Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Сливен през 2016 година

PDF файл

През 2016 година по данни на НСИ в област Сливен са приключили 1 164 дела за извършени престъпления.
Престъпленията против личността (убийство, телесна повреда, злепоставяне, отвличане и противозаконно лишаване от свобода, принуда, издаване на чужда тайна, обида и клевета, разврат и трафик на хора), завършили с осъждане през 2016 г., са 84, или 8.5% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане.

Индикатори за бедност и социално включване в област Монтана през 2016 година

ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
В ОБЛАСТ МОНТАНА

Пълен текст в PDF файл
Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на
Европейската общност за проследяване напредъка на страните в борбата с бедността и
социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите
индикатори е ежегодно провежданото Наблюдение на доходите и условията на живот (EUSILC).
Оценка на бедността
По окончателни данни от изследването, проведено през 2016 г., линията на бедност
общо за страната за 2016 г. е 308.17 лв. средно месечно на лице от домакинството. При този
размер на линията под прага на бедност са били 1 638.7 хил. лица, или 22.9% от населението
на страната.
За 2016 г. в област Монтана размерът на линията на бедност е 246.58 лв. средно
месечно на лице от домакинството, като под прага на тази линия е живяло 22.8% от
населението на областта.
За 2016 г. област Монтана се нарежда на 23-то място в страната по размер на линията
на бедност, пред областите Ловеч (235.42 лв.), Враца (230.75 лв.), Кърджали (221.25 лв.),
Пазарджик (204.00 лв.) и Видин (194.32 лв.).
В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава с 3.6%,
но относителният дял на бедното население намалява с 2.1 процентни пункта. В област
Монтана относителният дял на бедност при мъжете е 23.2%, а при жените – 22.4%. Разликата
в равнищата на бедност по пол е 0.8 процентни пункта при 2.4 пункта за страната. В
сравнение с предходната година делът на бедност в област Монтана намалява и при мъжете и
при жените съответно с 3.7 и 0.5 процентни пункта (фиг. 1).

Индикатори за бедност и социално включване в област Стара Загора през 2016 година

PDF файл

През 2016 г. линията на бедност общо за област Стара Загора е 332.25 лв. средно месечно на лице от домакинство.
През 2016 г. в област Стара Загора 37.5% от населението живее в тежки материални лишения (ограничения в 4 от 9 показателя), което се увеличава спрямо предходната година с 1.2 процентни пункта.

Издателска дейност в област Ловеч през 2016 година

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

 

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

 

Издадени книги и брошури

През 2016 г. в област Ловеч са издадени 29 книги с тираж 9 хил. броя.

В сравнение с 2015 г. броят на издадените заглавия на книги се увеличава с 222.2%, но средният тираж на една книга за областта през 2016 г. намалява с 60.2% (310), като през предходната година е бил 778.

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2016 г. в съдилищата на територията на област Русе с осъдителна присъда са приключили делата за  692 извършени престъпления. В сравнение с 2015 г. броят на престъпленията, завършили с осъждане, намалява с 32.6%. Общо 637 от наказаните престъпления са извършени от едно лице; при 36 извършителите са двама, а 19 са с трима и повече извършители.

През 2016 г. в област Русе броят на обвиняемите лица е 878, или с 23.9% по-малко от предходната година. Те представляват 2.6% от общия брой на обвиняемите лица за страната при относителен дял за 2015 г. – 3.5%. С ефективни осъдителни присъди са 253 лица, а условно осъдените са 456. Оправдателни присъди са постановени на 22 обвиняеми, а 147 лица са освободени от наказание. В сравнение с 2015 г. броят на лицата с ефективни присъди намалява с 93, а този на условно осъдените – с 228.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през май 2017 година

PDF файл

През май 2017 г. в област Бургас са функционирали 275 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през май 2017 г. достигат 14 643.0 хил., или с 1.9% повече в сравнение с май 2016 година. Регистрирано е увеличение на приходите от чужди граждани – с 3.5%, докато тези от български граждани намаляват с 5.1%.

Основни данни за културата в област Търговище през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

  1. Музеи

Към 31.12.2016 г. в област Търговище функционират 4 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите в област Търговище са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 82.4 хил. фондови единици. В сравнение с 2015 г. техният брой намалява с 0.6%. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област Търговище е 8 311 квадратни метра.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Ямбол през 2016 година

PDF файл

През 2016 г. в област Ямбол са приключили делата за 746 извършени престъпления, като в сравнение с 2015 г. броят им е намалял с 18.6%.
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 614 извършени престъпления, което е с 22.2% по-малко в сравнение с 2015 година.

Дейност на местата за настаняване през май 2017 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През май 2017 г. в област Шумен са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 788, а на леглата – 1 662. В сравнение с май 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 15.7%, а броят на леглата в тях – с 5.2%.

През месец май 2017 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в седем от десетте общини в област Шумен.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Варна към 31.12.2016 година

Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2016 г. в област Варна функционират 16 болници с 2 490 легла. В сравнение с края на 2015 г. броят им остава непроменен, а легловият им фонд намалява с 5.7%.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2016 г. многопрофилните болници са 5 с 1 826 легла, или в 31.3% от болниците е съсредоточен 73.3% от легловия фонд на всички болници в областта. Легловият им фонд варира в широки граници – от 49 до 1 240 легла.

Към 31.12.2016 г. специализираните болници в област Варна са 11, от които 10 –  за активно лечение с 544 легла и една – за рехабилитация с 120 легла.