Жилищен фонд в област Стара Загора към 31.12.2016 година

PDF файл

Към 31.12.2016 г. жилищният фонд в област Стара Загора се състои от 89.5 хил. жилищни сгради или с 0.1% повече в сравнение с 2015 година.
От всички 175.7 хил. жилища в област Стара Загора 72.9% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 20.5%, електрифицираните само с водопровод – 3.6%, а само електрифицирани – 2.8%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Перник през 2016 година

PDF файл
 

През 2016 г. са приключили делата за 616 извършени пресъпления. Делата за 217 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди за 326 – с условно осъждане, за 13 – с оправдаване, за 2 – с прекратяване, а за 58 – с освобождаване от наказание.
През 2016 година с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 543 извършени престъпления в област Перник, което е с 24.8% повече в сравнение с 2015 година.
Броят на обвиняемите лица в областта през 2016 г. е 612, от които:
• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 212 лица или 34.6% от общия брой на обвиняемите;
• условно осъдени са 325 лица, или 53.1% от общия брой на обвиняемите;
• освободени от наказателна отговорност са 61 лица, или 10.0% от общия брой на обвиняемите;
• оправдателна присъда са получили 12 обвиняеми лица (2.0%);
• на 2 лица (0.3%) делата са прекратени.
Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2016 г. е 537, като в сравнение с 2015 г. нараства с 16.7%.
Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 10, или 1.9% от всички осъдени.

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2016 г.  в област Велико Търново са приключили делата за 1 054 извършени престъпления. Делата за 376 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 453 – с условно осъждане, за 22 – с оправдаване, за 3 – с прекратяване, и за 200 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 829 извършени престъпления, което е с 5.4% по-малко в сравнение с 2015 година.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ МАЙ 2017 ГОДИНА

През май 2017 г. в област Габрово са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.5 хил., а на леглата – 3.3 хиляди. В сравнение с май 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 9.4%, а на леглата в тях с 3.0%.

В област Габрово общият брой нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през май 2017 г. е 18.6 хил., или със 7.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година (още…)

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Шумен през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

През 2016 г. в област Шумен са приключили делата за 921 извършени престъпления. Делата за 345 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 441 престъпления – с условно осъждане, за 20 престъпления – с оправдаване, за 2 – с прекратяване и за 113 – с освобождаване от наказание. В сравнение с 2015 г. броят на делата за извършени престъпления се увеличава с 23.0%.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 786 извършени престъпления, което е с 27.6% повече спрямо 2015 г.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Варна през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

През 2016 г. в съдилищата на територията на област Варна са приключили делата за       1 509 извършени престъпления. С осъдителни присъди са 1 285 извършени престъпления – 601 от тях са завършили с ефективно осъждане, а 684 – с условно осъждане. Едно дело е завършило с прекратяване, 51 – с оправдаване, а 172 – с освобождаване от наказание.

През 2016 г. в област Варна обвиняеми са били 1 518 лица, от които:

  • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 583 лица, или 38.4% от общия брой на обвиняемите;
  • условно осъдени са 711 (46.8%) лица;
  • освободени от наказателна отговорност са 175 (11.5%) лица;
  • оправдани са 48 обвиняеми лица (3.2%);
  • на едно лице делото е прекратено (0.1%).

Индикатори за бедност и социално включване в област Кюстендил през 2016 година

PDF файл
 

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността в регионален аспект

Важен аспект в изследването на бедността е нейното проявление по области. При изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в областта.
За 2016 г. в област Кюстендил размерът на средномесечната линия на бедност на едно лице от домакинство е 314.83 лв., като под прага на линията на бедност е живяло 18.3% от населението на областта или около 23.1 хил. лица.
За сравнение, общо за страната линията на бедност e 308.17 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност е 22.9% от населението на България.
През 2016 г. област Кюстендил се нарежда на 7 място в страната по размер на линията на бедност. Най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Пазарджик – съответно 194 и 204 лв., а най-високата – в област София (столица) (473 лв.), следвана от областите Стара Загора и Габрово (съответно 332 и 328 лв.) (фиг. 1).
Най-висок е относителният дял на бедните в областите Сливен – 31.4%, Пазарджик – 28.2%, Варна – 26.6%, и Стара Загора – 26.1%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Ямбол – 14.4%, Силистра – 14.9%, и Благоевград – 15.7%.

Жилищен фонд в област Благоевград към 31.12.2016 година

PDF файл
 

Към 31.12.2016 г. жилищният фонд в област Благоевград се състои от 79 237 сгради със 140 474 жилища в тях. В сравнение с 2015 година жилищните сгради са с 23 повече, а жилищата в тях се увеличават със 43. В градовете се намират 59.2% от всички жилища в областта, а в селата – 40.8%.
Стоманобетонните и панелните сгради са 3 435 с 26 112 жилища в тях, тухлените – 67 043 с 104 893 жилища, а 9 469 жилища се намират в 8 759 сгради с друга конструкция. В градовете 29.9% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 68.3% – в тухлени и 1.8% в други сгради. В селата 83.9% от жилищата се намират в тухлени сгради, 14.0% – в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 2.1% в стоманобетонни и панелни сгради.
Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи – 58.1% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири стаи – 18.1%, жилищата с пет и повече стаи – 15.5%, а едностайните са 8.3%

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2016 година

PDF файл

През 2016 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 2 382 извършени престъпления, което е с 32.3% повече в сравнение с 2015 г., когато те са били 1 800.
През 2016 г. най-големи са броят и делът на лицата, осъдени на „лишаване от свобода“ (2 122 или 86.9% от общия брой на осъдените лица).

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Смолян през 2016 година

PDF_файл

През 2016 г. в област Смолян с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата на 329 извършени престъпления. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 320 (фиг. 1).

Обвиняемите лица в област Смолян през 2016 г. са 430. От тях с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 139 лица или 32.3% от общия брой на обвиняемите, на 181 лица – с условно осъждане (42.1%), 106 лица са освободени от наказание (24.7%), а 3 лица са оправдани (0.7%). Делото на едно лице е  прекратено.

Осъдените лица в съдилищата на територията на област Смолян през 2016 г. са 320. От тях 18 лица са непълнолетни.