Науката и образованието във фокуса на статистиката

Пълен текст в PDF файл

По повод празника на академичната общност – 8 декември, Факултетът по математика и информатика на Шуменския  университет беше домакин на II Регионален конкурс по статистика – Шумен, 2016, на тема „Науката и образованието във фокуса на статистиката“. Конкурсът, чиято цел е популяризиране на статистиката, като наука и практика, е поредна съвместна инициатива на Шуменския университет и отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Перник към 31.12.2015 година

PDF файл
 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Перник към 31.12.2015 г. възлизат на 178.9 млн. евро, което е с 18.3% по-малко в сравнение с 2014 година (Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.8% и съответно 1.3% от ПЧИ в рамките на Югозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Перник заема четиринадесето място в страната.
Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността – 112.3 млн. евро, с 22.6% по-малко в сравнение с 2014 година. В предприятията от сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани – 62.2 млн. евро или с 4.5% повече от 2014 година. През 2015 г. тези две дейности заедно формират 97.5% от общия обем на ПЧИ, а общият им относителен дял намалява спрямо 2014 година с 4.1 процентни пункта.
И през 2015 г. най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в нефинансовите предприятия на територията на община Перник, като в сравнение с предходната година те са с 22.8% по-малко. Относителният дял на инвестициите в община Перник спрямо общия размер за областта намалява с 4.7 процентни пункта спрямо 2014 година.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Перник през 2015 година

PDF файл
 

През 2015 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Перник са 166.1 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 31.0%.
Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 55.3 млн. лв., или с 6.2% по-малко от 2014 година. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) разходите за придобиване на ДМА са 30.4 млн. лв., или със 17.7% повече в сравнение с предходната година. През 2015 г. тези сектори заедно формират 51.6% от общия размер разходи за ДМА в област Перник, а общият им относителен дял намалява спрямо 2014 г. с 15.3 процентни пнкта. В сектора държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална дейност инвестициите в ДМА са 29.7 млн. лева, или с над три пъти повече в сравнение с 2014 година.
През 2015 г. е регистрирана промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в областта по видове (фиг.2). Относителният дял на направените други разходи нараства с 8.3 пункта в сравнение с предходната година и достига 14.5%, а делът на разходите за сгради, строителни съоръжения и конструкции – с 1.2 пункта, и е 24.5%. Същевременно намаляват вложените средства за придобиване на машини, производствено оборудване и апаратура с 5.2 пункта и за закупуване на земя – с 3.9 пункта, които формират съответно 39.4 и 11.2% от общия обем инвестиции в ДМА.

Дейност на местата за настаняване в област Ловеч през октомври 2016 година

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА

 

 Пълен текст в PDF файл. 

 

           През м. октомври 2016 година в област Ловеч са функционирали 78 места за настаняване с над 10 легла, от които 49 с една и две звезди, 25 броя с три звезди и 4 броя с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 1 886, а на леглата 4 102. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали пред периода) намаляват с 2.5%, а на леглата в тях – с 2.9%. Спрямо октомври 2015 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 9.9%, а на леглата в тях – с 2.8%.

            Реализираните нощувки в област Ловеч са 22 407 като 21 357 (95.3%) от тях са от български граждани, а 1 050 (4.7%) – от чужденци. Спрямо септември 2016 г. нощувките намаляват с 8.3%. В сравнение със същия период на предходната година през октомври 2016 г. реализираните нощувки се увеличават с 39.9%.

Заетостта на леглата в местата за настаняване през октомври 2016 г. е 18.3% и намалява в сравнение с предходния месец с 1.6 процентни пункта.

Пренощувалите българи са реализирали средно по 1.7 нощувки, а чужденците са реализира средно по 2 нощувки.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Ловеч през 2015 година

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

  1. Брой предприятия

 

По окончателни данни за 2015 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Ловеч, са 5 460. Броят им намалява с 0.2% в сравнение с 2014 година.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2015 г. в област Ловеч е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 38.7% от общия брой. Следва сектор „Преработваща промишленост” – 13.1%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – 10.1%,   „Селско, горско и рибно стопанство” – 8.4%.

През 2015 г. броят на нефинансовите предприятия, реализирали печалба, е 3 882 или 71.1%, със загуба приключват 841, или 15.4% и с нулев резултат 737, или 13.5% от всички предприятия в областта.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА И ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Резултатите от проведеното през 2016 г.  изследване за използване на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата показват, че 56.9%  от домакинства в област Велико Търново притежават достъп до интернет в домовете си, което е с 3.8 процентни пункта по-малко спрямо предходната година. Това намаление нарежда област Велико Търново едва на 21-во място сред 28-те области в страната по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, докато през 2015 г. областта е била на 8-мо място. Въпреки динамичното развитие на информационните технологии в България.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА И ЛИЦАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Резултатите от проведеното през 2016 г. изследване за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата показват, че 55.1% от домакинствата в област Силистра имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан спад от 1.3 процентни пункта спрямо предходната година.

С най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е област Варна – 73.8%.

Основни резултати от изследването за използване на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата в област Смолян през 2016 година

PDF_файл

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационни технологии от домакинства и лица в област Смолян показват, че през 2016 г. 59.9% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан растеж от 7.6 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 63.5%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 14-то място в страната.

През 2016 г. 50.8% от населението в област Смолян на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран ръст от 5.6 проценти пункта, а в сравнение с 2012 г. – ръст от 7.0 проценти пункта.

Използване на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата в област Бургас през 2016 година

PDF файл

Данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата в област Бургас за 2016 г. показват, че 60.3% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан спад от 2.9 процентни пункта спрямо предходната година, при ръст от 4.4 процентни пункта за страната.
През 2016 г. 88.8% от лицата в областта с висше образование използват редовно глобалната мрежа, докато едва 14.6% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от интернет.

Дейност на местата за настаняване в област София(столица) през октомври 2016 година

PDF файл
 

През октомври 2016 г. в област София (столица) са функционирали 124 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 7 127, а на леглата – 11 763. В сравнение с октомври 2015 г. общият брой на функциониралите през периода места за настаняване намалява с 1.6%, а на леглата в тях нараства с 3.5%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2016 г. е 192.8 хил., или с 21.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 26.1%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.
През октомври 2016 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 76.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 39.4% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18.2% от нощувките на чужди граждани и 33.0% – на българи, докато в останалите места за настаняване (1 и 2 звезди) те са съответно 5.3 и 27.6%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през октомври 2016 г. се увеличават с 24.7% в сравнение на същия месец на 2015 г. и достигат 109.2 хиляди. От всички пренощували лица 35.4% са българи, като по-голямата част от тях (40.2%) са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Пренощувалите чужденци са 70 508, като 77.6.% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.8 нощувки.