Преки чуждестранни инвестиции в област Кюстендил през 2015 година

PDF файл
 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Кюстендил към 31.12.2015 г. възлизат на 42.0 млн. евро, което е с 3.4% по-малко в сравнение с 2014 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.2% и съответно 0.3% от ПЧИ в рамките на Югозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Кюстендил заема двадесет и шесто място в страната, следвана от областите Силистра и Монтана.
Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлените предприятия в областта – 23.9 млн. евро или с 5.2% повече от 2014 година, като 52.6% от тях са в раздел „Производство на текстил и облекло; обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“. В сектор „Операции с недвижими имоти“ са инвестирани 11.8 млн. евро или с 39.2% над нивото на предходната година. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 5.0 млн. евро или с 11.1% по-малко спрямо предходната година. През 2015 г. тези дейности заедно формират 96.7% от общия обем на ПЧИ в област Кюстендил, а общият им размер нараства с 12.2% спрямо 2014 година.
И през 2015 г. най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в предприятията на територията на община Кюстендил, като в сравнение с предходната година се увеличават с 9.0%. Спрямо 2014 г., относителният им дял в общия размер на ПЧИ за областта нараства със 7.6 процентни пункта. През 2015 г. се регистрира намаление с 46.2% на направените чуждестранни инвестиции в община Сапарева баня спрямо предходната година, докато в община Дупница се наблюдава увеличение на ПЧИ с 13.4%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Враца през 2015 година

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В ОБЛАСТ ВРАЦА ЗА 2015 ГОДИНА

 

Пълен текст в PDF файл

  1. Брой предприятия

 

По окончателни данни за 2015 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Враца са 5 845. Броят им нараства с 1.1% в сравнение с 2014 г., като най-голямо е увеличението в сектор „Добивна промишленост”- 16.7%, сектор „Транспорт, складиране и пощи” – 15.0%, и сектор „Други дейности” –  9.0%.

Най-голям спад спрямо 2014 г. е регистриран в броя на стопанските субекти, осъществявали дейност в област Враца през 2015 г. в сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване ”- 11.1%, сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 9.6% и сектор „Култура, спорт  иразвлечения”- 4.2%.

Използване на информационно-комуникационните технологии от домакинствата и лицата в област Враца през 2016 година

ИЗПОЛЗВАНЕ НА  ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  ОТ ДОМАКИНСТВАТА И ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ВРАЦА

ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

 

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата показват, че през 2016 г. 63.5% от домакинствата в България притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 4.4 процентни пункта спрямо предходната година.

За област Враца домакинствата с достъп до интернет са 70.8% или с 39.7 процентни пункта  повече в сравнение с 2015 година.

Използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Стара Загора през 2016 година

PDF файл

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2016 г. показват, че 66.7% от домакинствата в област Стара Загора, при 63.5% общо за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 5.3 процентни пункта спрямо предходната година.
Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Стара Загора през 2016 г. по образование. Докато 85.4% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 34.6% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. Редовно използващите интернет със средно образование са 65.3%.

Дейност на местата за настаняване през октомври 2016 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През октомври 2016 г. в област Шумен са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 730, а на леглата – 1 555. В сравнение с октомври 2015 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 4.2%, а броят на леглата в тях намалява с 0.5%.

Категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в осем от десетте общини в областта. Водеща е община Шумен с 26 или 52.0% от общо действащите места за настаняване, в които са разкрити 1 071 легла, реализирани са 6 027 нощувки от 3 966 пренощували лица.

Основни резултати от изследването за използването на информационно – комуникационни технологии от домакинствата и лицата в област Перник през 2016 година

PDF файл
 

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата през 2016 г. показват, че 57.2% от домакинствата в област Перник имат достъп до интернет в домовете си, при общо за страната 63.5%, като е отбелязан ръст от 4.2 процентни пункта спрямо предходната година.
За седемгодишен период използването на информационно-комуникационните технологии в област Перник става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил близо четири пъти.
По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2016 г. област Перник се нарежда на 18-то място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Варна – 73.8%, Русе – 72.5%, Враца – 70.8%, а най-малък в област София – 47.5%.
През текущата година 54.5% от населението в област Перник на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст от 0.5 процентни пункта

Дейност на местата за настаняване в Софийска област през октомври 2016 година

PDF файл
 

През октомври 2016 г. в Софийска област са функционирали 95 места за настаняване с общо 7 227 броя легла. В сравнение с октомври 2015 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е нараснал с 41.8%, като най-много се е увеличил броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди (с 60.0%), следван от местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди (с 23.1%) и местата за настаняване от категория 3 звезди (с 21.1%).
Реализираните приходи от нощувки през октомври 2016 г. са над 1 239 хил. лв., като 77.5% от тях са от приходи от нощувки на български граждани.
В сравнение с октомври 2015 г. приходите от нощувки в Софийска област са нараснали с 41.0%, като приходите от нощувки на български граждани в тях са нараснали с 33.2%, а тези на чужденци –със 76.1%.
През октомври 2016 г. в сравнение със същия месец от предходната година в курортен комплекс Боровец пренощувалите български граждани в местата за настаняване в него са със 79.9% повече и съответно реализираните от тях нощувки са се увеличили с 88.3%. Приходите от нощувки на български граждани в курортния комплекс също нарастват – в сравнение със същия период от миналата година те се със 75.9% повече. В сравнение със същия месец на 2015 година чуждите граждани, пренощували в местата за настаняване в курортен комплекс Боровец, са се увеличили с 115.0%, реализирали са с 145.5% повече нощувки и съответно приходите от тях са с 140.6% повече.

Използване на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата в област Кюстендил през 2016 година

PDF файл
 

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата показват, че през 2016 г. 55.4% от домакинствата в област Кюстендил имат достъп до интернет в домовете си, при средно 63.5% за страната. Спрямо предходната година в областта се регистрира ръст от 5.1 процентни пункта на домакинствата с достъп до интернет.
За периода 2006-2016 г. използването на информационно-комуникационни технологии става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил повече от девет пъти.
По относителен дял на тези домакинства областта се нарежда на двадесет и второ място в страната, като след нея остават областите Силистра, Габрово, Сливен, Ловеч, Плевен и София.
През текущата година в област Кюстендил 43.5% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата е отбелязан спад от 3.0 процентни пункта спрямо предходната година. Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 44.9 и 42.2%.
Значителни са различията при регулярно използващите интернет по образование, като 76.9% от лицата с висше образование и 42.6% от лицата със средно образование използват редовно глобалната мрежа, докато само 29.1% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата от област Ямбол през 2016 година

PDF

Данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Ямбол за 2016 г. показват, че 57.1% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, при средно 63.5% за страната.
Относителният дял на лицата, използващи услугите на електронното правителство през последните 12 месеца е 7.3% за областта, при 18.4% средно за страната.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през октомври 2016 година

PDF

През октомври 2016 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2016 г. е 21.8% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 0.4 процентни пункта.