода) и броя на леглата в тях намаляват съответно със 7.7% и 3.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2016 г., е 7.3 хил., или с 12.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Плевен през октомври 2016 г. са 4.4 хиляди, като относителният дял на българите е 88.6% от всички пренощували лица.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2016 г. е 20.8%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 0.4 процентни пункта (Фиг.1).

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА И ЛИЦАТА ПРЕЗ 2016 Г. В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ от домакинствата и лицата през 2016 г. в област Габрово показват, че 54.3% от домакинствата в областта имат достъп до интернет в домовете си, при средно 63.5% за страната. За областта е отбелязан растеж от 4.9 процентни пункта спрямо предходната година, който е малко по-висок от регистрирания за страната – 4.4 пункта. С по-нисък относителен дял на домакинствата с достъп до интернет сред областите в страната са само Плевен, Ловеч, Сливен и София. По този показател

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА И ЛИЦАТА ПРЕЗ 2016 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

Пълен текст в PDF файл

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ от домакинствата и лицата за 2016 г. в област Русе показват, че 72.5% от домакинствата в областта имат достъп до интернет в домовете си при средно 63.5% за страната. За областта е отбелязан растеж от 11.6 процентни пункта спрямо предходната година, който е значително по-висок от регистрирания за страната – 4.4 пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет областта се нарежда на второ място в страната след област Варна. Област Русе запазва първата си позиция в рамките на Северен централен район.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През октомври 2016 г. на територията на област Русе са функционирали 42 места за настаняване с общ капацитет 1 730 легла, от които 15 хотели с 879 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2016 г., е 12 655, като от тях 8 885 са от български граждани, а 3 770 – от чужденци. В сравнение с деветия месец на т. г. се наблюдава ръст на реализираните нощувки с 4.4%, като тези от български граждани нарастват с 12.2%, а от чужденци намаляват с 10.2%. Спрямо октомври на предходната година нощувките бележат спад със 17.8%, като при гостите от страната намалението е с 19.7%, а при чуждестранните туристи – с 12.8%. През октомври т. г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 52.6% от всички нощувки на български граждани и 15.4% от тези на чужденци.

Дейност на нефинансовите предприятия в област София (столица) за 2015 година-окончателни данни

PDF файл
 

За област София (столица) в Националния статистически институт годишен отчет за дейността през 2015 г. са представили общо 112 335 нефинансови предприятия, в които са заети 675 652 лица, или с 1.7% повече от 2014 година. Нетните приходи от продажби са 111 421 млн. лв., или с 9.1% повече от предходната година. Произведената продукция е в размер на 57 014 млн. лв., или с 13.6% повече от 2014 година.
В област София (столица) преобладават микро предприятията (до 9 заети) – 92.4% от общия брой, в които е произведена продукция за 14 032 млн. лв. по текущи цени или 24.6% от общата. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.2% и произведената в тях продукция е в размер на 12 118 млн. лева. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 1.2%, с произведена продукция в размер на 13 034 млн. лева. Големите предприятия (над 250 заети) формират само – 0.2% от броя на предприятията, но произвеждат 31.1% от продукцията за областта.
Нефинансовите предприятия в област София (столица) приключват 2015 г. с краен финансов резултат печалба от 3 815 млн. лева. Предприятията с печалба са 66 758, или 59.5% от общия брой. Тези със загуба са 30 485, или 27.1%, а предприятията с нулев финансов резултат са 15 092, или 13.4% от общия брой. Най-голяма е загубата в микро предприятията – 61.0% от общия размер.