Дейност на местата за настаняване в област Варна през септември 2021 година

През септември 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 313 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 22.7 хил., а на леглата – 52.6 хиляди. В сравнение със септември 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 1.6%, а на леглата в тях – с 14.3%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през септември 2021 година

През септември 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Добрич са функционирали 122 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 8.1 хил., а на леглата – 20.7 хиляди

Наети лица и средна брутна заплата в област Благоевград през третото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на септември 2021 г. намаляват с 0.1% спрямо края на юни 2021 г., като достигат до 85.5 хиляди. Спрямо края на второто   тримесечие на 2021 г. наетите лица в обществения сектор нарастват  с 1.5% (до 21.1, хиляди), докато в частния сектор намаляват с 0.6% до – 64.4 хиляди.

В края на септември 2021 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение бележи увеличение с 5.3%. По сектори в сравнение с края на юни 2020 г. наетите в частния сектор нарастват с 6.6% (или с 4.0 хил.) и в  обществения сектор с – 1.6% (или с 0.3 хил.).

През третото тримесечие на 2021 г. средната месечна заплата за областта се запазва същата спрямо предходното тримесечие – 999 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 398 лв., а за частния – 863 лева.

Места за настаняване в Софийска област през септември 2021 година

През септември 2021 г. в Софийска област са функционирали 88 места за настаняване с общо 7 174 броя легла. В сравнение със септември 2020 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) се е увеличил с 6.0%. Броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди е намалял с 4.0%, но се е увеличил този от категория 3 звезди – с 25.0% и от категория 4 и 5 звезди – с 15.4%.

Реализираните приходи от нощувки през септември 2021 г. са 1665.5 хил. лв., като 91.6% от тях са от нощувки на български граждани.

В сравнение със септември 2020 г. приходите от нощувки в Софийска област са намалели с 0.9%, като приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 31.9%, докато тези от нощувки на български граждани се увеличават с 3.4%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през третото тримесечие на 2021 г. в област София (столица)

През третото тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 321 жилищни сгради с 4 274 жилища в тях и 485 705 кв. м разгъната застроена площ (РЗП)  и на 48 други сгради със 139 388 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 19.3%, но броят на жилищата в тях и общата им застроена площ намаляват съответно с – 20.4 и 15.0%. При издадените разрешителни за строеж на други видове сгради е регистрирано нарастване с 50.0%, a при общата им застроена площ  с повече от два пъти.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през третото тримесечие на 2021 година

През третото тримесечие на 2021 г. в Софийска област са издадени разрешителни за строеж на 191 жилищни сгради с 293 жилища в тях и 43 705 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 65 други сгради с 62 793 кв. м РЗП.

В сравнение с предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 6.4%, жилищата в тях – с 0.3%, но общата им застроена площ е с 12.1% по-голяма. Броят на други сгради, които са получили разрешителни за строеж, е с 12.2% по-малко, докато тяхната РЗП е по-голяма със 75.9%.

Спрямо същото тримесечие на предходната година издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 38.4%, броят на жилищата в тях – с 98.0%, както и общата им застроена площ – с 94.3%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава с 1.6%, а тяхната РЗП – със 199.4%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през третото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на септември 2021 г. нарастват с 0.7% спрямо края на юни 2021 г., като достигат 25.7 хиляди. Увеличение на наетите лица е регистрирано в седем икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Професионални дейности и научни изследвания” и „Операции с недвижими имоти”. Намаление се наблюдава в единадесет икономически дейности, като най-голямо е във „Финансови и застрахователни дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Варна през третото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през третото тримесечие на 2021 г. е 123, а новопостроените жилища в тях са 837. Спрямо третото тримесечие на 2020 г. сградите са с 3 повече, или с 2.5%, докато жилищата в тях намаляват със 155, или с 15.6%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през третото тримесечие на 2021 година

През третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 71.8 хил., от които 40.9 хил. са мъже, а 30.8 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2021 г. в област Шумен

По предварителни данни наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на септември 2021 г. нарастват с 457, или с 1.0% спрямо края на юни 2021 г., като достигат 44 030. Увеличение се наблюдава в единадесет от общо 19 икономически дейности, като то е най-голямо в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 31.2%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 11.8%, и „Финансови и застрахователни дейности“ – със 7.6%. Намаление на наетите лица е регистрирано в осем отрасъла, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Строителство“ – с 10.5%.