Дейност на местата за настаняване в област Сливен през октомври 2016 година

PDF файл

През октомври 2016 г. на територията на област Сливен са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
През октомври 2016 г. общият брой на пренощувалите лица в област Сливен е 3 977 и е намалял с 21.4% спрямо октомври 2015 година.

Преки чуждестранни инвестиции в област Стара Загора през 2015 година

PDF файл

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2015 г. възлизат на 1 023.4 млн. евро, което е с 5.6% повече в сравнение с 2014 година.
През 2015 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 987.8 млн. евро. Тази дейност формира 96.5% от общия обем на ПЧИ в област Стара Загора, а относителният й дял нараства с 5.7% спрямо предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през октомври 2016 година

PDF

През октомври 2016 г. в област Стара Загора са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през октомври 2016 г. са 13 056, или с 14.9% повече в сравнение със същия месец на 2015 година.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през октомври 2016 година

PDF

През октомври 2016 г. в област Бургас са функционирали 134 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Пренощувалите лица в местата за настаняване през октомври 2016 г. се увеличават със 17.4% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 28.7 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Монтана през октомври 2016 година

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
През октомври 2016 година в област Монтана са функционирали 25 места за настаняване с
над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е
569, а на леглата – 1 151.
Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през
октомври 2016 г. е 5 341 или с 5.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година,
като нощувките от български граждани се увеличават с 5.8%, а от чуждестранни туристи – с 6.5%
(фиг. 1).
С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за
настаняване в област Монтана е Австрия – 13.0%, следват Гърция – с 12.1%, Германия – с 11.5%,
Италия – 9.7% и Румъния – със 7.6%.
Пренощувалите лица в местата за настаняване през октомври 2016 г. са 2 702 души и се
увеличават с 26.8% в сравнение със съответния месец на 2015 г. Те са реализирали средно по 2.0
нощувки. От всички пренощували лица 91.9% са българи, които са реализирали средно по 2.0
нощувки. Пренощувалите чужденци са 218 и са реализирали средно по 2.1 нощувки.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2016 г. е 15.0% и в
сравнение със същия месец на предходната година се увеличава с 1.5 процентни пункта

Дейност на местата за настаняване в област Видин през октомври 2016 година

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
В ОБЛАСТ ВИДИН ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
През октомври 2016 г. в област Видин са функционирали 26 места за настаняване с над 10
легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е
455, а на леглата – 816.
Общият брой на нощувките, регистрирани през октомври 2016 г., е 5 354, или с 25.5%
повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от български
граждани се увеличават с 20.5%, а от чуждестранни туристи – с 49.8% (фиг.1).
С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за
настаняване в областта е Румъния – с 40.3%, следват Сърбия – със 7.5%, Германия – със 7.0% и
Обединеното кралство – с 4.5%.
Пренощувалите лица през октомври 2016 г. се увеличават с 30.6% в сравнение със
съответния месец на 2015 г. и достигат 3 965. Те са реализирали средно по 1.4 нощувки. От всички
пренощували лица 85.2% са българи, които са реализирали средно по 1.3 нощувки.
Пренощувалите чужденци са 587 и са реализирали средно по 1.9 нощувки.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2016 г. е 24.8% и в
сравнение със същия месец на предходната година се увеличава с 8.2 процентни пункта.

Основни резултати от изследването за използването на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата в област Монтана през 2016 година

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА
И ЛИЦАТА В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст
Достъп до интернет на домакинствата
Резултатите от проведеното изследване за използването на ИКТ от домакинствата и
лицата показват, че през 2016 г. 58.7% от домакинствата в областта имат достъп до интернет в
домовете си, като е отбелязан ръст от 21.9 процентни пункта спрямо предходната година.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през 2015 година

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН  ПРЕЗ 2015  ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл.

 

В област Плевен през 2015 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 105.7 хил., или 67.5% от населението на същата възраст от областта. В сравнение с 2014 г. коефициентът на икономическа активност в област Плевен (15 – 64 навършени години) нараства с 3.8 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица през 2015 г. в област Плевен e 99.2 хил., или 45.2% от населението на 15 и повече навършени години.

Най-много са заетите лица със средно образование – 60.3 хил., следвани от заетите с  висше образование – 31.5 хил., и с основно и по-ниско образование – само 7.4 хиляди.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през 2015 г. в област Плевен са 95.8 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 61.2%, съответно 62.8% за мъжете и 59.6% за жените.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 25 – 34 навършени години през 2015 г. е 67.0% , или с 7.3 проценти пункта повече в сравнение с 2014 година.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години през 2015 г. достига 52.8%, или с 8.1 процентни пункта повече в сравнение с 2014 година.

Безработните лица в област Плевен през 2015 г. са 10.0 хил., като коефициентът за безработица за областта нараства с 0.2 процентни пункта спрямо 2014 г. и достига 9.2 %

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години през 2015 г. в област Плевен са 50.8 хил., от които 24.0 хил. са мъже и 26.8 хил. – жени.

 

Използване на информационно-комуникационните технологии от домакинствата и лицата в област Шумен през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

 Изследването за използването на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата се провежда във всички държави – членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява съпоставимост на резултатите. През 2016 г. в област Шумен са анкетирани 92 обикновени домакинства и 213 лица на възраст между 16 и 74 навършени години, от единадесет населени места – 4 града и 7 села.

Достъп на домакинствата до интернет

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата показват, че през 2016 г. 57.5% от домакинствата в област Шумен (63.5% за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2010-2016 г. достъпът до интернет на домакинствата от областта се увеличава с над 30.0 процентни пункта.

Бракове и бракоразводи в област Добрич през 2015 година

Пълен текст в PDF файл

Регистрираните юридически бракове в през 2015 г. в област Добрич са 923 и са със 138 повече от предходната година. В страната регистрираните юридически бракове са 27 720. От всички регистрирани бракове в областта 59.7% (551) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 372 брака. Коефициентът на брачност е 5.1‰, като за сравнение през 2010 г. той е бил 2.5‰, през 2013 г. – 3.2‰, а през 2014  г. – 4.3‰.