Дейност на местата за настаняване в област Търговище през октомври 2019 година

През октомври 2019 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 266, а на леглата – 483.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през третото тримесечие на 2019 година

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през третото тримесечие на 2019 г. е 56.6%, като в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 3.1 процентни пункта. През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 111.4 хил., от които 62.8 хил. са мъже и 48.5 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 4.6%, като с 2.1% нараства броят на мъжете и със 7.5% – този на жените.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ловеч през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ловеч е 53.0 хил., от които 28.7 хил. са мъже, а 24.4 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 3.5 хил., а спрямо третото тримесечие на 2018 г. увеличението е с 5.5 хиляди.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Ямбол през 2018 година

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Ямбол към 31.12.2018 г. възлизат на 52.9 млн. евро, което е с 4.4% повече в сравнение с 2017 година.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през октомври 2019 година

По данни на Националния статистически институт през октомври 2019 г. на територията на област Сливен са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през октомври 2019 година

През октомври 2019 г. в област Благоевград са функционирали 170 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5 739, а на леглата – 12 419. В сравнение с октомври 2018 г. общият брой на функциониралите през периода места за настаняване намалява със 7.1% и на леглата – с 4.0%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2019 г. е 87 659, или с 19.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Над 66% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани. Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2019 г. са повече с 15.5% в сравнение със същия месец на предходната година и достигат 43 891 броя. От всички пренощували лица 71.0% са българи. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през октомври 2019 г. са реализирали средно по 1.9 нощувки, а чуждите граждани са реализирали средно по 2.3 нощувки.

Наети лица и средна брутна работна заплата в Софийска област през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на септември 2019 г. са 58.7 хил. или с 0.4% по-малко спрямо края на юни 2019 г. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на септември 2019 г. обхваща 6.0% от наетите лица в него. Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за юли 2019 г. е 1 173 лв., за август – 1 119 лв. и за септември – 1 187 лв. За третото тримесечие на тази година тя е 1 160 лв., което нарежда Софийска област на четвърто място в страната след областите София (столица), Стара Загора и Варна по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. През трето тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната (1 249 лв.).

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област София (столица) през 2018 година

През 2018 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област София (столица) е 8 224 лв. и нараства с 8.2% спрямо 2017 година. За периода 2014-2018 г. общият доход средно на лице от домакинство нараства с 19.4%.

През периода 2014 – 2018 г. са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинството:  Доходът от работна заплата се увеличава с 12.8% спрямо 2017 г., а нарастването му спрямо 2014 г. е 26.1%.  Доходите от пенсии нарастват с 6.3% спрямо 2017 г., или с 27.5% в сравнение с 2014 година;  Доходът от трудова дейност извън работна заплата намалява спрямо 2017 г. с 63.4%, а в сравнение с 2014 година със 76.9%.  Доходите от самостоятелна заетост нарастват с 1.1% спрямо 2017 г., а спрямо 2014 г. нарастват с 1.3%.  Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) намаляват с 23.8% спрямо 2017 г. и нарастват 3.7 % спрямо 2014 година.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Плевен през 2018 година

През 2018 г. в област Плевен са регистрирани 193 тежки пътнотранспортни произшествия, при които броят на ранените е 255, а на загиналите – 17 души. В сравнение с 2017 г. се наблюдава намаление на тежките пътнотранспортни произшествия с 13.8%, на ранените и загиналите с 13.3 и 26.1%.

Дейност на местата за настаняване през октомври 2019 г. в област Шумен

През октомври 2019 г. в област Шумен са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 634, а на леглата – 1 353. В сравнение с октомври 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 9.4%, а броят на леглата в тях намалява с 4.9%.