ИЗСЛЕДВАНЕ „НАБЛЮДЕНИЕ НА ДОМАКИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ“

ЗА ПЕРИОДА 2023-2024 г.

В ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА)

През периода април 2023 г. – март 2024 г. в 306 домакинства на територията на област София (столица) ще се проведе статистическо изследване „Наблюдение на домакинските бюджети”. Наблюдението на домакинските бюджети (НДБ) е най-старото извадково статистическо изследване в България. От началото му, поставено през 1925 г. досега, то е основен източник за получаване на достоверни и представителни данни за доходите, разходите, потреблението и други елементи на жизненото равнище на населението, както и за измененията в тях, които настъпват по години. Въз основа на информацията от изследването се разработват политики на държавата в области като пенсионното осигуряване и социалното подпомагане, както и мерки за подобряване на жизнения стандарт на населението.

Преди стартирането на изследването е необходимо да се направи предварителна актуализация на списъците, от които ще се излъчи извадката за София (столица). За целите на наблюдението е необходима актуална и точна информация към настоящия момент за адресите на жилищата и броят на лицата живеещи в тях.

Анкетьорът, който ще посети жилищата на гражданите, за да извърши актуализацията в периода 20.02.2023 г. – 20.05.2023 г., ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториално статистическо бюро – Югозапад към Националния статистически институт. Националният статистически институт и Териториалните статистически бюра осигуряват опазването на персоналните данни като предприемат необходимите организационни и технически мерки и допускат до работа с данните само лица, подписали клетвени декларации за опазване на тайната на получената информация.

Дaнните, които се събират при актуализцията, се използват само за статистически цели. Опазването на тайната на данните предоставени от Вас и използването им само за статистически цели е гарантирано съгласно чл. 25, 26 и 27 от Закона за статистиката.

            Вашето сътрудничество е изключително важно за постигане целта на актуализацията и провеждането на изследването.

Допълнителна информация можете да получите на телефон (02) 9857/694 Йонка Георгиева, главен експерт в сектор „Анкетни проучвания”, ТСБ – Югозапад, отдел „Статистически  изследвания – София”.

Предварително благодарим на домакинствата за тяхното съдействие и търпение!

Повече информация за методологията и инструментариума на Наблюдението на домакинските бюджети може да намерите на интернет страницата на НСИ в рубриката „Статистически данни“, подрубрика „Доходи, разходи и потребление на домакинствата“ (https://www.nsi.bg/bg/node/3168 ).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през четвъртото тримесечие на 2022 година

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Варна е 241.0 хил., от които 132.1 хил. са мъже, а 108.9 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 5.7%.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 60.6% (при 54.9% за страната), съответно 69.2% за мъжете и 52.7% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. този коефициент е по-висок с 3.2 процентни пункта, като при мъжете увеличението е с 1.6 процентни пункта, а при жените – с 4.7 процентни пункта.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2022 г. се увеличават с 0.2% спрямо края на септември 2022 г. и са 57.8 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“, „Култура, спорт и развлечения“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности“, „Операции с недвижими имоти“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен към края на декември 2022 г. намалява с 0.4 хил, или с 1.2%, спрямо края на септември 2022 г., като достигат 36.0 хиляди.

Здравен статус на населението в Софийска област към 7 септември 2021 година

По време на Преброяване 2021 е получена информация за три основни характеристики на здравния статус на населението: самооценка на здравето, наличие на ограничения в ежедневните дейности поради здравословен проблем (лица с ограничение) и хора с увреждания.

Съгласно националното законодателство и методологията на преброяването въпросите по темата за здравния статус са доброволни. Тъй като част от населението на страната не беше обхванато по време на преброяването, и за нея бяха добавени данни от административни източници, структурите и съответните коефициенти, характеризиращи здравния статус на населението са изчислени към общия брой на отговорилите лица, а не към цялото население.

Самооценка на здравето

Изследователите приемат, че хората оценяват комплексно наличието или отсъствието на заболявания, функционалните ограничения и ограничаването на дейностите в ежедневния живот, дължащи се на причини, свързани със здравето. Зададеният въпрос „Как най-общо оценявате Вашето здраве?“ е субективна оценка на лицата с петстепенна скала за отговор и се отнася за здравето като цяло, а не за моментното здравословно състояние.

Към 7 септември 2021 г. най-големи са броят и относителният дял на лицата в Софийска област, които самоопределят здравето си като добро – 101 020 (47.4%), следвани от много добро – 54 760 (25.7%), и задоволително – 37 536 (17.6%). Като лошо и много лошо оценяват здравето си съответно 7 609 и 1 478 души, или 3.6 и 0.7% (фиг. 1). Лицата, които са посочили, че не могат да определят, са 2 732 (1.3%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 8 194, или 3.8% от отговорилите лица.

Здравен статус на населението в област Кюстендил към 7 септември 2021 година

По време на преброяване 2021 е получена информация за три основни характеристики на здравния статус на населението: самооценка на здравето, наличие на ограничения в ежедневните дейности поради здравословен проблем (лица с ограничение) и хора с увреждания.

Съгласно националното законодателство и методологията на преброяването въпросите по темата за здравния статус са доброволни. Тъй като част от населението на страната не беше обхванато по време на преброяването, и за нея бяха добавени данни от административни източници, структурите и съответните коефициенти, характеризиращи здравния статус на населението са изчислени към общия брой на отговорилите лица, а не към цялото население.

Самооценка на здравето

Изследователите приемат, че хората оценяват комплексно наличието или отсъствието на заболявания, функционалните ограничения и ограничаването на дейностите в ежедневния живот, дължащи се на причини, свързани със здравето. Зададеният въпрос „Как най-общо оценявате Вашето здраве?“ е субективна оценка на лицата с петстепенна скала за отговор и се отнася за здравето като цяло, а не за моментното здравословно състояние.

Към 7 септември 2021 г. в област Кюстендил най-големи са броят и относителният дял на лицата, които самоопределят здравето си като добро – 50 374 (46.2%), следвани от много добро – 26 700 (24.5%), и задоволително – 21 994 (20.2%). Като лошо и много лошо оценяват здравето си съответно 4 697 и 967 души, или 4.3 и 0.9% (фиг.1). Лицата, които са посочили, че не могат да определят, са 1 249 (1.1%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 2 979, или 2.7% от отговорилите лица.

Продажби на едро и дребно и търговски обекти за продажби на дребно в област София (столица) през 2021 година

Продажби на едро и дребно по групи стоки

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2021 г. нефинансовите предприятия в област София (столица) са реализирали продажби на едро (вкл. ДДС и акцизи) на стойност 55 700 млн. лв., от които 75.1% са от нехранителни стоки и 24.9% – от храни, напитки и тютюневи изделия. В сравнение с предходната година обемът на продажбите на едро в номинално изражение нараства с 15.9%, като е отчетен ръст както на продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия, така и на  продажбите на едро на нехранителни стоки съответно с 5.7% и 19.7%.

Продажбите на дребно (вкл. ДДС и акцизи) за 2021 г. са на стойност 24 102 млн. лв., като преобладават нехранителните стоки с дял от 73.6%. В сравнение с 2020 г. обемът на продажбите на дребно в номинално изражение нараства с 16.2%, като е отчетен ръст както на продажбите на дребно на нехранителни стоки, така и на продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия съответно с 22.3% и 2.1%.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Ловеч през 2021 година

В област Ловеч преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2021 г. възлизат на 130.0 млн. евро, което е с 6.6% по-малко в сравнение с 2020 година.

            През 2021 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 115.8 млн. евро, като е регистрирано намаление с 10.4% спрямо предходната година. Следващ по обем на направените ПЧИ е сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 14.9 млн. евро, което е със 79.0% повече в сравнение с 2020 година.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Монтана през четвърто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово
и служебно правоотношение в област Монтана към края на декември 2022 г. намаляват с 2.1%
спрямо края на септември 2022 г., като достигат до 26.9 хиляди.
Спрямо края на третото тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор намаляват
с 3.6% (до 9.8 хил.), а в частния сектор с 1.2% (до 17.1 хиляди).

Наети лица и средна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2022 година в област Търговище

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на декември 2022 г.  намаляват с 0.4% спрямо края на септември 2022 г., като достигат 25.2 хиляди.

Увеличение на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Професионални дейности и научни изследвания”. Намаление се наблюдава в девет икономически дейности, като най-голямо е в „Операции с недвижими имоти” и „Административни и спомагателни дейности”.